otvorený slovník optických pojmov
otvorený slovník optických pojmov

SLOVNÍK POJMOV

Pozrite si náš podrobný slovník pojmov, ktorý vám pomôže pochopiť rôzne typy dioptrických skiel a očných chýb. Ponúkame vám jednoduché vysvetlenia termínov ako sú astigmatizmus, hypermetropia a mnoho ďalších.

Abductor

Je vonkajší priamy okohybný sval. Pohybuje okom smerom navonok.

Abdukcia

Je pohyb oka okolo vertikálnej osi

Aberácie

Termín aberácie označuje chyby zobrazovania optických systémov.

Abiotrofia

Strata funkcie bez zjavnej príčiny

Abiotrofia sietnice

Je progresívna degenerácia sietnice s poklesom ostrosti zraku. Väčšinou k nej dochádza pri geneticky podmienených chorobných procesoch.

Ablatio retinae

Pozri tiež Amotio retinaeOdlúpenie, oddelenie sietnice

Ablefária (Ablepharon)

Chýbanie mihalníc. Väčšinou vrodeným nevytvorením, resp. neúplným vytvorením.

Abrasio corneae

Obrúsenie povrchového epitelu rohovky pomocou malého mechanického zoškrabnutia.

Abrázia

Zákrok využívaný pri operáciách. Bunky z epitelu spojovky, resp. rohovky sa metódou zoškrabnutia skalpelom náterom nanesú na podložné sklíčko.

Absorbcia svetla

Pri prechode svetla akýmkoľvek prostredím dochádza k zmenšeniu jeho intenzity. Dochádza pri tom k premene svetelnej energie na iný druh energie.

Absorbčné filtre

Farebné sklá, ktoré prepúšťajú len svetlo v určitej oblasti farebného spetkra. Ostatné oblasti absorbujú.

Acetylcholín

Látka nutná pri prenose nervového vzruchu, v oku zužuje zreničku (mióza)

Achromatopsia

Neschopnosť vnímať farby. Farbosleposť (úplná achromatopsia) býva väčšinou spojená s poklesom zrakovej ostrosti a je dedičná.

Acorea

Neprítomnosť pupily v oku

Adaptácia

Schopnosť ľudského oka prispôsobiť sa danej úrovni osvetlenia; adaptácia n a svetlo a tmu

Addukcia

Pohyb oka okolo vertikálnej osi, v zmysle priťahovania k stredovej čiare smerom dovnútra

Adieho pupila

Rozšírená na svetlo nereagujúca zrenička, pri pohľade na blízko sa však objaví pomalé zužovanie sa

Adnexa

Súhrnné označenie pomocných orgánov oka: mihalnice, slzotvorný a slzovodný aparát, okohybné svaly a spojovky

Afakia

Bezšošovkový stav (zvyčajne po operácií kakarakty). Oko je ochudobnené o lomivú silu šošovky (cca +20 D) a je silne ďalekozraké

Akinesia

Blokovanie pohyblivosti mimického svalu  v mihalniciach

Akomodácia

Schopnosť optického systému oka pomocou akomodačného aparátu pri zmene vzdialenosti obrazu vytvoriť na sietnici ostrý obraz

Akomodačná amplitúda

Objem, alebo šírka akomodácie; označuje rozdiel medzi recipročnou hodnotou vzdialenosti blízkeho a vzdialeného bodu ostrého videnia vyjadreného v dioptriách

Akomodačné úsilie

Prevrátená hodnota vzdialenosti od povrchu rohovky k blízkemu bodu ostrého videnia; napr. pri blízkom bode vo vzdialenosti10 cm je akomodačné úsilie 1/0,10=+10D

Akomodačný aparát

Hladký sval vo vráskovci riadený vegetatívnym nervovým systémom

Akomodačný interval

Oblasť akomodácie; vzdialenosť medzi ďalekým bodom (punctum remotum) a blízkym bodom (punctum proximum) jasného videnia. Poklesom schopnosti akomodácie sa blízky bod počas života vzďaľuje

Aktinoterapia

Využitie ionozujúceho žiarenia v liečbe nádorov oka, alebo na utlmenie silných bolestí slepých očí

Alexia

Neschopnosť čítať pre postihnutie centra pre čítanie v kôre mozgu

Amaurosis

Pozri slepota

Amaurosis fugax

Stav spojený s náhlou, prechodnou stratou zraku( alebo zorného poľa) jedného alebo oboch očí

Amaurotické mačacie oko

Sivozelený reflex zreničky u kojencov a malých detí. Objaví sa pri progrese patologického tkaniva v oku, najčastejšie ide o nádor sietnice.

Amblyopia

Tupozrakosť. Znamená pokles centrálnej ostrosti zraku pre funkčné poruchy binokulárného videnia. Môže byť jednostranná (napr. pri dynamickom strabizme), alebo obojstranná (napr. po otrave metylakoholom)

Amblyoskop

Prístroj na meranie svalovej rovnováhy s meraním uhla škúlenia (synoptofor) a na určenie schopnosti stereopsie (fúzie, resp. uhla v ktorom sa môžu obe oči používať)

Amblyotréner

Prístroj na cvičenie a obnovu centrálnej ostrosti zraku tupozrakého oka

Ametropia

Refrakčná chyba oka, označuje stav, keď pre rozdielnu polohu obrazového ohniska oka a sietnice sa nemôže vytvoriť ostrý a jasný obraz

Amotio retinae

Odlúčenie sietnice, tiež ablatio retinae

Amslerova mriežka

Jemná štvorčeková mapa, ktorá slúži na zistenie zmien oblasti žltej škvrny

Angiopathia retinae

Zmeny ciev sietnice v súvislosti so stratnutím, resp. chorobnými procesmi v organizme (skleróza, hypertenzia,...)

Angulus iridocornealis

Dúhovkovo-rohovkový uhol - na priereze trojuholníkový priestor periférie prednej očnej komory

Anirídia

Chýbanie dúhovky (vrodené, alebo po traume)

Anizeikónia

Stav, kde pre rozdielne hodnoty refrakčnej chyby (anizometropia) sú na sietnocoach oboch očí nerovnako veľké a nerovnako ostré obrazy.

Anizokória

Nerovnaký priemer zreničiek

Anizometropia

Nerovnaká hodnota refrakčnej sily (ametropie) oboch očí

Anoftalmus

Chýbanie očnej gule v očnici najčastejšie po chirurgickom zákroku (enukleácia), vrodené, alebo po úraze. Koriguje sa nosením očnej protézy vloženej do spojivkovéh vaku.

Anomálna retinálna korešpodencia (ARK)

Dôsledok trvalej úchylky (škúlenia) jedného oka pri dynamickom strabizme. Patologické reflektorické spojenie obrazov z oboch sietníc v kôre mozgu v procese vývoja binokulárneho videnia.

Anomaloskop

Nagelov anomaloskop - prístroj na presné zistenie farbocitu, resp. jeho porúch.

Anophthalmus

Pozri Anoftalmus

Antepozícia

Operačný postup pri strabizme so zosilnením ťahu svalu prešitím uvoľneného úponu svalu dopredu

Aphakia

Pozri Afakia

Argyll-Robertsova pupila

Úzka pupila, neragujúca na osvit, ale reaguje na akomodáciu (pri poruchách centrálnej nervovej sústavy)

Argyróza

Patologické zafarbenie spojoviek po dlhodobej lokálnej aplikácii roztoku solí Ag

Artefakické oko

Oko s implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou

Arteria centralis retinae

Hlavný cieny kmeň zásobujúci nervovú vrstvu sietnice. Pre každý kvadrant sietnice dáva samostatnú vetvu

Arteria hyaloidea

Cievny kmeň zásobujúci šošovku aj sklovec počas embryonálneho vývoja. Do doby fyziologického pôrodu z oka vymizne

Asférické šošovky

Šošovky na korekciu refrakčných chýb, ktoré majú nižší stupeň aberácií než sférické (najmä pri vyšších hodnotách lámavej sily).

Astigmatizmus

Osovo nesymetrická refrakčná chyba oka. Delí sa na astigmatizmus regularis (v oku sú 2 roviny kolmé na seba) a astigmatizmus irregularis (v oku je viac optických rovín)

Atrophia bulbi (oculi)

Zmenšenie sa rozmeru bulbu po prekonaných chorobných procesoch a úrazoch

Autokeratometer

Prístroj na automoatické meranie a hodnotenie zakrivenia rohovky. Používa sa na výpočet potrebnej hodnoty kontaktných šošoviek.

Avulsio n.optici

Traumatické vytrhnutie zrakového nervu z bulbu

Axis bulbi

Os bulbu. Rozlišujeme os optickú, os zrakovú, os fixácie a os pupilárnu

B-ymfocyt (B-bunka)

Druh bielych krviniek (lymfocytov), ktorý produkuje protilátky.

Bazalióm

Malígny nádorový proces kože (karcinóm). V oblasti očí je typicky lokalizovaný na koži dolnej mihalnice, pod vnútorným kútikom. Povrch býva kráterovito prehĺbený a časom exulcerovaný a pri poranení krváca.

Bellov fenomén

Rotovanie bulbu nahor pri zatváraní mihalnicovej štrbiny

Berlinovo skalenie sietnice

Edematózne presiaknutie sietnice po kontúzii bulbu. Pozri Commotio retinae

Bifokálne sklá

Okuliarové sklá s dvoma optickými hodnotami pre 2 rôzne ohniskové vzdialenosti. Môžu byť: lepené z 2 polovíc (Franklinove sklá), brúsené, resp. so zatavenou šošovkou s rôznym tvarom zatavenej šošovky, napr. písmena D

Bilaterálny

Obojstranný: napr. postihnutie oboch polovíc tela, resp. párových orgánov (očí a i.) súčasne

Binokulárna lupa

Poskytuje stereoskopické zväčšenie obrazu pri jemnej práci nablízko. Upevňuje sa do čelného štítu, zväčšuje asi 1,5-2x

Binokulárne videnie

Videnie obidvoma očami, pritom sa v kôre mozgu vníma (po fúzii) jeden obraz. Je predpokladom vzniku najkvalitnejšieho = trojrozmerného (stereoskopického) videnia

Binokulus

Obväz prekrývajúci obe oči

Biogénne stimulátory

Využívajú sa v tkanivovej liečbe (podľa Filatova) aplikovaním látok podporujúcich intenzitu životných pochodov (v liečbe dystrofickodegeneratívnych procesov oka.)

Biomikroskopia oka

Metóda na sledovanie štruktúr oka v optickom reze úzkym zväzkom svetelného lúča a binokulárnym stereomikroskopom so zväčšením až 40-60 násobným

Bipolárne bunky

Bunky tvoriace 2. neurón v sietnici. Spájajú bunky zmyslového epitelu s gangliovými bunkami

Bitotove škvrny

Belavé, akoby spenené škvrny na spojovke bulbu vo výške mihalnicovej štrbiny. Ide o vysychanie (prexerózu) spojovky bulbu.

Bjerrumov skotóm

Oblúkový skotóm v perimetri, nad fixačným bodom, vychádzajúci so slepej škvrny. Typicky sa zistí v prvých štádiách glaukómového ochorenia(s ,,otvoreným“ uhlom).

Bjerrumovo plátno

Čierne plátno so systémom koncentrických kruhov na hodnotenie zorného poľa do 30° (=kampimetria).

Blenorrhoea

Hnisotok, najčastejšie ide o B. neonatorum: zápal spojoviek, spojený s masívnou produkciou hustého hnisu (gonoblenorrhoea). Začína 1- 3 dni po pôrode (po infekcii z pôrodných ciest matky gonokokkom Neisseria Gonorrhoeae).

Blepharitis

Zápalový proces mihalníc:
1. na okraji B. marginalis squamosa (spojený s tvorbou šupiniek), po bakteriálnej infekcii vzniká hnisavá: B. marginalis ulcerosa;
2. alergická blefaritída ( je reakciou kože mihalníc napr.na podané očné lieky: atropín a i., ev. na kozmetické prípravky a pod.;
3. hnisové procesy kože mihalníc (furunkel, abces a flegmóna) súvisia s infekciou (najčastejšie žltým stafylokokom).

Blepharoraphia

Zošitie mihalníc na zabránenie vysychaniu rohovky, napr. pri malígnom exoftalme, pri nedovieraní mihalníc lagoftalmus) a i.

Blepharospasmus

Kŕčovité zvieranie mihalníc pri náhlom osvetlení intenzívnym svetlom alebo dráždením nerv. zakončení pri chorobách predného segmentu oka, ev. je neurogénneho pôvodu.

Blow-out zlomenina

Pneumatická zlomenina dna očnice po tupom poranení (so silným zatlačením obsahu dozadu a dole); obsah očnice a dolný priamy sval ,,prepadávajú“ do sinus Highmori. Typickou subjekt. ťažkosťou je dvojité videnie.

Bod blízky


Najbližší bod v priestore (Punctum proximum), ktorého ostrý obraz môžeme ešte (maximálnym akomodačným úsilím) získať na sietnici.

Bod fixácie

Bod na horopteri, na ktorý je zameraný náš pohľad

Bod Mariottov

Miesto výstupu zrak. nervu z oka (terč zrak. nervu ). Neobsahuje svetlocitlivé elementy. Nakoľko je od narodenia v oku, nevnímame ho. Pri vyšetrení = slepá slepá škvrna

Bod otáčania oka

Bod v vnútri oka, okolo ktorého sa oko otáča pri zmene smeru pohľadu. Pri schematickom oku sa lokalizuje 14,43 mm od centra predného vrcholu rohovky (resp. 9,57 mm pred sietnicou)

Bod vzdialený

Najvzdialenejší bod (punctum remotum), ktorého obraz sa ostro zobrazí na sietnici, pri úplne uvoľnenej (nulovej) akomodácii

Body hlavné

Priesečníky hlavnej predmetovej a hlavnej obrazovej roviny s optickou osou oka

Body uzlové

Označujú body na optickej osi, v ktorých uhlové zväčšenie = 1 (uzlový bod predmetový a obrazový)

Bórosilikátové sklo

Okuliarové sklo, obsahujúce v určitom pomere silikát a bór. Okuliarové sklo z takéhoto materiálu (napr. Photogrey a i.) má nízky koeficient expanzie a nižšiu hustotu ako ostatné druhy korunového skla.

Brailleho písmo

Medzinárodné prijaté znakové (bodové) písmo pre nevidomých. Pozostáva zo 6 bodov ( 3 páry pod sebou), vytvárajúcich logický systém, so 63 znakovými variáciami. Slovenskú verziu pripravili r. 1953 Mistrík a Vrábel.

Brückeho sval

Radiálne uložené vlákna akomodačného svalu v cilárnom tele (má za úlohu deakomodáciu, t.j. zaostrenie na diaľku).

Buftalmus

Zväčšenie bulbu pre zvýšenie VOT u detí, po chorobných zmenách bulbu blokujúcich odtok komorového moku.

Bulbus (oculi)

Latinský výraz - guľa. Bulbus oculi - očná guľa. Označuje samotné oko (bez pomocných orgánov oka). 

C/D

Pomer priemeru fyziologickej exkavácie terča zrakového nervu (C) k priemeru terča zrakového nervu (D). Fyziologický pomer je 0,1 až 0,3. Pri glaukómovom ochorení pomer C/D vykazuje vyššie hodnoty.

Camerae oculi

Komory oka- medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky je predná komora oka. Zadná plocha dúhovky ohraničuje a predná plocha šošovky ohraničujú zadnú komoru oka. Sú vyplnené komorovým mokom (produkuje nepigmentový epitel výbežkov vráskovca). Komunikujú cez zreničku.

Canaliculus lacrimalis

Horný a dolný slzný kanálik sa začína na slznej bradavici pri vnútornom konci hornej a dolnej mihalnice. Odovzdávajú slzy do slzníka (slzného vaku), predtým sa spoja do spoločného kanalikulu.

Canaliculutis lacrimalis

Zápalový proces canaliculutis lacrimalis, zapríčinený často infekciou hubami.

Canalis Cloqueti

Kloketov kanál

Canalis n. optici

Kostený kanál spájajúci dutinu lebky s hrotom očnice. Slúži na prestup zrakového nervu.

Candela

Základná jednotka Sl svietivosti. Názov je z latinského „candela“ = sviečka. I kandela je svietivosť I/600 000 m² povrchu absolútne čierneho telesa v smere kolmom na tento povrch pri teplote tuhnutia platiny (1768 ºC) a normálnom tlaku (101,325 kPa).

Canthotomia

Chirurgické rozdelenie/rozšírenie kantu (očného kútika).

Canthus-(Kantus)

Uhol tvoriaci vonkajší a vnútorný koniec mihalnicovej štrbiny, miesto spojenie hornej a dolnej mihalnice. Špecifikuje sa ako vonkajší a vnútorný kantus (kútik) oka.

Capsula lentis

Tenká membrána na povrchu šošovky (s funkciou hraničnej membrány).

Capsulotomia

Operácia spočívajúca v otvorení centra silne fibrotického- zhrubnutého zadného puzdra šošovky rozrezaním discisným nožom. Vannasovými nožnicami. Tým sa obnoví nerušený prechod svetelných lúčov stredným úsekom lámavého systému oka až na sietnicu.

Caput medusae

Názov používaný na označenie dilatovaných a točitých episklerálnych ciev. Lokalizované v určitom segmente býva znakomrozvoja nádorov, Môže byť aj súčasťou klinického obrazu následku neliečenej glaukómovej choroby, rubeózy pri diabete, trombózy sinus cavernosus, uzáveru vén v hrote očnice, karotído- kavernóznej fistuly, trombózy v. ophthalmica alebo ide o vrodenú zmenu/malformáciu ciev.

Carbachol

Látka parasympatikomimetického účinku. Aplikuje sa pri znižovaní VOT v rámci glaukómového ochorenia.

Carcinoma

Malígny nádorový proces vychadzajúci z buniek epitelu (kože resp. slizníc alebo žliaz). Podľa typu buniek je Ca bazocelulárny a spinocelulármy. V oblasti oka Ca zistíme na koži mihalníc (pod vnútorným kútikom).

Carruncula

Ružovočervené uzlíkové nadvihnutie spojovky vo vnútornom kútiku oka.

Cataracta

Sivý zákal šošovky. Zásadne sú dva typy: vrodené a získané typy.

Cataracta adnata

Sivý zákal šošovky môže byť geneticky podmienený alebo následok embryo- a fetopatií počas gravidity. Je stacionárny. Môže byť: C. congenita, C. infantilis, a C. iuvenilis.

Cataracta complicata

Pozri Cataracta progresiva

Cataracta progressiva

Sivý zákal šošovky, ktorý sa objaví počas života, má progresívny charakter. Najčastejšie je vekom podmienený: sivý zákal presenilný resp. starecký. Môže byť tzv. „kortikálny“, „nukleárny“ alebo „kortikonukleárny“. Pôsobením chorobných faktorov vzniká komplikovaný sivý zákal a)- pri metabolických chorobách (diabetes, hypokalcémia, galaktosémia ) b)- ppo prekonaných chorobách oka (iridocyklitídy) c)- pôsobením fyzikálnych vplyvov žiarením- „sklárska katarekta“, elektrickým prúdom vysokého napätia a pri poranení puzdra komorový mok preniká medzi lamely šošovky, ktoré sa skalia a vzniká traumatický sivý zákal (C. traumatica).

Cataracta secundaria

- („následná katarakta“) Termín označuje zhrubnutie zadného puzdra šošovky ponechaného pri operácii sivého zákalu šošovky „in situ“ (po plánovanej technike extrakapsulárnej extrakcie- EKEK). Pritom na puzdre prípadne ostanú aj zvyšky kôry šošovky. Môže sa to prejaviť len fibrózou (zhrubnutím) puzdra, spojenie ev. aj s opacifikáciou puzdra tvorbou tzv. Soemmeringových prsteňov i Elschnigových perál. Považuje sa za „regeneráciu“ šošovky. Sekundárna katarakta sa odstráni doplňujúcou operáciou. – discissio cataractae secundarie

Centrálna ostrosť zraku

Pozri Vízus centralis

Centriskop

Prístroj na centrovanie šošoviek v okuliarových rámoch zohľadňujúci rozostup pupíl pacienta.

Centrum otáčania oka

Je bod umiestnený vo vnútri bulbu, 13,8 mm od prednéhopovrchu rohovky a 1,6 mm lateráne od zrakovej osi (spojuje fixačný bod s foveou).

Cerklage

Operačný postup pri odlúčení retiny (sietnice). Ide o priblíženie stien bulbu k nadvihnutej sietnici prstencom.

Cicatrix

Jazva po zahojení poranených častí oka a jeho pomocných orgánov.

Cloquetov kanál

Embryonálny útvar, spája terč zrakového nervu s priestorom za zadným povrchom šošovky. Slúži na prestup a.hyaloidea, ktorá vyživuje počas vývoja šošovku a sklovec.

Collyrium

Synonymum pre očné kvapky

Commotio retinae

Po kontúzii bulbu vznikajúci otras sietnice. Prejaví sa ako edém sietnice (tyv. Berlinovo skalenie).

Conjunctiva

Spojovka (sliznica) pokrývajúca zadnú plochu mihalníc.

Conjunctivitis

Zápal spojiviek.Môže byť infekčný (vyvolaný baktériami, vírusmi, plesňami) alebo neinfekčný (pri nedostatku sź, alergický, po pôsobení fyzikálnycha chemických faktorov)

Contusio bulbi

Následok tupého úderu na bulbus spojený s poškodením vnútroočných štruktúr. Vzniká zakrvácanie do prednej komory (hyféma, tiež hyphaema) aj do sklovca (hemoftalmus). Zisťuje sa aj natrhnutie až odtrhnutie dúhovky. Na sietnici vzniká edém pre otras sietnice (tzv. Berlinovo skalenie).

Conus myopicus

Myopickodegeneratívne zmeny chorioidei a retiny v okolí terča zrakového nervu. Pri ľahkej a strednej myopii z temporálnej strany a pri vysokej myopii okolo terča n. optici.

Cornea

Rohovka. Je prihľadná a tvorí 1/6 fibrózneho obalu oka. Polomer zakrivenia je asi 7,9mm; hrúbka v centre asi 0,5 mm a na periférií 0,9-1,0mm. Obsahuje asi 78% vody. AKo súčasť optického systému oka má lomivú silu okolo +40D až +45 D. Pre svoj metabolizmus si asi 1/3 kyslíka berie zo vzduchu, 1/3 z kapilárnej siete okolo limbu a 1/3 z komorového moku.

Corpus alienum

Cudzie teliesko v oku.

Corpus ciliare

Vráskovec. Je súčasťou strednej (cievnatej)vrstvy obalov oka. Na priereze má trojuholníkvý tvar. Obsahuje akomodačný sval. Ciliárny eitel produkuje komorový mok, čím sa udržuje vnútroočný tlak a vyživujú vnútroočné štruktúry. Medzi výbežkami (processus ciliares) sa upína závesný aparát šošovky (zonula Zinii)

Crédéizácia

Prevencia kvapavkovej infekcie spojoviek u novorodencov bezprostredne po pôrode kvapnutím 1% roztoku AgNO3 (ev. Octanu dusičnatého) do dolného fornixu (nie na rohovku). Po 20-30 sek. sa vypláchne fyziologickým roztokom.

CT

Computerová tomografia. V oftalmológii sa zvlášť využíva pri chorobných procesoch orbity, bulbárnych nádorov, zmene sklovca a šošovky, traumatologických zmenách a pod.

Cyclectomia

Odstránenie (excízia) časti vráskovca pre nádor.

Cyclitis

Zápalový proces vráskovca (corpus ciliare) spojený s exudáciou do sklovca. Súčasne býva postihnutá aj dúhovka (iridocyklitída).

Cyclodialysis

Operačný postup pri glaukómovom ochorení. Ide o oddelenie koreňa dúhovky a úpon vráskovca od sklerálnej ostrohy na vnútornej ploche skléry.

Cyclofória

Patologické postavenie bulbu, pri ktorom dochádza k rotovaniu okolo optickej osi smerom k nosu alebo spánku.

Cycloplegia

Ochrnutie akomodačného hladkého svalu vráskovca. Môže byť arteficiálne (po kvapnutí mydriatík so súčasným rozšírením pupily) alebo spontánne (symptóm chorobného stavu, napr. pri botulizme).

Cylindre skrížné (podľa Jacksona)

Kombinácia dvoch válcových šošoviek (spojná a rozptylná) s rovnakou hodnotou vrcholovej lomivosti (±0,25D; ±0,5D; ±1,0D), ktoré zvierajú uhol 90°. Využívajú sa na spresnenie cylindrickej zložky refrakčných chýb oka a na stanovenie polohy hlavných meridiánov pri hodnotení astigmatizmu (pri predpisovaní okuliarov).

Cylindrická šošovka

Šošovka, ktorá láme svetlo iba v jednej rovine („výbrus valca¨). Využíva sa pri korekcii astigmatickej chyby lámavého systému oka.

Cystoidný makulárny edém (CME)

Nahromadenie extracelulárnej tekutiny v oblasti žltej škvrny pre poruchu endotelukapilár, prípadne aj pigmentového epitelu sietnice. Vyskytuje sa pri cievnych ochoreniach sietnice ako komplikácia intraokulárnych zápalových procesov a operácií (napr. katarakty, amotio retinae). 

Dacryoadenitis

Zápalové ochorenia slznej žľazy.

Dacryocystitis

Zápalové ochorenie slzníka pri bakteriálnej infekcii obsahu (pre nepriechodnosť ductus nasolacrimalis).

Dacryocystografia

Znázornenie odvodných slzných ciest po naplnení rtg kontrastnou látkou.

Dacryocystorhinostomia

Spojenie sliznice slzníka so sliznicou nosa na umožnenie odtoku sĺz pri nepriechodnosti ductus nasolacrimalis. Realizuje sa chirurgicky vytvoreným otvorom cez nosnú kosť (priemeru asi 1 cm).

Ďalekohľadové okuliare

Pozri Teleskopické okuliare

Ďalekozrakosť

Hypermetropia (hyperopia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa nepomer medzi lámavou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo optický systém oka je slabší (napr. pri afakii).

Ďalekozrakosť - Hyperopia

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii).

Decentrácia okuliarových skiel

Posunutie optického vrcholu okuliarových skiel tak, aby paralelné lúče, dopadajúce rovnobežne s optickou osou do geometrického centra skla, mali požadovanú deviáciu v žiadanom smere. Decentráciou okuliarové sklá nadobúdajú ,,klinový“ efekt, ktorý sa využíva niekedy pri strabizme.

Degeneratio maculae luteae

Chorobné zmeny centrálnej časti sietnice (žltej škvrny): a/ familiárne (heredodegneratívne: infantilné, resp. juvenilné formy); b/ na báze cievnych zmien (arteriosklerotická chorioretinopatia: (,,suchá“, ev.,,vlhká“ forma), vedúca niekedy až k obrazu pseudotumoru makuly. Stav je ireverzibilný, centrálny vízus klesá rýchle, periférny sa zachová. V praxi sa označuje ako ,,vekom zapríčinená zmena makuly“.

Demyelinizácia

Poškodenia myelínového obalu nervového vlákna chorobným procesom. V zrakovom nerve (kde nie sú bunky Schwannove, potrebné na regeneráciu) vedie k atrofii nerv. vlákien a končí slepotou.

Dendritická keratitída

Najčasejšia forma herpetickej keratitídy. Na rohovke exulcerácie majú ,,stromčekovitý“ tvar a popri zápalovej reakcii je citlivosť rohovky znížená až vymiznutá.

Dermoidné cysty (dermoid)

Vývojová anomália (obsahuje vlasy, tuk, rudimenty zubov a pod.). Lokalizujú sa zvyčajne pod spojovkou, v hornom temporálnom kvadrante môžu zasahovať až do hrotu očnice!). Odstraňujú sa chirurgicky, najmä pre kozmetické dôvody.

Descemetokele

Vyklenutie Descemetovej membrány v mieste rozsiahlej nekrózy hlbokých lamiel rohovky pri rohovkovom vrede (keratolytická činnosť baktérií). Pripomína ,,hlavičku muchy“ a ľahko môže perforovať (čím bakterálna infekcia preniká do vnútra oka a rozvíja sa hnisová endoftalmitída).

Descemetova membrána

Zadná elastická membrána rohovky krytá endotelom.

Desenzibilizácia

Metóda na zníženie (utlmenie aktivity) alergickej reakcie (napr. pri konjuntivitíde).

Desmarresova lyžica

Nástroj na dvojitú everziu (prevrátenie) mihalníc pri vyšetrení tarzálnych spojoviek a prechodných záhybov. Pri blefarospazme (a u detí) je pomocným nástrojom aj na otvorenie mihalnicovej štrbiny.

Deuteranomália

Porucha farbocitu s nesprávnym vnímaním odtieňov zelenej farby.

Deuteranopia

Porucha farebného videnia s neschopnosťou vnímať zelenú farbu, ev. pre poruchu v čapíkoch sa farby zmiešajú a vzniká vnem farby žltej.

Deviácia

Nesprávne postavenie bulbu/bulbov s posunom na niektorú stranu od strednej čiary.

Dexamehason

Syntetický, vysokoúčinný glukokortikoid na tlmenie zápalovej (alergickej) reakcie.

Diabetická retinopatia (DR)

Patologické zmeny sietnice pri dlhšie trvajúcom (5-20 rokov) ochorení na Diabetes mellitus. Začína ako neproliferatívna forma (mikroaneuryzmy, hemorágie, úbytok kapilár), pokračuje ako preproliferatívna DR

Diatermokoagulácia

Postup pri operácii sietnice na vyvolanie jazvy medzi retinou a jej podkladom, pri nádoroch a pri diabete sa využíva na deštrukciu jaziev

Dichromázia

Stav, pri ktorom ostáva schopnosť vnímať iba 2 základné farby.

Difrakcia

Ohyb svetla pri lokálnej zmene amplitúdy alebo fázy na vlnoploche. Objaví sa, keď sa svetlo šíri okolo nepriehľadných prekážok, niekedy aj na priehľadných prekážkach.

Diftéria

Akútne infekčné ochorenie zapríčinené corynebacterium diphtheriae. Inkubačbá doba je 2-6 dní. Na oku zapríčiní pablanovitý zápal spojoviek.

Difúzia svetla

Rozptyl svetla, ktorý vzniká výchylkou elektrónov z rovnovážnej polohy a vysielaním sekundárneho vlnenia, ktorého smer vo všeobecnosti nezodpovedá smeru šírenia dopadajúceho vlnenia.

Dilatácia

Rozšírenie orgánov, cievy, zreničky a pod. Označuje aj postup na rozšírenie lúmenu slzných bodov a kanálikov kónickou sondou.

Dioptria

D,Dp. Hlavná jednotka optickej mohutnosti SI. Dioptrickú mohutnosť 1D má šošovka, ktorej obrazová ohnisková vzdialenosť = 1m

Diplopia

Dvojité videnie. Základný symptóm paralytického strabizmu, resp. aj procesov rozvíjajúcich sa v orbite. Je následkom obmedzenia pohyblivosti a dislokácie bulbu.

Diploskop

Prístroj na diagnostiku symetrického postavenia očí pri pohľade nablízko a na nácvik akomodácie konvergenciou.

Discissio cataractae secundariae

Discízia (rozrezanie) prekážky videnia, ktorú tvorí zadné púzdro šošovky (sekundárna katarakta).

Disk

Terč zrakového nervu, viditeľný oftalmoskopom na očnom pozadí. Zodpovedá slepej škvrne na perimetri.

Dislocatio bulbi

Poloha bulbu v očnici s posunom vo frontálnej rovine, vždy v opačnom smere ako je miesto chorobného ložiska.

Divergencia

Postavenie očí, pri ktorom sú osi rozbiehavé. Častejšie zisťujeme u myopov, resp. aj pri slepých očiach (ex anopia).

Dondersova krivka

Znázorňuje akomodačnú schopnosť oka v závislosti od veku, resp. vzťah medzi punctum proximum a remotum.

Downov syndróm

Prejav defektu 21 chromozómu (trisomia 21). Klinický obraz sa vyznačuje mongoloidným vzhľadom a anomáliami spojenými s mentálnymi poruchami so znížením IQ.

Drúzy sietnice

Hyalinná degenerácia pigmentového epitelu sietnice, najčastejšie v okolí zadného pólu vpodobe malých uzlíkov.

Ductus nasolacrimalis

Nosovo-slzný kanál, spája slzník s dutinou nosa (dolný priechod nosový), kde odvádza slzy.

Dúhovka

pozri Iris

Dvojité videnie

pozri Diplopia

Dystrophia retinae pigmentosa

Heredodegenaratívne ochorenie s typickými pigmentovými ložiskami (tvaru kostných buniek) v suetnici. Postupuje z periférie k centru. Prejaví sa šeroslepotou (=vlčia tma) už okolo puberty + rúrkovitým videním. Okolo 40-50 roku vedie k slepote.

Ectropium palpebrae

Odstávanie až vyvrátenie okraja mihalníc od povrchu bulbu. Preto dolný slzný bod neodvádza slzy, vzniká slzenie (epifora). Môže byť senilné (ochabnutie m. orbicul. oculi); paralytické (paréza n. facialis); jazvovité. Na rohovke nekrytej mihalnicou (lagoftalmus) sa rozvíja zápalový proces (keratis e. lagophthalmo). Obdobne sa rozvíja keratitída aj u pacientov v dlhodobom bezvedomí.

Edém terča zrakového nervu

Pozri Oedema papilae

Eikonometer

Prístroj na zistenie relatívnej veľkosti obrazov videných oboma očami. Využíva sa pri anizeikonii - hodnotení nerovnakých obrazov na sietniciach oboch očí (napr. pri afakii bez jej korekcie implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou).

Ektopia pupily

Korektopia - nepravidelné uloženie (decentrovanie) zreničky na základe vývojovej poruchy. Najčastejší je posun dole a dovnútra.

Ektopia šošovky

Vychýlenie šošovky z axis optica (na vrodenom podklade) zvyčajne smerom temporálne a nohor. Ak je okraj šošovky viditeľný v pupile, vzniká rušivá monokulárna diplopia. Môže sa pridružiť katarakta, alebo iné komplikácie (amócia, sekundárny glaukóm).

Ektoprotéza

Kozmetické prekrytie priestoru po exenterácii orbity (pre nádorové procesy) maketou kozmetickej protézy montovanou na doštičku z umelej hmoty modelovanej podľa tváre a fixovanej na rám okuliarov.

Elektrodynamograf

Prístroj na kontinuálne meranie a grafický záznam hodôt tlaku v a. centralis retinae

Elektromyografia

Vyšetrenie elektrickej aktivity priečne pruhovaných svalov. V oftalmológii sa ňou zisťujú poruchy (parézy)okohybných svalov a dvíhača hornej mihalnice.

Elektrooftalmograf

Elektrofyziologický prístroj na meranie a dokumentovanie závislostí rozdielov potencionálu elektrického poľa oka a času.

Elektrookulogram (EOG)

Grafická registrácia rozdielov potenciálu elektrického "dipólu" oka (existujúcich medzi rohovkou a retinou).

Elektroretinogram (ERG)

Grafický záznam činnostných prúdov sietnce. Po osvetlení sietnice sa objaví negatívna vlna "a" sledovaná výraznou pozitívnou vlnou "b". Po skončení osvetlenia sa objaví malý pozitívny výkyv sledovaný pomalou pozitívnou vlnou "c". ERG je závislý od stupňa adaptácie sietnice (retiny). Je až nevýbavný, napr. pri pigmentovej degenrácii sietnice.

Elevátor

Vonkajší horný priamy okohybný sval (musculus rectus bulbi superioris). Jeho funkcia je rotovanie oka nahor.

Embolia a. centralis retinae

Náhla cievna príhoda pri uzávere artérie vyživujúcej sietnicu (resp. jej kvadranty). Môže nastať buď upchatím odtrhnutou krvnou zrazeninou-trombusom ale aj dlhotrvajúcim spazmom artérie. Pre znemožnenie látkovej výmeny vzniká okamžitá strata videnia daného oka. Ak sa krvný obeh do 6-10 min neobnoví gangliové bunky sietnice odumierajú a strata videnia ostáva trvalá. Takýto stav je ireverzibilný (nezvratný).

Embryopatia

Poškodenie plodu počas prvých troch mesiacov vývoja peristatickými vplyvmi (ionizujúce žiarenie, vírusy, alkohol, tabak, drogy, lieky-antibiotiká a iné. 

Emetropia

Stav, keď sila dioptrického refrakčného systému oka má primeranú hodnotu k dĺžke oka. V oku je správny pomer medzi lomivou silou optického systému oka a dĺžkou opticej osi oka. Paralelné lúče dopadajúce na oko z diaľky sa optickým systémom lámu bez použitia akomodácie tak, že sa na žltej škvrne sietnice vytvorí ostrý a jasný obraz. Fyziologická hodnota ostrosti zraku emetropického oka je 5/5 (resp. 6/6)=1,0=100%. Pri neprimeranosti optického systému oka vznikajú refrakčné chyby - pozri ametropie.

Endoftalmitída

Hnisavý zápalový proces vnútroočných štruktúr po zanesení baktérií (najmä Staphylococcus aureus) exogénnou cestou (pri perforácii obalov oka - poranenia, fistuly rohovky) resp. endogénne (z hnisavých procesov v tele, napr. gangrény u diabetikov).

Endotel

Vrstva buniek vystielajúca povrch ciev i zadnú plochu rohovky. Plní úlohu pri prestupe látok počas látkovej výmeny a jej prítomnosť je podmienkou udržania priehľadnosti rohovky.

Enoftalmus

Posun bulbu dozadu, tzv. "vpadnuté oko". Typický je u osôb vo vyššom veku pre úbytok retrobulbálneho tuku. Môže byť prejavom pneumatickej zlomeniny dna očnice.

Entropium palpebrae

Prevrátenie okrajov mihalníc dovnútra. Pre mechanické dráždenie epitelu rohovky cíliami vzniká defekt epitelu spojený so silným dráždením oka.

Enucleatio bulbi

Chirurgické odňatie bulbu. Väčšinou pre vnútroočné nádory, silne bolestivé bulby (podmienkou je, že bulbus musí byť bez svetlocitu) a pod. Oko sa po cca mesiaci nahradí kozmetickou protézou, ktorá sa vloží do spojovkového vaku.

Epi-Lasik

Postup používaný v keratorefrakčnej chirurgii na zmenu lámavej (refrakčnej) sily rohovky excimerovým laserom. Ide o zrezanie laloku rohovky ( po oddelení epitelu a Bowmanovej membrány) mikrokeratotómom. Pozri tiež Lasek a Lasik.

Epicantus

Záhyb kože vyskytujúci sa pri koreni nosa ako pokračovanie kože hornej mihalnice. Vyskytuje sa pri mongolskej rase.

Epidemická konjuktivitída

Zápal spojiviek zapríčinený vírusmi. Typickým prejavom je výrazná zrnitosť tarzálnych spojoviek. Po úvodnej spojovkovej fáze sa môže objaviť druhá fáza- postihnutie epitelu rohovky.

Epifora

Slzenie: prejav nedostatočného odtoku sĺz (najčastejšie pri nepriechodnosti slzných ciest).

Epikeratofakia

Implantácia vhodne upravenej platničky rohovky do rohovky pacienta na korekciu refrakčnej chyby (najmä po afakii).

Episkleritis

Ohraničený povrchový zápalový proces tvoriaci v sklére zápalové uzlíky. Má tendenciu k recidívam. Vzniká pri reumatoidnom ochorení, TBC a pod.

Epitel

Vrstvy buniek, ktoré pokrývajú povrch rohovky, spojovky aj kožu mihalníc. Na rohovke a spojovke epitelové bunky majú charakter buniek sliznice (nerohovatejú), kým na mihalniciach, ako súčasť kože rohovatejú a odlučujú sa.

Erosio corneae

Defekt epitelu po mechanickom poškodení. Na rohovke môže vzniknúť erózia aj pri zápalových infiltrátoch. Na rohovke sa rozsah znázorní tzv. fluoresceínovým testom.

Erysipel

Prudký zápalový proces kože a podkožného väziva (ruža) zapríčinený Betahemolytickým streptokokom. Môže sa objaviť ako komplikácia flegmóny slzníka.

Erytropsia

Červené videnie predmetov po oslnení; najčastejšie u pacientov po extrakcii katarakty. Vyskytuje sa aj pri oslnení na horách, pri vode a pod.

Esofória

Heterofória (latentný strabizmus) s tendenciou ku konvergentnému postaveniu bulbov.

Eutiskop

Prístroj na pasívny výcvik pri excentrickej fixácii strabujúceho oka. Princípom je silné oslnenie prístrojom nekrytých častí sietnice.

Eversio punctum lacrimale

Odstávanie slzného bodu od povrchu bulbu (zvyčajne spojené s ectropiom dolnej mihalnice). Zapríčiní trvalé slzenie (=epifora).

Evokované potenciály

Elektrofyziologické vyšetrenie so stimulom v podobe šachovnice (reverse pattern) na hodnotenie tzv. evokovaných potenciálov z okcipitálneho poľa EEG. Aktívne sa využíva pri ochorení zrakového nervu.

Excimerový laser

Laserový prístroj riadený počítačom, používaný pri refrakčných operáciách na rohovke.

Exenterácia bulbu

Odstránenie obsahu očného bulbu chirurgicky, s ponechaním fibrózneho obalu oka (podklad na kozmetickú protézu). Indikáciou sú hnisové endoftalmitídy (s komplikáciami ) a úplná deštrukcia (dilaceratio) bulbu pri poraneniach.

Exenterácia orbity

Odstránenie obsahu očnice (spolu s bulbom a mihalnicami) až po okosticu očnice. Indikáciou sú nádorové procesy vychádzajúce, resp. prerastajúce do orbity. Po operácii sa očnica kozmeticky kryje ,,exoprotézou"

Exkavácia terča zrakového nervu

Prehĺbenie terča zrak. nervu-fyziologicky je plytké prehĺbenie v centre terča. Patologicky v podobe ,,kotlíkovej" exkavácie je typické pre glaukómové ochorenie. Pritom sa cievy na okraji exkavácie ,,bajonovite" lámu.

Exofória

Heterofória (latentný strabizmus) s tendenciou k divergentnému postaveniu bulbov.

Exoftalmometria

Meranie polohy bulbov v očnici exoftalmometrom podľa Hertla. Porovnáva sa vrchol rohoviek a vonkajšie okraje orbít. Fyziologické hodnoty sú: 18-20mm.

Exoftalmus

Posun bulbov dopredu pri zmenšenej orbite a pre zmnoženie obsahu orbity (typický je pri tyreotoxikóze, vedúcej až k malígnemu E.).

Exotorsia

Stáčanie vertikálneho meridiánu rohovky smerom navonok a dole.

Exotropia

Heterotropia (manifestný strabizmus) s trvale divergentným postavením bulbov.

Extrakcia cudzieho telieska

Odstránenie cudzieho telieska z rohovky alebo v prípade intraokulárneho magnetom.

Extrakcia katarakty

Odstránenie sivého zákalu šošovky operáciou, technikou: a)intrakapsulárnej extrakcie (IKE), keď sa šošovka odstráni celá (bez zvyšku); b) extrakapsulárnej extrakcie (EKE), keď sa púzdro šošovky ponechá v oku (= sekundárna katarakta).

Fakoemulzifikácia

Metóda extrakapsulárnej extrakcie katarakty. Vyžaduje len malú vstupnú incíziu limbu (max 3 mm), jadro šošovky sa odsáva po rozbití ultrazvukovou sondou.

Fakoskleroma

Starecký sivý zákal šošovky postihujúci jadro šošovky. Je mliečno až medovožltej farby. Je typický najmä u myopov.

Farebné videnie

Schopnosť sietnice prijať viditeľné svetlo (350-780nm) a rozpoznať tri základné farby (trichromasia) a to modrú (450-470nm), zelenú (520-540nm) a žltočervenú (620-780nm). Funkciu hodnotíme pseudoizochromatickými tabuľkami, resp. na detaily využívame anomaloskop.

Fazeta

Plocha obrúseného okraja okuliarovej šošovky. Tiež plôška akoby obrúseného povrchu rohovky, vytvorená na mieste čerstvo zhojeného plošného defektu.

Fibrae medullares

Objavenie sa myelínových pošiev na nervových vláknach aj v sietnici (v podobe belavých plameňu podobných ložísk) v blízkosti terča zrakového nervu.

Fissura calcarina

Oblasť v tylovom laloku mozgu , kde je kôrové zrakové centrum (tzv. Brodmanova area 17,18 a 19).

Fixačný reflex

Optomotorický reflex, vzniká na podklade vrodených (nepodmienených) i získaných (podmienených) reflexov. Vedie k funkčnému spojeniu obrazov z oboch očí. Je predpokladom vývoja binokulár. videnia.

Fluoresceín

Farbivo Natrium fluoresceín:
a) ako 2% roztok na znázornenie defektov epitelu rohovky (resp. aj kvality slzného filmu);
b)ako 10-20% roztok injekčný na angiografiu (ciev retiny, dúhovky, nádorov) a na fluorometriu sklovca.

Fluresceínová angiografia (FA)

Vnútrožilná injekcia roztoku Natr. fluoresceínu (10-20%). V arteriolách chorioidey (chorioideálna fáza FA) sa objaví o 8-12 sec. Asi o 2 sec. sa plnia artérie v sietnici (arteriálna fáza FA, sledovaná arteriovenóznou a venóznou fázou FA). Na sériových fotografiách sa môže podrobne hodnotiť charakter zmien cirkulácie a ciev.

Fokometer

Prístroj na meranie obrazovej vrcholovej lomivosti, smeru hlavných meridiánov astigmatizmu, prizmatického účinku, ako aj centrovania šošoviek v okuliaroch.

Fornixy

Prechodné záhyby (horný a dolný) spojovkového vaku. Umožňujú pohyblivosť bulbu.

Foropter

Prístroj na presné a rýchle (objektívne a subjektívne) vyšetrenie ametropie,presbyopie i heterofórie.

Fotochromatické sklo

Okuliarové sklo, meniace schopnosť absorbcie svetla (sklo stmavne) pod vplyvom ultrafialových lúčov slnka. Pri ich neprítomnosti sa vráti pôvodný stav zafarbenia. Obsahujú chlorid, res. bromid striebra.

Fotofóbia

Svetloplachosť - sprievodný príznak chorobných procesov predného segmentu oka, ale ja následok oslnenia oka po rozšírení zreničky, napr. po aplikovaní mydriatík.

Fotokoagulácia

Použitie žiarivej energie viditeľného svetla v oftalmochirurgii (pri operácii amotio retinae, vnútroočných nádorov aj diabetických zmien). Veľmi intenzívny zdroj svetla, analogický s fotobleskom, poskytuje všetky vlnové dĺžky denného svetla. Dnes sa využíva argónová laserfotokoagulácia.

Fotoreakcia

Fyziologická reakcia zreničky na svetlo (mióza), resp. na tmu (mydriáza). Priemer zreničky sa mení tiež fyziologicky aj pri akomodácii.

Fotoreceptory

Bunky v sietnici (tyčinky a čapíky) citlivé na svetlo. Obsahujú rodopsín (resp. jodopsín). Premieňajú energiu dopadajúceho svetla fotochemickým dejom na elektrický potenciál, ktorý sa v podobe nervového vzruchu prenáša zrakovou dráhou do zrakového centra mozgovej kôry.

Fovea centralis retinae

Centrálna jamka sietnice lokalizovaná v optickej osi oka uprostred žltej škvrny (=macula lutea). Má charakter paraboly, s hĺbkou do 0,24 mm. Tvorí pruh šírky asi 0,5-1,5 mm okolo foveola centralis. Obsahuje čapíky, v bezčervenom svetle pre obsah vitamínu A má žltú farbu.

Foveola centralis

Stredná časť centrálnej jamky sietnice. Jej priemer je asi 0,3 mm, hĺbka asi 0,13 mm. Obsahuje len čapíky (asi 13 000). Je miestom najostrejšieho videnia.

Fundus oculi

Očné pozadie - je vystlané priehľadnou sietnicou. Nakoľko presvitá krvou naplnená chorioidea, je oranžovočervenej farby. Nervové vlákna z jej gangliovej vrstvy sa zbiehajú do terča zrakového nervu (vertikálne oválny, ohraničený, bledoružový terč v rovine sietnice). Na terči nie sú svetlocitlivé elementy (=slepá škrvna). Na zadnom póle je žltá škvrna, uprostred vidieť reflex z foveola centralis = miesta najostrejšieho videnia.

Fúzia

Schopnosť spojiť v zrakovom centre kôry mozgu danej hemisféry obrazy rovnako veľké a ostré, prichádzajúce z rovnakých polovíc sietnic pravého a ľavého oka, do jedného (stereoskopického) vnemu. Predpokladom je správny vývoj binokulárného videnia, zahrňujúci faktory optické, motorické a senzorické.

Gerontoxon

Arcus senilis corneae; ukladanie sa tukov (pri zvýšenej hladine cholesterolu v procese starnutia) do rohovky, na periférii parenchýmu, v podobe belavého prstenca. Oproti limbu je presne ohraničený. Vízus neovplyvní.

Glaukóm absolútny

Terminálne štádium glaukómového ochorenia s trvale zvýšeným VOT, ktorý zapríčinil úplnú stratu videnia (oslepnutie) daného oka. Liečbou je stav už neovplyvniteľný.

Glaukóm kongenitálny (adnátny)

Vrodená anomália oka, kde pre malformáciu odtokového systému komorový mok neodteká z oka, čo vedie k stúpaniu VOT. Bulbus sa preto značne zväčší = hydroftalmus, rohovka je presiaknutá, vízus postupne klesá.

Glaukóm primárny

1. So širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Je nezáchvatovitý typ s veľmi pomalým rozvojom. Výskyt vo vyššom veku. Prejaví sa len poklesom vízusu (bez zmien na prednom segmente oka). VOT býva zvýšený na stredné hodnoty (do 3,5-4,5 kPa = 35-50 torrov). Viditeľné zmeny sú na terči zrakového nervu (exkavácia) a v jeho okolí (atrofické halo glaucomatosus). V perimetri je rozšírenie slepej škvrny, neskôr oblúkový skotóm a nazálny skok. V pokročilom stave je až koncentrické zúženie (= rúrkovité videnie), posledné štádium pred úplnou stratou videnia.

Glaukóm sekundárny

Zvýšenie VOT po prekonaných chorobách oka s ovplyvnením cirkulácie komorového moku. Najčastejšie je seklúzia až oklúzia pupily pre zrasty po iridocyklitídach. Novotvorba ciev v dúhovke (rubeóza) pri diabete, eventuálne po trombóze v cent. retinae vedie k neovaskulárnemu glaukómu, dlhodobé podávanie kortikosteroidov vyvolá steroidný glaukóm. Po vnútroočných operáciách sa môže objaviť pre pupilárny blok a fakolytický glaukóm je dôsledkom autoimúnnej zápalovej reakcie po vstrebaní šošovkových hmôt. Glaukóm sekundárny môže vzniknúť aj po kontúzii bulbu.

Glaukómové ochorenia

Skupina chorobných zmien oka charakterizovaná zvýšením vnútroočného tlaku (VOT) nad hodnotu 2,6-2,7 kPa (resp. 22-23 torrov). Poznáme glaukómy primárne, sekundárne a adnátne. Ich výslednicou je glaukóm absolútny.

Glioma nervus optici

Nádor zrakového nervu typický pre detský vek. Prejaví sa protrúziou bulbu (bez obmedzenia pohyblivosti), nálezom edému terča zrakového nervu a rozšírením kanálu nervus optici.

Gonioskopia

Vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa zrkadlovým systémom, montovaným do kontaktnej šošovky (= gonioskop), priloženým na povrch znecitlivenej rohovky umožní podrobné biomikroskopické vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla.

Goniosynaechia

Zrasty medzi koreňom dúhovky a trabekulárnou sieťovinou (najčastejšie po iridocyklitíde).

Gonokokky

Druh hnisotvorných baktérií (diplokoky) Neusseria gonorrhoeae. Na oku vyvolá intenzívny hnisavý zápal spojoviek (u novorodencov - hnisotok: gonoblenorrhoea).

Graeveho choroba

Endokrinná orbitopatia pri tyreotoxikóze. Môže viesť až k objaveniu sa malígneho exoftalmu, ktorý ohrozuje rohovku vysychaním.

Gullstrandovo schématické oko

Model oka zostrojený Gullstrandom ako schématické oko na teoretické výpočty v optike a v oftalmológii. Predpokladá, že plochy optickej sústavy sú ideálne guľové a predozadná dĺžka oka 24mm.

Gunnov príznak

Zmeny zistené v miestach kríženia sa rigídnej artérie s vénou v sietnici. Véna je pred týmto miestom rozšírená v podobe "hlavy hada". Pod artériou je stlačená a zúžená. Je znakom hypertonickosklerotickej retinopatie so začínajúcou orgánovou dekompenzáciou.

Háky Pflügerove

Optotypy pre malé deti a analfabetov zostavené z rôzne smerovaných znakov v podobe písmena E (zorný uhol = 5´).

Halo glaucomatosus

Degeneratívny prstenec v sietnici a chorioidei okolo terča zrakového nervu, ktorý sa rozvíja pri glaukóvom ochorení.

Haploskop

Prístroj na princípe stereoskopu používaný v ortoptike.

Hemeralopia

Poruchy videnia za šera a v noci. Idiopatická hemeralopia je dedičná choroba. Šeroslepota (vlčia tma) je neschopnosť sietnice prispôsobiť sa (adaptovať sa) na nízke hodnoty svetelnosti pre poruchu tyčinkového aparátu sietnice (pri pigment. degenerácii sietnice, prípadne nedostatku vitamínuA).

Hemianopia

Výpad polovice zorného poľa. Je typickým nálezom pri nádoroch v okolí chiazmy. Môže byť hemianopia homonymná (výpad rovnakých polovíc; pravostranná alebo ľavostranná forma) alebo hemianopia heteronymná (výpad buď vnútorných polovíc zorného poľa = binazálna, alebo vonkajších polovíc = bitemporálna ).

Hemoftalmus

Vyplnenie dutiny sklovca krvou po tupých úrazoch oka, pri retinopatiách (diabetickej, leukémii). Často je príčinou sekundárneho glaukómu.

Herpes simplex keratitis

Exulcerácia povrchu rohovky zapríčinená infekciou vírus Herpes simplex. Typickým znakom je zníženie až strata citlivosti rohovky.

Hessov koordinometer (štít)

Zariadenie na vyšetrenie konkomitujúceho (dynamického) aj inkomitujúceho (paralytického) strabizmu. Pracuje na princípe koordinometrie (červené a zelené sklo), pri normálnej retinálnej korešpodencii (NRK).

Heterochrómia iridis

Nerovnaké sfarbenie dúhoviek oboch očí (alebo ide o oko s nerovnako sfarbenými úsekmi dúhovky) pre vývojovú poruchu.

Heterofória

Latentná (skrytá) porucha svaovej rovnováhy, resp. binokulárnej fixácie. Prejaví sa po vylúčení snahy o fúzie (spojenie obrazov oboch očí) rep. po únave okohybných svalov (aj pri celkovom vyčerpaní organizmu). Zisťuje sa na Maddoxovom kríži. Subjektívne s aprejaví muskulárnou astenopiou.

Heterotropia

Manifestný strabizmus (škúlenie). Delí sa na: esotropia (=stabismus convergens), exotropia (=strabismus divergens), hyper a hypotropia (=strabismus sursum a deosumvergens) a cyklotropia (=stabismus rotatorius).

Hirschbergov (zakrývací) test

Test na diagnózu dynamického strabizmu. Pri vyšetrení sa v tmavej komore zo vzdialenosti 33 cm fixuje obidvoma očami zdroj svetla. Hodnotí sa poloha reflexu svetla na rohovke (norma=centrum); pri esotropii je posunutý temporálne, pri exotropii nazálne v porovnaní s reflexom na dobre vyvýjajúcom sa oku.

Hlavné ohnisko

Bod, do ktorého sa v oku sústredia paralelné lúče.

Hnisotok

Pozri Blenorrhoea

Hordeolum

Hnisavé zápalové ochorenie mazových žliaz bŕv na okraji mihalníc (ľudovo jačmeň). Pri zníženej odolnosti organizmu sú časté recidívy (=hordeolosis).

Hornerov syndróm

Prejav paralýzy krčného sympatiku v zmysle ptózy, miózy a enoftalmu. Difer. dg.: pri kokaínovom teste sa zrenička nerožšíri, rep. len minimálne, kým na zdravej strane vzniká mydriáza.

Horopter

Súhrn bodov ostro zobrazených na sietnici, tvoriaci polooblúk na úrovni bodu fixácie. Predmety medzi okom a bodom fixácie sa premietajú nazálne a za týmto bodom temporálne do foveoly centralis. Ich vzájomný vzťah pri vnímaní okolitého sveta oboma očami je podkladom na vývoj binokulárneho videnia.

Hranol (prizma)

Prizma je optický systém tvaru klina (hranolu), ktorý mení (odkloní) chod kolmo dopadajúcich lúčov k báze (základni) hranolu. Hodnoty udávame v prizmatických dioptriách. Prizmatický efekt "1D" má hranol, ktorý odkloní lúč svetla zo vzdialenosti 1m o 1 cm.

Hrubyho šošovka

Doplnok štrbinovej lampy kompenzujúci refrakčnú silu optického systému oka (preto má lomivú silu -60D). Umožňuje priame, bezkontaktné stereobiomikroskopické vyšetrenie sklovca aj retiny (najmä zadný pól).

Humor aquosus

Komorový mok secernovaný ako ultrafiltrát krvnej plazmy epitelom vráskovca do zadnej komory. Udržuje stabilitu VOT a má význam aj pre metabolickú aktivitu bezcievnych štruktúr oka (šošovky, sklovec a rohovka).

Hydraulická zlomenina očnice

Pozri Blow-out zlomenina.

Hydrophthalmus

Pozri Glaukóm adnátny

Hydrops sacci lacrimalis

Rozšírenie slzníka pre nepriechodnosť ductus nasolacrimalis. Slzník obsahuje hlienovitý (niekedy až hlienovohnisavý) hustý sekrét (vždy je prítomná epifora).

Hyperforia

Úchylka bulbu pri latentnom strabizme v smere vertikálnom a hore.

Hypermetropia

pozri Ďalekozrakosť

Hyperopia (hypermetropia)

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii). Hyperopia sa delí na: H. ľahká je do +3D; H.stredná do +7D;H. vysoká nad +7D.

Hypertropia

Úchylka bulbu v zmysle trvalého škúlenia vo vertikálnej rovine smerom nahor.

Hyphaema

Nahromadenie krvi na dne prednej očnej komory, pričom sa tvorí niekoľko mm vysoká hladinka. Zvyčajne je to následok tupých úderov na oko.

Hypoforia

Úchylka bulbu pri latentnom strabizme v smere vertikálnom a dole.

Hypopyon

Nahromadenie hnisu na dne prednej očnej komory, kde vytvorí hladinku (pri hnisových procesoch rohovky, dúhovky, perforačnom poranení s rozvojom endoftalmitídy).

Hypotónia bulbu

Zníženie VOT pod hodnotu 0,8-0,9 kPa (8-10)torrov). Zistí sa pri perforačnom poranení, resp. pri prítomnosti fistuly (pre odtok komorového moku). Objaví sa aj pri amócii retiny, môže súvisieť aj so silnou stratou tekutiny: cholera, urémia, diabetická kóma a pod.

Hypotropia

Úchylka bulbu v zmysle trvalého škúlenia vo vertikálnej rovine smerom nadol.

Chalazion

Zápalový proces tarzálnych žliaz (Meibomových žliaz) v mihalniciach. Môže byť akútny (po infekcii hnisotvornými baktériami) alebo častejšie chronický (keď je žľaza vyplnená granulačným tkanivom = studený jačmeň).

Chalcosis

Metalóza oka s impregnáciou jeho štruktúr oxidačnými produktmi z medených cudzích vnútroočných teliesok (po perforačnom poranení). Vedie až k úplnej strate zraku.

Cheiroskop

Prístroj na liečenie porúch binokulárneho videnia. Slúži na nácvik správnej lokalizácie a fúzie.

Chemosis

Silné presiaknutie (edém) spojovky bulbu s jej pľuzgierikovým nadvihnutím. Niekedy až prekrýva rohovku.

Chiazma

Miesto polovičného prekríženia (semidecussatio) vlákien zrakového nervu v dutine lebky (pred hypofýzou). Vlákna z temporálnych polovíc sietnic pokračujú za chiazmou na rovnakej strane, kým z nazálnych polovíc sietnic sa prekrížia a pokračujú na opačnej strane. Takéto usporiadanie je podmienkou binokulárneho videnia.

Chlamydiaceae

Rod Chlamydií zahrňuje Ch. trachomatis, paratrachomatis (oculogenitalis) a iné. Patria do skupiny "veľkých" vírusov, vyvolávajú folikulárny typ zápalu spojoviek s kolóniami chlamydií v cytoplazme buniek epitelu (inkluzórna konjunktivitída). Sú citlivé na ATB (z tetracyklínového radu) aj na sulfónamidy.

Chorioidea (Choroidea)

Zadná časť strednej vrstvy oka (uvea). Je bohato vaskularizovaná (=cievovka). Poskytuje metabolický základ na fotochemický proces videnia v neuroepiteli retiny.

Chorioretinitis

Je zápalový proces zadnej časti uvey (uveitis posterior). Vždy býva súčasne postihnutá aj retina. Pacient udáva vnem - pocit "lietajúcich mušiek", svedčiacich o exudácii do sklovca. Môže byť difúzny (pri hnisotvorných baktériách) alebo ložiskový (pri chronických infekčných procesoch: tbc, lepra, a i.)

Chromatická aberácia

Chyba optického zobrazovania optického systému pre disperziu bieleho svetla (rôznych vlnových dĺžok).

Chyby refrakčné

Pozri Ametropie

Impresný tonometer

Prístroj na meranie vnútroočného tlaku podľa Schiötza. Princípom merania je "vtlačenie" (impresia) rohovky štandardnou hmotnosťou meracej tyčinky (5,5g). Miera vtlačenia (prehnutia) rohovky sa prenáša na stupnicu tlakomera a absolútne hodnoty sa odčítajú na špeciálnych tabuľkách. Pri meraní sa musí zohľadniť aj pružnosť fibrózneho obalu oka.

Index lomu

Index lomu je bezjednotková veličina. Vzniká pri prechode lúčov svetla z jedného optického prostredia do druhého optického prostredia s inou optickou hustotou a závisí od vlnovej dĺžky svetla.

Infiltratio corneae

Začiatočné štádium zápalovej reakcie na povrchu rohovky. V mieste ložiska dochádza k nahromadeniu buniek RES, čo vedie k vyklenutiu povrchu s drobným skalením rohovky na tomto mieste. Pri exulcerácii sa na povrchu rozvíja rohovkový vred (ulcus corneae), po zhojení ktorého už ostane navždy jazva (nubekula, makula alebo leukóm rohovky).

Infračervené (IČ) žiarenie

Dlhovlnné elektromagnetické žiarenie (v rozsahu 780-10 000nm), ktoré ľudské oko už nevidí. Má tepelné účinky - koaguluje bielkoviny. V oku sa absorbuje predovšetkým v šošovke (účinky sa sčítavajú). Zapríčiní tzv. komplikovanú kataraktu (sivý zákal šošovky), napr. u pracovníkov v sklenených hutách - ktorí bez ochranných okuliarov (filtrov) pracujú s roztaveným sklom, vyžarujúcim IČ lúče. Je to prvé známe profesionálne ochorenie oka.

Injekcia bulbu

Prekrvenie, ako reakcia na postihnutie štruktúr predného segmentu oka. Pritom môžeme vidieť injekciu, t.j. prekrvenie bulbu: a) povrchové (spojovkové); b) hlboké (ciliárne); c) zmiešané.

Intorzia

Pozri Chlamydiaceae

Ionoforéza

Liečebná metóda, pri ktorej sa do vnútroočných štruktúr pomocou elektrického prúdu vpravujú elektricky nabité častice rôznych liekov. Ide o ovplyvnenie látkovej výmeny na báze zmeny elektrického potenciálu hraničných membrán. Využíva sa najmä pri chorobných zmenách sklovca, sietnice a zrakového nervu.

Iridektómia

Operácia indikovaná pri akútnom záchvate (na terapiu nereagujúceho) glaukómu s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Excíziou celej dúhovky (= I. totalis), niekedy len pri koreni (= I.basalis) sa umožní odtok komorového moku zo zadnej komory.

Iridenkleizis

Klasický chirurgický postup pri glaukóme so širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Pri operácii sa do rany zakliní časť dúhovky a vytvorí sa "filtrujúca" jazva na odtok komorového moku do podspojovkového priestoru.

Iridocyclitis

Zápalový proces prednej uvey (iris a corpus ciliare). Subjektívne sa prejaví tupými bolesťami v oku, ktoré sú ciliárne injikované no VOT nie je zvýšený. Zisťuje sa zmena farby i kresby dúhovky, zneokrúhlená a úzka zrenička. V prednej komore je exudát. Exudát môže byť:
1. serózny (precipitáty na DM);
2. fibrídny (skalená komora s fibrídnym koláčom v zreničke, najčastejšie ide o sérofibrínový exudát).
Etiologicky sa delia na 
1. exogénne (pri perforácii obalu oka);
2. endogénne, kde je v popredí súvislosť s fokálnou infekciou (zo zubov, mandlí a i.), reumatoidnými ochoreniami, tbc, leptospirozámi a pod.

Iridodialýza

Odtrhnutie koreňa dúhovky od úponu po tupých poraneniach (kontúzie) oka.

Iridodonéza

Zachvievanie sa dúhovky, ktoré vzniká stratou opory a prehĺbením prednej očnej komory pri afakii (po operácii) a pri subluxácii, resp. luxácii šošovky.

Iridoplégia

Kontúzne (tupé) poranenie bulbu (napr. zátkou od šampanského a i.) spojené s pokodením m. sfinkter pupillae. Fotoreakcia pupily je spomalená až vymiznutá; pupila je zneokrúhlená a v mydriáze.

Iridorexis

Roztrhnutie dúhovky (sfinkteru) pri tupých úrazoch.

Iridotomia

Zhotovenie otvoru v dúhovke (nožom, YAG-Laserom).

Iris

Dúhovka. Tvorí súčasť prednej uvey v podobe vertikálne orientovanej pigmentovanej platničky. Uprostred je okrúhly otvor pupila (zrenička) určujúca množstvo svetla vstupujúceho do oka.

Iris bombé (bombata)

Následok po iridocyklitíde ako úplné prirastenie okraja pupily (zadnej plochy dúhovky) k prednej ploche šošovky (=seclusio pupillae) až premostenie pupily väzivom (=oclusio pupillae). Komorový mok sa hromadí v zadnej komore, vytláča dúhovku dopredu. Pre fixovanie okraja zreničky k šošovke dúhovka nadobúda bábovkovitý tvar.

IRMA

Intraretinálne mikrovaskulárne abnormality. Nepravidelné rozšírené (prípadne vrodené) intraretinálne cievy.

Jägerove optotypy

Slúžia na zistenie schopnosti práce na blízko (čítanie). Fyziologicky sa Jäger č.1 vidí zo vzdialenosti 35-40 cm.

Jawalov-Schiötzov oftalmometer

Prístroj na meranie zakrivenia prednej plochy rohovky v jednotlivých meridiánoch a na zistenie lomivej sily v danom meridiáne.

Jednoduché binokulárne videnie (JBV)

Je koordinovaná senzomotorická práca oboch očí. Spolu s fúziou v kôrovom zrakovom centre je predpokladom vytvorenia jednoduchého priestorového vnemu. Vyvíja sa ako podmienený reflex počas prvého polroka až roka života.

Jodopsín

Farbivo nachádzajúce sa v čapíkoch. Považuje sa za základ farebného videnia. Má 3 zložky reagujúce na 3 rozsahy elektromagnetického vlnenia v rozsahu viditeľného svetla: 445 nm, 535 nm,570 nm.

Kampimetria

Vyšetrovacia metóda na kampimetri (plochý štít zo vzdialenosti 1m) na vyšetrenie centrálnej časti zorného poľa (do 30°) so súčasným presným vyšetrením oblasti okolo terča zrakového nervu. Stereokampia sa používa aj na tzv. angioskotometriu. V súčasnosti sú prístroje riadené počítačom.

Kanál nosovoslzníkový

Pozri Ductus nasolacrimalis.

Kanál Schlemmov

"Kanál cirkulárne uložený v oblasti limbu, resp. v prednej časti skléry (sinus venosus sclerae). Od prednej komory oka ju oddeľuje trabeculum corneosclerale, cez ktoré sa filtruje komorový mok odvádzaný Asherovými "vodnými" vénami do venózneho systému."

Kandela

Pozri Candela.

Karunkula

Pozri Carruncula.

Katarakta

Pozri Cataracta.

Keratektómia

Mikrochirurgické zrezanie povrchových vrstiev rohovky.

Keratitis

Zápalový proces na rohovke. Delí sa na 1.) povrchový: epitel je defektný,má pôvod bakteriálny, vírusový, alergický z poškodenia neurotrofiky, z vysychania; 2.) hlboký: epitel je celistvý, je reakciou antigén-protilátka na tbc, lues, herpes simplex a i.

Keratoconjunctivitis phlyctenulosa

Zápalový proces spojoviek a rohovky (K. ekzematosa seu scrophulosa) u detí, s tvorbou uzlíkov (=flyktén) pri limbe, so sektorovým prekrvením bulbu. Je alergickou reakciou na bakteriálne toxíny (najčastejšie na Mycobacterium tuberculosae, alebo na Staphylococcus aureus a i.)

Keratoglobus

Poľguľovité vyklenutie rohovky pre menší polomer zakrivenia, ako je fyziologické. Je to geneticky kódovaný stav.

Keratokonus

Kónické vyklenutie rohovky pre slabosť kolagénu. Spočiatku sa prejaví len nepravidelným astigmatizmom, časom sa rohovka viditeľne vyklenuje, v centre sa stenší a môže až perforovať. Liečba definitívna keratoplastika.

Keratomalácia

Rozpad rohovky pre nedostatok vitamínu A v tele (pri nedostatočnom vstrebávaní vitamínu A, resp. pre nemožnosť spracovania tukov, napr. pri ťažkej hnačke alebo hladovke).

Keratometer (Wesselyho)

Prístroj s mm stupnicou a zdrojom svetla na meranie priemeru rohovky, ev. jej vyklenutia ako aj šírky pupily.

Keratopatia zonularis

Pásová degenerácia rohovky: ukladanie sa solí vápnika do povrchových vrstiev rohovky vo výške mihalnicovej štrbiny na slepých očiach. Začína pri okraji rohovky, postupne sa spojí do niekoľko mm širokého pruhu cez celú rohovku.

Keratoplastika

Transplantácia rohovky: a) lamelárna (výmena povrchových vrstiev rohovky) na liečebné a tektonické ciele; b) perforujúca (výmena celej hrúbky rohovky) na optické účely. Podľa priemeru je K. totalis (10-11mm) a K.partialis (čiastočná s priemerom zvyčajne 5-7mm). Transplantát z oka darcu sa fixuje pokračujúcim asi 15 μm hrubým syntetickým monofilným stehom.

Keratoprotéza

Umelá rohovka - z metylmetakrylátu na náhradu hrubého, jazvovitého vaskularizovaného leukómu rohovky po neúspešnej keratoplastike.

Keratoskop (podľa Placida)

Kotúč s priemerom 200mm, s čiernobielymi koncentrickými kruhmi, ktoré sa zrkadlia v prípade intaktnosti rohovky ako pravidelné. Môže byť spojený aj s fotoaparátom.

Keratotómia (radialis)

Operačný postup so snahou znížiť refrakčnú silu rohovky systémom zárezov, radiálne usporiadaných. Oslabením sa rohovka vyklenie viac na periférii a pôsobí ako negatívna šošovka. Metóda umožní znížiť optickú silu oka len o 3-4D a refrakčná chyba má tendenciu návratu k pôvodnej hodnote, ale už v zmysle ťažko korigovateľného nepravidelného astigmatizmu. Odôvodnená je pri anizometropii.

Koincidenčný refraktometer

Pozri Refraktometria; Refraktometer Hartingerov.

Kolobómy

Defekty v štruktúrach pomocných orgánov oka (napr. v mihalniciach), častejšie vo vnútroočných štruktrach (uvea, retina, terč zrak. nervu). Vrodené sú typicky lokalizované v smere dole a k nosu, kým získané (po operácii, po úraze) sú na ktoromkoľvek mieste.

Komorový mok

Pozri Humor aquosus.

Konjuktivitída

Pozri Conjunctivitis.

Kontaktná šošovka

Optická pomôcka slúžiaca ako náhrada (doplnok) optickej korekcie refrakčných chýb oka (neviditeľné okuliare). Viac na našej web stránke v rubrike Články-Kontakné šošovky.

Konvergencia

Zbiehavé postavenie optickej osi oboch očí pri fixácii predmetu umiestneného v konečnej vzdialenosti.

Konvergencia akomodačná

Zmena zbiehavého postavenia očí spojená so zmenou akomodácie.

Korektopia

Pozri Ektopia pupily.

Kornea

Pozri Cornea.

Korunové sklo

Všeobecne používaná hmota skla na zhotovenie okuliarov s indexom refrakcie nd=1,523.

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť (Myopia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej pre nepomer medzi silou optického systému a dĺžkou oka sa obraz tvorí pred sietnicou. Príčiny vzniku môžu byť: 1. pre silnejší optický systém (=Myopia dioptrická); 2. pre dlhšiu predozadnú os oka (Myopia osová). Ďalej sa delí: a) ľahká-do -4D; b) stredná-od-4D do -8D; c)vysoká-nad -8D. Vysoká myopia je spojená s dystrofickodegeneratívnymi zmenami vnútroočných štruktúr. Na očnom pozadí sa rozvíja: conus myop. circularis, v centrálnej časti sietnice tzv. laesio maculae luteae myop. alebo Fuchsova škvrna, resp. na periférii tzv. mriežková a iná podoba degenerácie. V sklovci sa popri odlúčení zadnej sklovcovej membrány a jej retrakcie tvoria dutiny a ďalšie zmeny. Preto sa pri vysokej krátkozrakosti nemôže docieliť plný vízus! Vážnou komplikáciou vysokej krátkozrakosti je vznik odlúčenia retiny.

Kryochirurgia oka

Postupy využívajúce pri operácii nízke teploty, pôvodne len pri operácii katarakty, dnes najmä pri operácii odlúčenia sietnice, pri niektorých formách glaukómu a aj pri nádorových ochoreniach.

Lacrimatio

Slzotok, zvýšená tvorba sĺz je následok podráždenia rohovky a spojoviek (lakrimačný reflex) faktormi chemickými, fyzikálnymi aj chorobnými procesmi a vyvolá sa aj psychicky (plač). Môže sa objaviť aj pre nemožnosť odtoku sĺz pri nepriechodnosti slzných ciest.

Lacus lacrimalis

Slzné jazierko umiestnené pri vnútornom kútiku oka.

Lagoftalmus

Označuje stav nedovierania mihalnicovej štrbiny (pri zatvorení ostáva časť povrchu bulbu nekrytá).

Lampa Langeho

Bodový zdroj svetla na presvietenie oka = diafanoskopia.

Lampa štrbinová

Prístroj na vyšetrenie štruktúr oka v optickom reze, zásadne v spojení s binokulárnym stereobiomikroskopom.

Landoltove kruhy

Optotypy zostavené z kruhov prerušených na jednom mieste (písmeno C). Miesto prerušenia sa vidí pod zorným uhlom 1´ (celý znak pod uhlom 5´).

Lasek

Laser epitelial karatomileusis je postup keratorefrakčnej chirurgie, pri ktorej sa po odstránení epitelu rohovky upraví povrch rohovky na žiadaný tvar laserovým prístrojom. Na regeneráciu epitelu sa založí kontaktná šošovka na niekoľko dní.

Lasery

Svetelné koagulátory využívajúce žiarivú energiu koherentného monochrómneho zväzku lúčov svetla (s presne určenou vlnovou dĺžkou). V medicíne sa využívajú na nekrvavé operácie (svetelný nôž). V oftalmológii sa najviac využívajú argónové lasery (v liečbe diabetických zmien sietnice (argonlaserkoagulácia ALK), resp. na prizvarenie odlúčenej sietnice, v liečbe vnútroočných nádorov, cievnych zmien (trombóz) sietnice a i. Pri glaukóme sa realizuje argónová trabekuloplastika (ATP). Discízia sekundárnej katarakty sa robí neodymium YAG lasermi, na refrakčné operácie na rohovke sú excimerové lasery a i.

Lasik

Laser In Situ Keratomileusis - laserom asistentovaná keratektómia. Metóda operácie keratorefrakčnej chirurgie. Realizovaná je ako presne prepočítané zrezanie povrchu rohovky mikrokeratotómom. Po odklopení tejto vrstvy sa excimerovým laserom odstráni vypočítaná hrúbka z rohovky. Odklopená vrstva sa potom priloží na pôvodné miesto, kde sa prihojí. Cieľom je zmena lámavej (refrakčnej) sily rohovky.Indikovaná je predovšetkým pre korekciu myopie -6D a menej (a myopickom astigmatizme do -3D ) u pacientov nad 21 rokov.

Lens cristallina

Šošovka je priehľadné, bikonvexné teliesko. Ako súčasť optického systému oka má lomivú silu asi 19,11D. Vo svojej polohe je udržiavaná závesným aparátom (Zonula ciliaris Zinii), ktorý sa upína medzi ciliárne výbežky vráskovca. Predná plocha je menej zakrivená. Stred sa označuje ako polus anterior. Zadná plocha, viac zakrivená, zapadá do jamky na prednej ploche sklovca (fossa hyaloidea). Stred sa nazýva polus posterior. Obe plochy sa na okraji (aequator lentis) spoja. Na povrchu je puzdro (capsula lentis). Vrstva kubických buniek (epitel šošovky) pod predným puzdrom produkuje vlákna šošovky. Okolo jadra (nucleus) v ktorom sú zahustené všetky materiály od vytvorenia šošovky je kôra (kortex, predný a zadný). Pod vplyvom akomodačného svalu vo vráskovci sa lomivá sila šošovky môže zvýšiť až na  33D (pričom sa vyklenuje najmä predná plocha).

Lensektómia

Odstránenie šošovky cestou pars plana vitrektómie.

Lenticonus

Kónické vyklenutie predného-zadného povrchu šošovky.

Leukokoria

Biely svit (farba) zreničky.

Leukoma corneae

Hustá biela, málo až nepriehľadná jazva rohovky (beľmo). Najčastejšie je následok chemických a termických poškodení III°-IV°.

Limbus corneae

Priechodný, asi 1 mm široký úsek tvoriaci rozhranie medzi rohovkou a sklérou.

Lišty skiaskopické, resp. prizmatické

Systém šošoviek s hodnotou ±1D až ±10D (a doplnok ±0,5D až ±1,0D) na zistenie výšky refrakčnej chyby pri skiaskopii (retinoskopii), ev. prizmatické sklá 0,5Dp-10,0Dp na vertikálne a 1,0Dp-35,0Dp na horizontálne úchylky.

Lokalizácia cudzích teliesok

Pri perforačnom poranení bulbu sa musí zistiť prítomnosť i lokalizácia cudzieho telieska pomocou rtg-lokalizačnej metódy Comberga- Baltina (kontaktná šošovka so 4 zatavenými olovenými bodmi označí limbus a na zadoprednej, rep. bočnej snímke a s pomocou súradnicového systému cudzie teliesko lokalizuje).

Lokalizácia svetla

Najnižšia hodnota charakterizujúca funkciu sietnice. Pri hodnotení sa bodovým svetlom osvetlia jednotlivé kvadranty sietnice a určuje sa smer dopadajúceho svetla.

Lomivé médiá oka

Svetlolomné (opticky aktívne) prostredia oka (rohovka a šošovka), cez ktoré svetelné lúče prechádzajú a vytvárajú obraz na sietnici.

Lúmen (lm)

Lúmen (lat.)= svetlo. Hlavná jednotka svetelného toku v sústave SI. Bodový zdroj svetla vysiela do priestorového uhla 1 steradiánu (sr) tok 1 lúmenu, ak jeho svietivosť všetkými smermi= 1 kandele, t. j. 1lm=1 cd. sr.

Lux (lx)

Lux (lat.)= žiara, svetlo. Hlavná jednotka osvetlenia v sústave SI. Osvetlenie 1 lx poskytuje zdroj so svietivosťou 1 cd pri kolmom dopade svetla na plochu 1 m², vzdialenom 1 m od zdroja, t. j. 1 lx=1 m² . cd. sr.

Luxatio lentis

Dislocatio lentis- premiestnenie šošovky, nejčastejšie po tupých úderoch na oko, z fyziologického miesta za dúhovkou buď dopredu (do prednej komory) alebo dozadu (do sklovca) ako následok pretrhnutia závesného aparátu. Pri ruptúre obalov oka sa môže luxovať aj pod spojovkou.

Lyzozým

Enzým, ktorý svojou prítomnosťou dáva slzám určitú schopnosť bakteriostatického pôsobenia.

Macula corneae

Drobná, voľným okom sotva viditeľná jazva rohovky.

Macula lutea

Žltá škvrna je lokalizovaná v oblasti zadného pólu bulbu (v strednej časti sietnice), má priemer asi 5-6mm. Obsah vitamínu A v zmyslovom epiteli sietnice je pôvodcom jej žltej farby (vidieť v bezčervenom svetle). Uprostred je foveola centralis (priemer 0,3mm), kde sú len čapíky (miesto najostrejšieho videnia). Okolo foveoly je fovea centralis (parabolického tvaru), na jej periférii sú už aj tyčinky.

Maddoxov kríž (tangentový)

Maddoxova stupnica na zistenie svalovej rovnováhy a jej úchyliek na princípe vzlúčenia snahy o fúziu predložením Maddoxovho skla pred jedno oko. Fixuje sa žiarovka v mieste spojenia 2 ramien kríža kolmých na seba (=0°). Pacient vidí žiarovku jedným a červenú vertikálnu čiaru (cez Maddoxovo sklo) druhým okom. Pri paralelnom postavení bulbov - ortofórii- červená čiara pretína fixačný znak. Čísla na ramenách kríža určujú stupeň strabizmu v uhloch (na 5m, resp. na 1m). Samotný rad čísel je na hodnotenie prizmatických dioptrií.

Makropsia

Predmety sa vidia väčšie a vzdialenejšie, ako sú v skutočnosti. Je dôsledkom akomodačného kŕča, ale objaví sa aj pri chorobách centrálnej časti sietnice.

Makula nepravá

Miesto na sietnici trvale uchýleného (škúliaceho) oka, ktoré pre anomálnu retinálnu korešpondenciu a pre excentrickú fixáciu nadobudlo dominantné postavenie nad anatomicky vytvorenou foveolou centralis. Ide len o reflektoricky upevňované funkčné spojenie určitého miesta retiny s kôrou mozgu, ktoré prešlo do nepodmieneného reflexu. Histologická štruktúra sietnice sa nemení.

Makulopatie

Chorobné degeneratívne zmeny v oblasti žltej škvrny, najčastejšie zapríčinené sklerózou ciev v chorioidei.

Makulotester (polarizačný)

Prístroj na vyšetrenie polarizačných vlastností žltej škvrny na princípe Haidingerovho javu. Využíva sa na pleoptické účely.

Megalokornea

Vývojová chyba rohovky so zväčšením priemeru u detí nad 11mm a u dospelých nad 13 mm. Je potrebné rozlíšiť od sekundárnych zmien (napr. pri hydroftalme).

Melanóm uveálneho traktu

Najčastejší primárny malígny vnútroočný nádor; vyše 80% všetkých. Vychádza zo štruktúry uvey.

Metamorfopsia

Vnemy zväčšeného/zmenšeného obrazu pri chorobách postihujúcich oblasť zadného pólu (žltej škvrny) sietnice.

Metrouhol

Jednotka konvergencie (uhol konvergencie na 1m=1°).

Miesta disparátne

Nekorešpondujúce miesta sietnic oboch očí.

Mihalnice

Horná a dolná mihalnica (palpebra superior et inferior) ako pomocný orgán oka chránia bulbus spredu. Prednú plochu (facies anterior) tvorí kožný kryt, na okraji sú cílie (ich mazové žlazy sú Gll.Zeissi). Pod kožou je mimický sval (musculus orbicularis oculi), inervovaný n.facialis. Tvar mihalníc určujú platničky väzivovej chrupavky (tarsus superior at inferior), pričom na okraj hornej sa upína dvíhač hornej mihalnice (m.levator palpebr. sup.). Zadnú plochu (facies posterios) kryje sliznica: spojovka (tunica conjunctivae palpebrarum), pod ňou sú Gll.tarsales (Meibomove). Mihalnice ohraničujú mihalnicovú štrbinu (rima palpebrarum) a formujú aj očné kútiky: vonkajší a vnútorný (cantus).

Mikrokornea

Následok vývojovej chyby so zmenšením priemeru rohovky u detí do 8mm, u dospelých do 10mm. Zvyčajne je spojená s mikroftalmom.

Mikropsia

Predmety sa vidia menšie a bližšie ako sú v skutočnosti.

Minimum separabile

Rozlišovacia schopnosť sietnice spočívajúca v prítomnosti čapíkov vo fovea/foveola centralis. Princípom je skutočnosť, že 2 body sa vnímajú ako 2 iba vtedy, ak svetelné lúče dopadajú pod takým (zorným) uhlom, že medzi dvoma podráždenými čapíkmi ostane aspoň jeden nepodráždený. Tejto požiadavke zodpovedá zorný uhol 1´ (priemer čapíkov 3-4 μm). Minimum separabile je základom na hodnotenie centrálnej ostrosti zraku.

Miotiká

Látky spôsobiace zúženie zreničky, parasympatikomimetiká buď krátkodobo acetylcholínovým efektom (pilokarpín) alebo dlhodobo - blokádou cholinesterázy (eserín a i.).

Mióza

Zúženie zreničky na priemer 2mm a menej.

Mononokulus

Označuje 1.) obväz aplikovaný len na jedno oko; 2.) jednookosť po vyňatí alebo strate jedného oka pri úrazoch, resp. po nevytvorení jedného oka.

Müllerov sval

Cirkulárna časť akomodačného svalu vo vráskovci (pracuje pri zaostrení=akomodácii, nablízko).

Mydriatiká

Látky rozširujúce zreničku (a súčasne spôsobiace cyklopegiu akomodačného svalu). Dlhodobý účinok majú parasympatikolytiká atropín a deriváty. Krátkodobo pôsobia sympatikomimetiká adrenalín a i.

Mydriáza

Rozšírenie priemeru zreničky nad hodnotu 4mm.

Myektómia

Chirurgické odstránenie časti niektorého okohybného svalu v rámci liečby škúlenia.

Myopia

Pozri Krátkozrakosť.

Myotómia

Chirurgické preťatie (čiastočné, prípadne úplné) úponu niektorého (niektorých) okohybného svalu pri škúlení.

Nagelov anomaloskop

Pozri Anomaloskop.

Nepravá makula

Pozri Makula nepravá.

Nerv zrakový

N. opticus (II.hlavový nerv) pozostáva z neuritov gangliových buniek sietnice. Vlákna sa zbiehajú do terča zrakového nervu (discus n.optici) a za bulbom tvoria zväzok asi 1 milióna vlákien, ktoré majú len myelínový obal (bez Schwannových buniek, preto zrakový nerv neregeneruje!).Obaly zrak. nervu (dura mater-arachnoidea-pia mater) pokračujú do analogických obalov mozgu. Po prechode cez Canalis n.optici v dutine lebky dochádza k čiastočnému prekríženiu vlákien (z nazálnych polovíc retiny). Vlákna z funkčne rovnakých polovíc sietnic pokračujú ako tractus opticus ďalej do podkôrových zrakových centier.

Neuritis n.optici

Zápalový proces v zrakovom nerve. Je buď na terči (Neuritis n. optici intraocularis, Papillitis) alebo za bulbom (Neuritis n.optici retrobulbaris). Prejaví sa výrazným poklesom zraku a pocitom bolesti za bulbom. Príčinou sú vírusové infekcie, býva aj prvým prejavom sclerosis multiplex. Aj dlhodobá, nemierna konzumácia alkoholu a tabaku môže viesť k obrazu retrobulbárnej neuritídy.

Neuroepitel

Označenie pre vrstvu čapíkov a tyčiniek (=zmyslový epitel) v sietnici.

Neuroretinopatia

Prejav orgánovej dekompenzácie pri hypertonicko-sklerotických zmenách sietnice. Subjektívne je náhly pokles videnia a popri angioretinopatii sa zistí presiaknutie terča zrak.nervu (ischemický edém, resp. až apoplexia).

Normálna retinálna korešpodencia (NRK)

Označuje stav správneho binokulárneho videnia. Pritom sa fixuje predmet oboma foveola centralis (sú identické) a ďalšie body sa znázorňujú v rovnakom smere a odstupe od miesta fixácie, na identických bodoch sietnice.

Nubecula corneae

Veľmi drobná obláčikovitá jazvička rohovky, viditeľná biomikroskopom. Epitel je nad ňou hladký.

Nyctalopia

Lepšie videnie za šera ako pri dennom svetle. Vyskytuje sa napr. u pacientov s nukleárnou kataraktou (fakoskleróm), pri chorobách makulárnej oblasti sietnice, resp. predného segmentu oka (s fotofóbiou). Objaví sa aj pre oslnenie po dlhodobom pobyte v tme.

Nyktometer

Prístroj podľa Comberga na rýchle vyšetrenie (7min) adaptačnej schopnosti tyčiniek na tmu v mezopickom videní.

Nystagmus

Vôľou neovplyvniteľný, rytmicky sa opakujúci pohyb bulbu (bulbov). Môže byť:1.) N.kývavý-oscilujúci; 2.) N.trhavý-rytmický. Fyziologický nystagmus sa vyvolá dráždením vestibulárneho aparátu, spontánny je súčasťou patologických stavov mozgu. U baníkov je chorobou z povolania.

Obruba skúšobná

Pomôcka na nasadenie skúšobných okuliarových šošoviek pri predpísaní korekčnch okuliarov.

Occlusio a. centr.retinae

Uzáver hlavnej prívodnej artérie, resp. jej vetiev, vyživujúcich neuroretinu. Najčastejším uzáverom je embolus z endokardu, resp. zo sklerotických ložísk v a.carotis com.

Occlusio pupillae

Prekrytie zreničky väzivovou membránou (po prekonanej iridocyklitíde, zvyčajne recidivujúcej). Pre blokáciu cirkulácie komorového moku vzniká sekund.glaukóm.

Očné bielko

Pozri Sclera.

Očnica

Pozri Orbita.

Očný optik

Očný optik je odborný pracovník, ktorý môže poskytovať služby v oblasti zhotovovania a kompletovania pomôcok na korekciu zrakových chýb - okuliarov. Očný optik pôsobí v oblasti obchodu a služieb zameraných na okuliarovú optiku, to je v očných optikách.

Odlúčenie sietnice

Pozri Amotio retinae.

Oedema papilae n. optici

Názov označujúci nezápalový edém terča zrakového nervu (s eleváciou viac ako 3D). Najčastejšou príčinou je blokáda odtoku mozgovo-miechového moku pri zvýšení vnútrolebečného tlaku pre nádor na mozgu. Vízus býva dhodobo bez zmien.

Oedema Quinqueho

Angioneurotický edém na mihalniciach (u ľudí náchylných na opuchy, zvlášť na končatinách). Vyvolávajúcim faktorom môže byť alergia na chlad a i.

Oftalmodynamometria

Meranie tlaku v a.centralis retinae (oftalmodynamometrom podľa Bailliarta). Fyziologické hodnoty sa rovnajú 50% arteriálneho tlaku na danej strane a.brachialis ±15 torrov.

Oftalmológ

Oftalmológ je absolvent Lekárskej fakuty v odbore všeobecné lekárstvo. Po niekoľkoročnej praxi lekár absolvuje atestačné skúšky z odboru oftalmológia.

Oftalmologická lupa

Šošovka 13D až 20D používaná pri nepriamej oftalmoskopii na pozorovanie očného pozadia a tiež na sústredenie lúčov svetla pri vyšetrení predného segmentu oka v bočnom fokálnom svetle.

Oftalmometer (podľa Jawala)

Pozri Jawalov-Schiötzov oftalmometer.

Oftalmomyáza

Poškodenie oka larvami múch (výskyt skôr v trópoch). Pri O.externa sú postihnuté pomocné orgány (napr. spojovky). Preniknutím do vnútra oka vzniká O.interna.

Oftalmoskop

Prístroj na vyšetrenie očného pozadia (sietnice, terča zrakového nervu). Oftalmoskopia môže byť 1.) nepriama, cez oftalmologickú lupu zo vzdialenosti 0,5m; obraz je zväčšený 4x ale prevrátený na hlavu i do strán (môže sa realizovať aj ako stereooftalmoskopia) 2.) priama, zväčšuje 16x, obraz je priamy. Zdroj svetla je v oftalmoskope, ktorý má sústavu šošoviek na zaostrenie obrazu aj na meranie elevácie/exkavácie útvarov na pozadí oka.

Ohnisková vzdialenosť

Pozri Vzdialenosť ohnisková.

Oklúzia

Základný liečebný postup pleoptiky. Je to dočasné vyradenie dobre vidiaceho oka prekrytím oklúzorom , niekoľko hodín denne (ev. viac dní nepretržite). Tým je druhé, tupozraké (a škúliace) oko nútené fixovať a prijať zrakové podnety opäť foveolou centralis. Upevňuje sa tým makulárna fixácia a v zrakovom centre kôry mozgu sa obnovuje utlmený obraz škúliaceho oka.

Oko

Párový zmyslový orgán, slúži na príjem svetelného podráždenia viditeľným svetlom (350-780nm). Má tvar gule, u dospelého s priemerom 24 mm, a je uložený v očnici. Pomocné orgány (mihalnice, spojovky, slzotvorný a slzovodný aparát i okohybné svaly) oko chránia a podmieňujú správnu funkciu. Optický systém oka sústredí lúče svetla na sietnicu a na vrstve svetlocitlivých buniek vytvorí obraz. Fotochemickým dejom vznikne elektrický potenciál, ktorý sa zrakovou dráhou prenáša do zrakového centra (v tylovo laloku) mozgu.

Okohybné svaly

3 páry priečne pruhovaných svalov (2 páry priame a 1 pár šikmých), ktoré sa upínajú na skléru pred ekvátorom bulbu. Umožnia pohyblivosť bulbu všetkými smermi.

Okuliare

Optická pomôcka zhotovená podľa predpisu optometristu alebo podľa lekárskeho predpisu, po zistení výšky a druhu refrakčnej chyby a po posúdení binokulárneho videnia. Vybrúsené šošovky optik upravuje do vhodných okuliarových rámov, ktoré sa majú dokonale prispôsobiť tvaru nosa i tváre a musia vyhovovať tvarovo-esteticky i mechanicky.

Okuliare ďalekohľadové

Okuliare lupové-optický systém na princípe Galileiho ďalekohľadu. Základný zväčšovací systém:1,8:2,5x je vhodný na jemné práce: hodinára, chirurga a i. Pri doplnení okulárovej časti optikou na korekciu refrakčnej chyby sa umožní určité videnie aj pri silne zníženom zraku. Na prácu nablízko a čítanie sa doplňujú pre slabozrakých predkladanými šošovkami 2D až 12D.

Okuliarové sklá

Optické systémy (šošovky) na korekciu refrakčnej chyby oka, vybrúsené podľa zistenej chyby. Zásadne sú to šošovky meniskusového tvaru a orientované dutou plochou smerom k povrchu oka. Ich optický účinok sa vyjadruje vrcholovou lomivosťou (obrazovou). Okuliarové sklá sa označujú v D vrcholovej lomivosti (sklá rovnakej vrcholovej lomivosti nemusia mať rovnakú optickú mohutnosť). Okrem štandardných sa dodávajú aj tzv. sklá odľahčené, tvrdené, resp. z organického skla.

Okulokardiálny reflex

Trigemino-vago-sympatický reflex vyvolaný tlakom na bulbus. Prejaví sa spomalením činnosti srdca (bradykadria) i frekvencie dýchania, s prekordiálnou úzkosťou, niekedy aj s nauzeou a zvracaním. Výskyt je vážny pri operáciách oka.

Opacitates corp. vitrei

Zákaly sklovca -objavia sa pri zápalových procesoch uvey a sietnice, pri zakrvácaní (diabetes, úrazy), pri odlúčení sietnice, resp. sú to embryonálne zvyšky a pod.

Ophthalmia (photoelectrica)

Následok absorbcie ultrafialových lúčov v bunkách epitelu rohovky a spojovky po zváraní, pobyte pri mori, v horách (=O.nivalis), ale aj po dlhodobom pobyte pod horským slnkom bez ochrany očí. Pre koaguláciu bielkovín bunky odumierajú a po latencii (viac hodín) sa odlučujú. Obnažené nervové zakončenia zapríčinia silné slzenie a dráždenie oka s kŕčovitým zatváraním mihalníc (blefarospazmus).

Ophthalmia sympatica

Rozvoj plastickej uveitídy na neporanenom, druhom oku v odstupe 3-6 týždňov po perforujúcom poranení jedného oka. V organizme sa vytvárajú protilátky na traumou deštruované bielkoviny uvey=autoagresivita. Môže končiť úplnou stratou zraku na oboch očiach.

Optická dĺžka oka

Vzdialenosť od predného vrcholu rohovky po sietnicu oka (pozdĺž optickej osi).

Optická mohutnosť lomivej plochy

F´=(n´i-ni):ri. pričom: ni=index lomu prostredia v predmetovom priestore n´i=index lomu prostredia v obrazovom priestore ri=polomer zakrivenia danej plochy

Optická mohutnosť okuliarovej šošovky

Prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti meraná v metroch.

Opticomalatio

Zmeny terča zrak.nervu ischemickým edémom ( pri uzávere sklerotických ciev vyživujúcich terč).

Optometrista

Optometrista je očný optik s vyšším stupňom kvalifikácie. Optometrista zisťuje refrakciu očného systému. Vykonáva základnú starostlivosť o ľudské oko a zrakový systém, je oprávnený k meraniu a korekcii očnej refrakcie, k aplikácii korekčných pomôcok, k detekcii ochorenia oka. Optometrista je istým medzistupňom medzi profesiou očný lekár a očný optik. Vykonáva neinvazívne vyšetrenia predného segmentu oka a aplikuje kontaktné šošovky. Pri zistení, že problém videnia klientovi nespôsobuje refrakčná chyba, bezodkladne odporučí klienta na vyšetrenie k očnému lekárovi.

Optotypy

Zariadenie na zistenie centrálnej ostrosti zraku. Využíva sa princíp minimum separabile, znaky na nich sa zo stanovenej vzdialenosti rozpoznávajú pod zorným uhlom 5´ (detaily 1´). Základné znaky sú stanovené na 5 m. Vízus = 5/5, t. j. vidí z 5 m písmená na 5 m = 1,0 alebo 100%. Znaky podľa Snellena sú písmená a číslice, podľa Pflűgera a háky v podobe E, prerušené kruhy C sú podľa Landolta a i.

Ora serrata

Pílovitá čiara- miesto prechodu pars optica v pars coeca retinae: asi 3-4 mm pre ekvátorom.

Orbita

Očnica (očná jamka) je pyramídový priestor v tvárovej časti lebky ohraničený tenkými kosťami. Obsahuje očný bulbus, zrakový nerv, okohybné svaly a dvíhač hornej mihalnice. Priestor medzi okom a stenou očnice vypĺňa retrobulbárny tuk. Cez kanál zrakového nervu je spojená s dutinou lebky.

Orbitocellulitis

Zápalový proces prestupujúci do očnice z vedľajších dutín nosa ( ethmoidálneho labyrintu). Vyskytuje sa u detí.

Ortofória

Paralelné postavenie oboch bulbov na podklade správnej rovnováhy ( činnosti) okohybných svalov. Ak sa jedno oko pri fixovaní bodu v nekonečne vyradí napr. separovaním zorných polí, zrakové osi ostávajú paralelné ( t. j. poloha bulbov sa nemení).

Ortoptika

Súbor opatrení s cvičením ( rehabilitácia) na špeciálnych ortoptických prístrojoch. Cieľom je obnova reflexu paralelného postavenia bulbov. Predpokladom úspechu je odstránenie tupozrakosti (amblyopie) škúliaceho oka pleoptickými postupmi. Niekedy sa uskutoční aj chirurgický zásah na okohybných svaloch. Ortoptickú liečbu sa snažíme ukončiť do začatia školskej dochádzky.

Oslnenie makuly

Poškodenie žltej škvrny intenzívnym sústredením lúčov svetla, napr. pozeraním do slnka, vystavením kojencov neopatrne na slnenie v kočíku! Po dlhšom pôsobení ( bez ochrany oka) v mieste maximálneho sústredenia ( v žltej škvrne) vzniká skalenie sietnice, s tvorbou jazvy a poklesom vírusu. V súčasnosti pri stenčení ozónovej vrstvy a aj vyše 30%-nom zvýšení dopadu ultrafialových lúčov vzniká podstatné zvýšenie rizika poškodenia žltej škvrny.

Ostrosť zraková

Pozri: Minimum separabile.

Osvetlenie

Podmienka práce so zrakovou kontrolou. Optimálnym je slnečné (denné) svetlo. Osvetlenie nesmie byť oslňujúce, nemá ovplyvniť farebné podanie, znečistiť vzduch, resp. obsahovať škodlivé časti spektra, a má byť rozptýlené. Umelé zdroje svetla sa musia podobať slnečnému.

Osvetlenosť

Označuje svetelný tok dopadajúci na akýkoľvek povrch. Osvetlenosť je pomer intenzity svetla v Candelách ku vzdialenosť v m². Uvádza sa v Luxoch.

Pachymetria

Meranie hrúbky rohovky pachymetrom 1. na princípe noniometra, montovaného na biomikroskop so štrbinovou lampou; 2. na princípe sonografie, UZ prístrojom.

Palpebrae

Pozri: Mihalnice.

Pannus corneae

Prerastanie väzivej vrstvy na úrovni Bowmannovej membrány (pod epitelom rohovky) zhora nadol. Vytvára pritom horizontálnu líniu. Je súčasťou klin. obrazu trachómu.

Panoftalmia ( panoftalmitída)

Hnisový zápalový proces všetkých štruktúr oka. Zvyčajne je následkom zanesenia infekcie pri perforujúcich (penetrujúcich) poraneniach bulbu. Je spojená s protrúziou bulbu, intenzívnymi zápalovými príznakmi v oku aj príznakmi celkovými ( až sepsy).

Panumov priestor

Rozsah jemného hĺbkového videnia pri binokulárnom videní.

Papilla n. optici

Terč zrakového nervu.

Paracentéza

Chirurgický zásah s otvorením prednej očnej komory na limbe, zvyčajne pri č. 6 dole. Ide o odstránenie patologického obsahu ( hnis, krv) z prednej očnej komory.

Parafovea

Pruhovitá oblasť 2,1 mm okolo makuly.

Paratrachóm

Folikulárny zápal spojoviek infekciou Chlamydia paratrachomatis. Prenáša sa najmä vodou v bazénoch ( preto sa označuje aj ako plavárenská konjunktivitída). Uzlíky na spojovkách sa nerozpadávajú a nevznikajú po nich jazvy.

Pars plana

Plochá, zadná časť vráskovca obsahujúca menej ciev.

Penalizácia

Liečebný postup pri tupozrakosti. Princíp zaviedol r. 1958 Pfandl. Čiastočnou oklúziou, hyperkorekciou 3 D a cykloplégiou sa znevýhodňuje vedúce oko. Amblyopické oko, bez cykloplégie, sa zvýhodňuje predpísaním optimálnej korekcie.

Perforujúce poranenia

Vznikajú predmetmi s malým priemerom, prenikajúcimi do oka veľkou kinetickou energiou. Zraňujúci predmet môže len penetrovať rohovkou, resp. sklérou, častejšie vzniká perforujúce poranenie, ev. aj s prítomnosťou cudzieho predmetu v bulbe (príp. ide o dvojitú perforáciu). Pri podozrení je nutná rtg snímka! Vždy hrozí infekcia hnisotvornými baktériami (ev. aj tetanus). Po perfor. poranení je hypotónia bulbu, zistí sa vstupný otvor, ev. aj cudzie teliesko alebo časti vnútroočných štruktúr zaklinené v rane, zakrvácanie do bulbu, katarakta a i.

Periférne videnie

Funkcia sietnice mimo oblasti žltej škvrny. Rozlišovacia schopnosť sietnice dosahuje tu už len 0,1, resp. menej. Je dôležité na získanie informácií o priestore pred okom a na zaznamenávanie pohybu v našom okolí, resp. na nasmerovanie pohľadu žiadaným smerom. Fyziologicky sa rozsah v podstate kryje so zorným poľom.

Perimeter

Prístroj na hodnotenie stavu a funkčných zmien zorného poľa. Pôvodný Főrsterov perimeter tvorí polooblúk, Maggioreho je doplnený ručným záznamom nálezu, Goldmanov perimeter tvorí pologuľa ( zohladňuje aj stav adaptácie retiny). Používajú sa značky od 1 mm po 1 cm ( biele i farebné). Rozsah: temporálne 90°, nazálne 55°, hore 60° a dole 65-70°. Pre farby je rozsah užší. Poradie je červená, modrá a zelená (ktorej rozsah je asi 30°). Novšie sa používajú aj počítačom riadené automatické perimetre.

Periphlebitis retinae

Zápalový proces začínajúci na venách sietnice. Najčastejšie je pôvodu TBC. Vyskytuje sa u mladých ľudí. Je spojená s opakujúcimisa zakrvácaniami do sklovca.

Phlegmona orbitae

Akútne hnisové zápalové ochorenie obsahu očnice. Rozvíja sa po bakteriálnej infekcii: po úrazoch, ev. aj s cudzím telesom v orbite, prestupom z okolia alebo metastaticky. Sú prítomné búrlivé lokálne aj celkové príznaky.

Pigmentová degenerácia sietnice

Pozri: Degeneratio retinae pigmentosa.

Placidov keratoskop

Prístroj na zistenie nepravidelností povrchu rohovky na princípe zrkadlenia sa koncentrických kruhov. Ich deformácia dokumentuje nepravidelnosť zakrivenia povrchu rohovky, napr. pri keratokónuse.

Plavárenská konjunktivitída

Pozri: Paratrachóm.

Plazivý vred rohovky

Pozri: Ulcus corneae.

Pleoptika

Súbor opatrení na liečenie tupozrakosti. Po predpísaní potrebnej korekcie refrakčnej chyby sa oklúziou, ev. v kombinácii aj s penalizáciou dobre vidiaceho oka, prinúti tupozraké oko fixovať. Tým sa dráždi utlmené kôrové zrakové centrum, ktoré sa postupne odtlmí a opäť nadobúda pôvodnú schopnosť fúzie obrazov z oboch sietnic.

Pneumokokky

Diplococcus pneumoniae: častá príčina hnisového zápalu spojoviek s pablanovitým charakterom ( podobný diftérii).

Podkožný emfyzém mihalníc

Prejav preniknutia vzduchu a paranazálnych dutín do podkožia mihalníc pri úrazoch.

Pohyby bulbov

Bulby pomocou 3 párov okohybných svalov uskutočňujú: a) pohyb jedného oka = dukcie ( addukcia-abdukcia, sursumdukcia- deosumdukcia); b) súčasné pohyby oboch bulbov: konjugované pohyby = verzie ( dextro-sinistro a sursum-deorsum- verzia) a protismerné pohyb = vergencie (konvergencia-divergencia).

Pole zorné

Súhrn bodov v priestore vnímaný jedným okom bez pohnutia oka a hlavy (označené aj ako tzv. pole prehľadu oka).

Poleptanie (rohovky)

Causoma rohovky a spojoviek. Zásady ( alkalicky reagujúce látky, napr. vápno, amoniak a i) vyvolávajú kolikvačnú a kyseliny ( kyslo reagujúce látky) zapríčinia koagulačnú nekrózu. Vzhľadom na následky na rohovke ( jazvy) je zrak vážne ohrozený. V rámci prvej pomoci najdôležitejšie je škodlivinu rozriediť (výplach), a tak zabrániť ďalšiemu poškodeniu štruktúr oka.

Popálenie oka

Combustio: horúcimi tekutinami, masťou, roztaveným kovom a i. Vždy vzniká koagulačná nekróza.

Poruchy krvného obehu retiny

Pozri: Embolia a. centr. retinae a Thrombosis venae centralis retinae.

PPV

Pozri: Vitrektómia.

Prah videnia

Najmenší svetelný tok, ktorý je schopný vyvolať zrakový vnem. Po úplnej adaptácii (40-50 min) oko reaguje už vtedy, ak osvetlenie = 5 x 10-10 1x ( pri zelenom svetle).

Praktická slepota

Pokles hodnoty ostrosti zraku ( na lepšie vidiacom oku) podľa WHO (1984) na úroveň 1/60 (0,02) normy (= rozpoznávanie prstov na 1 m). V našich predpisoch za praktickú slepotu považujeme už vírus 3/60 ( 0,05) normy.

Predná očná komora

Priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky vyplnený komorovým mokom. Cez zreničku je spojená so zadnou komorou. Hĺbka je priemerne 3,65 ±0,2 mm.

Prekorneálny film

Vrstva sĺz na povrchu rohovky: na povrchu je vrstva lipoidná, potom vodná a na bunky epitelu rohovky nalieha vrstva mucínová.

Presbyopia

"Starecké videnie- je prejavom úbytku šírky akomodácie: so zvyškom rezervy okolo 40.-45. roku života už len ± 4D (prvé subjektívne ťažkosti bývajú pri čítaní: pac. má ,,krátke ruky"). Príčinou presbyopie je strata elasticity šošovky v dôsledku fyziologického starnutia."

Presbyopické okuliare

Optická hodnota okuliarov nablízko (30-40 cm) sa vypočíta podľa vzorca: Db=(n-30):10 kde: Db= korekcia presbyopická nablízko Dd= korekcia na diaľku n= vek pacienta

Presvietenie oka

"Vyšetrenie priehľadnosti optických médií oka. Princípom je vybavenie ,, červeného reflexu" očného pozadia ( oftalmologickým zrkadielkom) zo vzdialenosti 1 m."

Priepustnosť

Pre danú vlnovú dĺžku je to pomer svetla prepusteného S1 k svetlu dopadajúcemu S2, t.j. P=S1/S2. Faktor priepustnosti závisí odvlnovej dĺžky. Zmeny faktoru priepustnosti predstavuje krivka priepustnosti.

Prizma

Hranol- šošovka v tvare klína. Má bázu, vrchol a dve lomivé plochy. Dopadajúce lúče sa lámu 2 x, vždy smerom k báze prizmy. Hranolový efekt 1 prizmatickej dioptrie: 1 pDp má hranol, ktorý odchýli lúč svetla zo vzdialenosti 1 m o 1 cm.

Prizmatický účinok okuliarov

Označuje uchýlenie lúčov svetla prechádzajúcich prizmatickou (alebo decentrovanou) šošovkou v okuliaroch od ich pôvodného smeru. Prizmatický účinok decentrovaných (okuliarových) šošoviek sa definuje podľa vzorca: P=F´.c. kde F´= optická mohutnosť šošovky v okuliaroch, c= decentrovanie šošovky v okuliaroch (cm).

Processus ciliares

Výbežky na zadnej ploche corpus ciliare, medzi ktoré sa upína závesný aparát šošovky ( Zonula Zinnii).

Prolapsus iridis

Vytlačenie (vypadnutie) dúhovky pri perforujúcich poraneniach nad povrch fibrózneho obalu oka (ev. len zaklinenie od fibrózneho obalu). Môže sa objaviť aj ako komplikácia po vnútroočných operáciách.

Protanopia

Porucha farbocitu, kde sa nevníma (zamieňa) červená farba.

Protéza bulbu

"Náhrada bulbu po enukleácii: 1.) pohyblivou protézou bulbu ( implantátom z umelej hmoty, chrupavky), ku ktorému sa okohybné svaly fixujú. Kozmetická ,,škrupinová" protéza má s pohyblivou protézou bulbu pohyblivosť asi 60-70%; 2.) sa aplikuje len kozmetická protéza ( s menším rozsahom pohyblivosti)."

Provokačné testy ( glaukómové)

Testy indikované pri podozrení na glaukómové ochorenie. Princípom je zaťaženie organizmu presne určeným množstvom tekutiny, kávy, pobytom v tme a i. VOT sa meria pred testom a každých 15 min. v priebehu 2 h. Ako pozitívne sa hodnotí rozdiel VOT nad 1,07 kPa ( 10 torrov).

Pseudofakia

Pozri: Artefakické oko.

Pseudopterýgium

Prejav snahy organizmu doplniť poškodené časti rohovky a spojoviek novotvoreným väzivom ( jazvou). Najčastejšie vidíme v dolnej polovici bulbu. Je pevne fixované a nemá progresívny charakter.

Pterygium ( internum)

Krídlo - duplikatúra spojovky trojuholníkového tvaru zo strany nosa, vo výške mihalnicovej štrbiny ( zo strany nosa). Hlavička progresívne prerastá na rohovku. Nad limbom je krček ( pod ktorý môžeme vsunúť sondu) a pokračuje v telo v podobe trojuholníka na spojovku bulbu. Je prejavom degeneratívnych zmien rohovky ľudí žijúcich v suchom, prašnom a veternom prostredí a kde je veľa slnečného žiarenia.

Ptosis palpebrae superioris

"Pokles hornej mihalnice. Pac. má nápadne ospalý vzhľad, hlavu drží v záklone a nad obočím má vrásky typu ,,gotických oblúkov" ( pre snahu dvíhať mihalnicu pomocným svalom). Pri adnátnej ptóze sa nevytvoril dvíhač hornej mihalnice a pri ptóze získanej sa poruší sval alebo jeho inervácia. Pri zápalových procesoch presiaknutím mihalníc vzniká pseudoptóza."

Puncta lacrimalia

Slzné body ( horný a dolný): vstup do slzných kanálikov. Lokalizované na papilla lacrimale, na okraji hornej a dolnej mihalnice, pri vnútornom kútiku oka.

Punctum proximum

Pozri: Bod blízky.

Punctum remotum

Pozri: Bod vzdialený.

Pupilla

Zrenička je otvor v centre dúhovky. Priemer (fyziologicky 2-4mm) sa vplyvom vegetatívneho nervového systému automaticky mení podľa: 1.množstva dopadajúceho svetla (=pupilárny reflex); 2.akomodačného deja, kde sa reflektorickým zúžením obmedzí negatívny vplyv sférickej, resp. aj chromatickej aberácie optického systému oka (zaostrenie obrazu); 3.stavu psychiky: stresy a i. (sympatikus)=mydriáza, spánok; (parasympatikus)=mióza. Šírka sa meria Haabovým pupilometrom.

Pupillometer

Prístroj na meranie vzdialenosti pupil.

Purkyneho fenomén

Posun, tzv. fotochromatický interval, zistený medzi maximálnou citlivosťou sietnice vo fotopickom videní, s maximálnou citlivosťou na žltozelenú farbu (555nm), a skotopickom videní, s maximálnou citlivosťou v modrozelenej oblasti (500nm).

Purkyneho obrazy

Obrazy odrážajúce sa 1.) z povrchu rohovky (priamy, jasný), 2.) z predného povrchu šošovky (priamy, zväčšený a menej jasný) a 3.) zo zadného povrchu šošovky (prevrátený a zmenšený, jasný).

Puzdro Tenonovo

Väzivová membrána (= capsula bulbi), ktorá obklopuje bulbus a vytvára ochranný obal aj okolo okohyb. svalov.

Radiatio optica

Posledný, štvrtý úsek zrakovej dráhy označený aj ako genikulo-kortikálna dráha (Gratioletov zväzok). Tvorí ju súhrn neuritov z gangliových buniek primárneho podkôrového zrakového centra v Corpus geniculatum laterale.

Rádiofosfor- test

Test na zistenie rozvoja malígneho nádoru (melanómu) v uveálnom trakte oka rádioizotópom P, ktorý sa špecificky kumuluje v bunkách nádoru. Meranie sa robí špeciálnou gamagrafickou sondou ( priloženou na povrch skléry) 24, 48 a 72 hodín po vypití roztoku s izotópom fosforu. Hodnota kumulácie sa porovnáva nad nádorom a v ďalších kvadrantoch v tom istom oku, resp. na druhom oku.

Recidivujúca erózia

Opakujúce odlučovanie sa epitelu rohovky ( po dávnejšom poranení rohovky s eróziou). Považuje sa za vírusové ochorenie.

Reflex akomodačný

Umožňuje ostré videnie blízkych predmetov reflektorickým (automatickým) zaostrením obrazu na sietnicu: prácou ciliárneho svalu.

Reflex červený

Reflex očného pozadia, ktorý sa získa pri presvietení oka oftalmologickým zrkadielkom. Vybavuje sa zo vzdialenosti asi 1/2 - 1 m. Prítomnosť svedčí o fyziologickom stave priehľadnosti optických médií oka.

Reflex fotomotorický

Reflex zreničky na osvit (priamy, resp. konsenzuálny). Musí sa skúšať vždy v rovnakých podmienkach. Môže byť promptný, spomalený až neprítomný, alebo je prítomná tzv. pupilotónia a pod.

Refrakcia oka

Pomer medzi optickou mohutnosťou lomivých médií a dĺžkou oka. Fyziologický stav = emetropia : rovnobežné lúče láme optický systém oka ( bez akomodácie) tak, že sa obraz vytvorí v žltej škvrne, na úrovni zmyslovej vrstvy retiny.

Refrakčná rovnováha očí

Stav pri binokulárnom videní, keď sa na oboch sietniciach vytvoria ( s akomodáciou či bez nej ) ostré obrazy.

Refrakčné chyby

Pozri: Ametropie.

Refraktometer

Je optický prístroj, ktorým sa meria index lomu optických prostredí.

Refraktometria

Objektívne meranie lomivej sily refrakčného systému oka: 1.) skiaskopiou ( retinoskopiou) - zisťuje sa totálna hodnota; 2.) refraktometriou podľa Jawala ( zistenie hodnôt rohovky); 3.) koincidenčným refraktometrom podľa Hartingera ( zistenie celkovej hodnoty refrakcie, t.j. rohovky a šošovky spolu); 4.) automatickými, počítačom riadenými refraktomermi ( umožnia presné zistenie celkovej hodnoty refrakcie a súčasne sa vytlačí aj predpis okuliarov).

Repozícia

Navrátenie (napravenie) do pôvodnej polohy. Napr. pri zmene polohy (vychýlenia sa) umelej vnútroočnej šošovky po implantácii do oka sa musí robiť chirurgická repozícia.

Resekcia svalu

Chirurgický postup pri škúlení - skrátením úponu slabo výkonného svalu ( resekcia, ev. aj s antepozíciou) sa zvýši jeho účinnosť.

Retina

Sietnica: vnútorná vrstva obalov oka. Má 10 vrstiev a jej vrstva tyčiniek a čapíkov (= neuroepitel), susediaca s pigmentovým listom, prijíma svetelné podráždenie.

Retinal

Vitamín A, ktorý tvorí súčasť zrakového purpuru (v spojení s bielkovinnou zložkou, tzv. opsínom). Pozri: Rodopsín.

Retinálna korešpondencia

Pozri: Normálna retinálna korešpondencia.

Retinitis

Zápalový proces sietnice zapríčinený: 1.) infekčnými chorobami (tbc, lues, toxoplazmóza, vírusy a i); 2.) infekčno-alergickými stavmi (reumatizmus, kolagenózy); 3.) alergickými reakciami; 4.) intoxikáciami (aj liekmi!); 5.) poškodením traumou, (ionizujúcim žiarením, resp. svetlom, lasermi a pod.). Zvyčajne býva súčasne postihnutá aj chorioidea (chorioretinitídy, ložiskové alebo deffúzne).

Retinoblastóm

"Malígny nádor, vychádza z nezrelých nervových buniek retiny. Najčastejšie sa vyskytuje do 5. roka života (môže byť aj vrodený). Zistí sa zvyčajne podľa zelenkavého svitu pupily (amaurotické ,,mačacieho" oko Beerovo), niekedy pre škúlenie. Rýchlo metastazuje do mozgu, kostí a pečene."

Retinopatia praematurorum

Retinopatia nedonosených detí, ochorenie oka s proliferáciou ciev v retine s neukončeným vývojom. Ide o zafixovanie stavu vývoja oka (s prítomnosťou ciev podmieňujúcich vývoj vnútroočných štruktúr) v čase predčasného pôrodu. Negatívne sa pritom prejaví aj nutnosť pobytu v inkubátore so zvýšenou koncentráciou kyslíka. Má 5 štádií. V prvých troch môže ešte nastať regresia, ev. očakávať liečebný efekt (po kryokoagulácii a vit. E), ďalšie 2 sú už veľmi ťažko ovplyvniteľné a sú spojené s prítomnosťou hrubého, vaskularizovaného väzivového materiálu za šošovkou (preto sa označuje ako retrolentálna fibroplázia). Je najčastejšou príčinou slepoty novorodencov.

Retinopatie

Degeneratívne chorobné procesy sietnice vznikajúce v súvislosti s celkovými chorobami. Najčastejšie súvisia s cievnymi zmenami (skleroticko-hypertonické), pričom môžu byť 1.len cievne zmeny (=angiopatia), 2. súčasné zmeny ciev aj sietnice (= angio-retinopatia) a 3. postihnutie aj terča zrak. nervu (= neuro-retinopatia). Ďalej sa zisťujú pri diabete, gravidite (eklampsizmus) a i.

Retinopexia

Chirurgický postup na opätovné pripevnenie sietnice (po jej odlúčení).

Retinoschisis

Rozštiepenie sietnice.

Retinoskopia

Pozri: Skiaskopia.

Retrolentálna fibroplázia

Jazvovité, konečné štádium zmien v očiach nedonosených detí, s proliferáciou väziva v dutine sklovca za šošovkou (pri retinopatii prematurorum).

Retropozícia

Operačný postup pri strabizme - oslabenie silnejšie ťahajúceho svalu prešitím úponu o presne prepočítanú hodnotu dozadu (zvyčajne do 5 mm).

Rima palpebrarum

Mihalnicová štrbina.

Rodopsín

Zrakový purpur: látka obsiahnutá v zmyslových bunkách sietnice (v tyčinkách). Pod vplyvom svetla sa rozpadá na bielkovinu opsín a retinal (vitamín A), v tme sa resyntetizuje opäť rodopsín.

Rohovka

Pozri: Cornea.

Rohovkový reflex

Základný spôsob vyšetrenia prítomnosti škúlenia (podľa Hirschberga): porovnanie reflexu bodového zdroja svetla zo vzdialenosti 33 cm (v tmavej komore). Fyziologicky je v centre, posun 1 mm od centra = úchylke oka 7-8°, ak je na okraji zreničky = 12-15° a pri úchylke 25° je reflex medzi okrajom zreničky a limbom. Pri jednostrannom strabizme s esotropiou je reflex posunutý temporálne, pri exotropii nazálne v porovnaní s druhým, dobre fixujúcim okom.

Rovnováha okohybných svalov

Stav, pri ktorom sú všetky okohybné svaly v úplnej funkčnej rovnováhe, bulby sú v paralelnom postavení, bez úsilia po fúzii.

Rozlišovacia schopnosť oka

Minimum separabile: hodnotíme 1.) pri nekorigovanom oku = najmenší uhol, pod ktorým oko vidí bez korekcie dva body oddelene a 2.) pri korigovanom oku = najmenší uhol, pod ktorým vidí plne korigované oko dva body oddelene.

Rozostup očí

Hodnotíme: 1. vzdialenosť medzi stredmi pupíl pri pohľade do diaľky (punctum remotum), 2. vzdialenosť medzi stredmi pupíl pri pozeraní do blízky bod ostrého videnia (punctum proximum).

Rubeosis iridis

Chorobný proces vznikajúci prevažne ako komplikácia diabetu. Ide o novotvorbu ciev na dúhovke (v pokročilejšom štádiu má farbu do ružova). Blokádou odtoku komorového moku vedie k sekundárnemu glaukómu.

Ruptúra bulbu

Prasknutie fibrózneho obalu oka - po tupých poraneniach oka (kontúzie). Majú poloblúkový tvar, zvyčajne sú v oblasti limbu a ekvátoru bulbu. Trhlinou sa dostávajú vnútroočné štruktúry na povrch oka (pod spojovku), ev. sa obsah (po roztrhnutí spojovky) vyprázdni.

Saccus conjunctivae

Spojovkový vak (spojovka bulbu, horného i dolného fornixu a hornej a dolnej mihalnice = tarzálne).

Saccus lacrimalis

Slzník - vakovitý priestor, do ktorého vyúsťujú slzné kanalikuly. Je uložený pod kožou pri vnútornom kútiku oka. Pokračuje do ductus nasolacrimalis.

Sakkádové pohyby

Rýchle, jemné (nebadateľné) pohyby oka pri vnímaní.

Schéma TABO

Medzinárodne používaná stupňová schéma označenia smeru prvého hlavného rezu astigmatickým okom alebo astigmatickou šošovkou, a aj hlavného rezu prizmatickou šošovkou.

Schiotzov tonometer

Pozri: Impresný tonometer.

Schlemmov kanál

Pozri: Kanál Schlemmov.

Schwalbeho línia

Periférny okraj Descemetovej membrány, viditeľný aj gonioskopom.

Sclera (skléra)

"Biela, nepriehľadná vrstva (bielko očné), tvorí asi 5/6 väzivového obalu (tunica fibrosa).Slúži ako "skelet" oka, do ktorého sa upínajú okohybné svaly. Šikmo v nej prebiehajú kanáliky (emisáriá) na prestup ciev i nervov. Jej kolagénne vlákna, medzi ktorými sa fibrocyty, vytvárajú nepravidelne prepletené lamely. Na zadnom póle cez lamina cribosa vystupujú vlákna zrakového nervu z oka. Na hranici s priehľadnou rohovkou je limbus corneae. V hlbších vrstvách je tu žilový splav (sinus venosus sclerae -Schlemmov kanál), ktorý má význam pre odtok komorového moku."

Scleritis

Zápalový proces očného bielka. Keďže skléra je kolagénna štruktúra, etiologické faktory sú na princípe hyperergickej reakcie, podobne ako pri kolagenózach, a sú endogénne i exogénne. Prejaví sa tvorbou ohraničených, modrofialových, na dotyk citlivých uzlíkov a prekrvením oka. Miernejšou formou je tzv. episkleritída. Súčasne bývajú aj reumatoidné ťažkosti, ev. tbc, a i. V liečbe sú užitočné salicyláty a kortikosteroidy a liečba cielená.

Secclusio pupillae

Úplné uzavretie kapilárneho priestoru medzi dúhovkou a šošovkou zrastmi (pri iridocyklitíde). Má za následok blokádu cirkulácie komorového moku zo zadnej do prednej komory, čo vedie k zvýšeniu tlaku v oku (= sekundárny glaukóm).

Sekrécia sĺz (Lacrimatio)

Slzy produkované slznou žľazou v množstve asi 0,5=0,6 g za 16 h (= 15-16kv.). Počas spánku sa netvoria. Slzy zavlažujú povrch oka (slzný film) a sú zdrojom na zavlaženie sliznice nosa. Kvantitatívne sa produkcia sĺz hodnotí Schirmerovým testom: prúžok filtračného papierika (Wharthman 41) šírky 5 mm. Pri fyziologickej sekrécii sĺz sa počas 5 min. navlhčí maximálne 15 mm.

Sekrét spojovkový

Patologický obsah v spojovkovom vaku, ktorý posudzujeme podľa vzhľadu (riedky-vodnatý, hlienovitý, hlienovo-hnisový, hnisový, krvavý, ev. má charakter pseudomembrány), farby (biely, žltý, zelenožltý a i.), množstvá a pod. Vždy sa robí bakteriálne vyšetrenie: kultivácia a citlivosť na antibiotiká.

Senilný

Starecký = procesy, ktoré sú vekom podmienené.

Senzorický

Zmyslový: napr. vnem. Zmyslové impulzy zo sietnice oka do podkôrových centier mozgu prenáša zrakový nerv.

Šeroslepota

Pozri Hemeralopia

Sideróza

Impregnácia vnútroočných štruktúr oxidačnými produktmi z neodstránených kovových cudzích vnútroočných teliesok (metalóza). Vedie k strate zraku.

Sietnica

Pozri: Retina.

Simultánne videnie

Súčasné videnie - druhý stupeň vývoja binokulárneho videnia, pričom sa vidia dva obrazy, ktoré kôra mozgu ešte nespojí.

Simultánny kontrast

Súčasť vyšetrenia farbocitu - neutrálne sivé miesto sa pre normálne oko objaví pri položení na farebný podklad v doplnkovej farbe podkladu.

Sivý zákal šošovky

Pozri: Cataracta.

Sjogrenov syndróm

"Chorobný stav spojený s poruchou žliaz s vonkajšou sekréciou, najmä slinných a slzných (ale aj žalúdočnej šťavy). V oftalmológii sa prejaví znížením až neprítomnosťou slzotvorby (zistíme Schirmerovým testom). Klinicky sa začína ,,syndrómom suchého oka" až keratokonjunktivitídou (pocitom suchosti, dráždenia spojoviek a prekrvením oka). Stav je spojený aj s výskytom reumatoidnej artritídy. Aplikovanie umelých sĺz, vitamínu A a fyziologického roztoku NaCl do spojovkového vaku zmierni ťažkosti. Niekedy sa musia uzatvoriť aj slzné body."

Skanujúci laserový oftalmoskop (fy. Rodenstock)

Prístroj na vyšetrenie očného pozadia využívajúci pohybujúci laserový lúč na podrobné zmapovanie a analýzu zmien očného pozadia. Videosignál zo sietnice sa zväčší a sleduje na monitore.

Skiaskopia

Metóda na zistenie refrakcie oka (= retinoskopia). Po vybavení červeného reflexu očného pozadia ( zo vzdialenosti 1 m ) pohybovaním zrkadielka sledujeme polmesiacový tieň dúhovky v zreničke. Pri plochom zrkadle tieň sa pohybuje zhodne s pohybom svetla pri emetropii, hyperopii a myopii do - 1 D. Pohyb protismerný sa objaví pri myopii - 1 D a viac. Presná výška refrakčnej chyby sa určí predkladaním - šošoviek v skiaskopických lištách.

Sklerálna ostroha

Zadné ohraničenie trámcoviny trabekula v dúhovkovo-rohovkovom uhle, viditeľná aj pri gonioskopovaní.

Sklovec

Pozri: Corpus vitreum.

Skotometria

Pozri: Kampimetria.

Skotómy

"Defekty (výpady) zorného poľa. Pac. si ich buď uvedomí = pozitívny skotóm, alebo sa zistí len pri vyšetrení = negatívny skotóm (fyziologický negatívny skotóm je ,,slepá škvrna"). Podľa sýtosti hovoríme o absolútnom skotóme (kde nevidíme ani farby, ani pohyb predmetov) alebo o relatívnom skotóme (kde predmety, farby vidíme oslabene, nejasne)."

Skotopické videnie

Videnie za šera = funkcia tyčiniek sietnice ,postupne sa zlepšuje v priebehu adaptácie na tmu a asi 1/2- 3/4 h dosahuje štandarná hodnota. Pritom dochádza k rozšíreniu sa pupily.

Skrížený cylinder

Pozri: Cylinder skrížený.

Slabozrakosť

Je stav poklesu ostrosti zraku na 1/3 a menej normy na lepšie vidiacom oku (bez možnosti korekcie okuliarmi). Ľahký stupeň je od 6/18-6/24, stredný je 6/36-6/60 a ťažký je menej ako 6/60 do 1/60. Zvyčajne ide o následky chorobných procesov, resp. ide o vrodené stavy očí.

Slepá škvrna

Mariottov bod: miesto výstupu zrakového nervu z oka. Neobsahuje svetlocitlivé elementy, preto tu nevzniká obraz. Mozog je na to adaptovaný, preto ho nevímame (= fyziologický negatívny skotóm). Prítomnosť zistíme pri vyšetrení perimetrom.

Slepecké písmo

Pozri: Braillovo písmo.

Slepota

Slepota úplná znamená stratu videnia (bez svetlocitu!) na oboch očiach. Strata videnia na jednom oku, pri zachovanej funkcii zraku na druhom, znamená stratu hĺbkového videnia, ale nie slepotu! Slepota praktická je u človeka, kde vízus na lepšom oku poklesol na úroveň 1/50 a menej, resp. má zúžené zorné pole na 10°, bez ohľadu na vízus. Slepota sociálna je u osoby s vízusom medzi 5/50 až 1/50 na lepšom oku, s približne normálnym rozsahom zorného poľa, korý bez pomoci nemôže realizovať úkony vyžadujúce zrakovú kontrolu.

Slzenie

Pozri: Epifora.

Slzné body

Pozri: Puncta lacrimalia.

Slzotvorba

Pozri: Sekrécia sĺz.

Slzovodné ústrojenstvo

Začína horným a dolným slzným bodom, na slzných bradavkách (na okrajoch mihalníc pri vnútorných kútikoch). Pokračuje horným a dolným slzným kanálikom do slzníka uloženého pod vnútorným kútikom oka a odtiaľ pokračuje cez ductus nasolacrimalis do nosa.

Snellenove optotypy

Pozri: Optotypy.

Šošovka

Pozri: Lens cristallina.

Stareckozrakosť ( Starecké videnie)

Pozri: Presbyopia.

Stereokampimetria

Technika obojstranného vyšetrenia zorného poľa (do 30°), keď sa fixuje značka jedným okom a vyšetruje oko druhé.

Stereoskopické videnie

Najvyšší stupeň binokulárneho videnia, pričom obrazy z oboch očí v zrakovom centre kôry mozgu splynú (fúzia) do jedného, trojrozmerného obrazu. Predpokladom je správny vývoj binokulárneho videnia.

Strabizmus

"Uchýlené postavenie bulbov (heterotropia) = škúlenie. Osi bulbov zvierajú ,,uhol škúlenia" (primárna úchylka), ak prinútime fixovať škúliace oko, vzniká sekundárna úchylka na oku pôvodne neškúliacom t. j. fixujúcom. Strabizmus poznáme tzv. dynamický (konkomitujúci) pre poruchy binokulárneho videnia a tzv. paralytický (inkomitujúci). Strabizmus je buď trvale jednostranný, alebo striedavý (alternujúci). Podľa smeru úchylky je konvergentný (ezotropia), divergentný (exotropia), sursumvergentný (hypertropia), deorsumvergentný (hypotropia) a cirkulátorny."

Streptokoky

Kmeň baktérií najčastejšie zapríčiňujúci hnisový zápal spojoviek. Pri poranení rohovky vzniká infekcia (ulcus corneae), ktorá môže postihnúť aj vnútroočné štruktúry.

Striae ciliares

"Záhyby na pars plana corp. ciliare vytvárajúce systém akoby ,,vrások" (=vráskovec), ktoré smerom k dúhovke zhrubnú a nad corona ciliaris sú v podobe processus ciliares. Medzi nimi sa upínajú vlákna závesného aparátu šošovky (Zonula Zinii)."

Suffusio conjunctivae

Plošné zakrvácanie pod spojovku bulbu = ecchimosis (po prasknutí žíl, po úrazoch).

Sulcus calcarinus

"Záhyb na vnútornej ploche tylového laloku mozgu, kde končí genikulo-kortikálna dráha (= Gratioletov zväzok). Je miestom zrakového centra kôry mozgu (Brodmanove arey 17, 18 a 19). Má zvláštnu ,,sendvičovú" štruktúru."

Sursumdukcia

Otáčanie bulbu okolo horizontálnej osi nahor (=elevácia).

Svetlá Wortove

Prístroj na orientačné zistenie binokulárneho videnia do diaľky. Ide o systém 4 svetiel (priemeru 50 mm), dve vodorovné zelené, hore červená, dole biela. Vyšetruje sa z 5-6 m, červeno-zelenými okuliarmi (v tme). Pri normálnom binokulárnom videní vyšetrovaný vidí všetky 4 svetlá v správnom priestorovom vzťahu.

Svetlocit

Základnou funkciou sienice je vnímanie svetla. Pri zachovanej funkcii sietnice je súčasne prítomná lokalizácia svetla (aj farbocit!). Ak oko nevníma svetlo, je úplne slepé (pozri amaurosis).

Svietivosť

Pozri: Candela.

Symblefaron

Zrast medzi mihalnicami a prednou plochou bulbu. Najčastejšie je následok poleptania, resp. popálenia spojoviek. Môžu byť súčasťou aj tzv. okulomukokutánneho syndrómu na spojovkách, napr. pemfigu (a akantolýzou) a i.

Sympatická oftalmia

Pozri: Ophthalmia sympatica.

Synaechia iridis

Zrasty medzi okrajom pupily (zadnou plochou dúhovky) a prednou plochou šošovky = zadné synechie, resp. medzi prednou plochou dúhovky a rohovkou = predné synechie.

Synchisis scintillans

Cholesterolové krištálky v sklovci (vrodené), v podobe zlatisto sa trblietajúcich zákalov, vízus neovplyvnia.

Syndrómy A a V

Označujú trópie, pri ktorých je horizontálna objektívna úchylka strabizmu (= uhol) viditeľne rozdielna pri pohľade hore, resp. dole. O syndróme A a V hovoríme, až keď rozdiel objektívnej úchylky je väčší ako 15 prizmat. D.

T lymfocyt ( T bunka )

Druh lymfocytov, ktorý sa zúčastní na tzv. bunkovej imunite organizmu. T bunky sa zúčastňujú na odstránení cudzorodého materiálu a aj na riadení imunitných reakcií. V oftalmológii majú vážny význam pri odmietnutí transplantovanej rohovky organizmom hostiteľa.

Tarsorrhaphia

Čiastočné alebo úplné zošitie mihalníc (dočasne, resp. trvale) pre predchádzanie ohrozenia rohovky vysychaním (pri nedovieraní mihalníc = lagoftalmus).

Tarsus

Platnička z väzivovej chrupavky tvoriaca strednú vrstvu hornej a dolnej mihalnice. Dáva tvar mihalniciam.

Teleskopické okuliare

Ďalekohľadové okuliare na princípe Galileiho ďalekohľadu. Základný zväčšovací systém:1,6-8x je vhodný na jemné práce (hodnárstvo, chirurgia).Pri doplnení okulárovej časti hodnotou na korekciu refrakčnej chyby sa umožní lepšie videnie u slabozrakých aj pri silne zníženej centrálnej ostrosti zraku. Pomocou špeciálnych predkladaných šošoviek 2D až 12D poskytujú zväčšenie až 20x. Umožia tak čítanie bežnej tlače aj pri poklese ostrosti zraku pod hodnotu 0,1. Patria medzi pomôcky pre zrakovo postihnutých a ich použitie si vyžaduje určitý tréning.

Tenonitis

Zápalový proces Tenonskej kapsuly bulbu, najčastejšie na podklade alergickej reakcie (pri reumatoidných ochoreniach). Klinicky veľmi pripomína absces orbity (protrúzia s obmedzením pohybov bulbu, chemóza spojovky, zápal. reakcia mihalníc a pod.) Liečba nešpecifická.

Tenonská capsula

Väzivová membrána (capsula bulbi) obklopujúca bulbus. Tvorí pošvu bulbu. Medzi ňou a povrchom oka je tenonský priestor.

Tenotómia

Chirurgicky postup s čiastočným alebo úplným preťatím šľachy okohybného svalu, ktorá má nadmernú funkciu. Ide o liečebné ovplyvnenie strabizmu, dnes už málo používaný.

Tenzia bulbu

Pozri: Tlak vnútroočný.
Prípravok na miestne znecitlivenie povrchu oka. Využíva sa napr. pri meraní VOT, resp. pri zásahoch na oku, ako je odstránenie cudzích teliesok z rohovky, ale aj pri injekciách a pod.

Tetracain

Prípravok na miestne znecitlivenie povrchu oka. Využíva sa napr. pri meraní VOT, resp. pri zásahoch na oku, ako je odstránenie cudzích teliesok z rohovky, ale aj pri injekciách a pod.

Thrombosis venae centralis retinae

Trombóza niektorej žily alebo žilného kmeňa sietnice. Vyvíja sa pomaly, na podklade asterosklerózy, hypertenzívnej choroby, ale aj v súvislosti s infekčnými chorobami, pri zvýšenej zrážanlivosti krvi a pod. Zvyčajne postupuje z periférie k centru. Ak je postihnutý aj hlavný kmeň, vedie k trvalému a výraznému poklesu ostrosti zraku. Často sa komplikuje sekundárnym glaukómom.

Tik

Často opakujúci zášklb svalov, bezúčelový. V oftalmológii je to napr. časté žmurkanie (najmä v duševnom vypätí). Zvyčajne sa vníma negatívne. Môže byť aj prejavom nervových ochorení. Vyžaduje starostlivosť neurológa.

Tlak vnútroočný ( VOT)

Sférický tvar bulbu je udržiavaný vnútroočným tlakom. Konštantná hodnota (asi 2,6 kPa = 20 torrow) závisí od množstva komorového moku (produkcia v ciliárnom epiteli = asi 2 mm / h, je riadená vegetatívnym NS). VOT sa meria tonometrom (buď impresným Schiotzovým alebo aplanačným Goldmannovým tlakomerom).

Tok svetelný

Svetelný tok určitého zdroja svetla je žiarivý tok hodnotený normálnym ľudským okom. Jednotkou svetelného toku je lúmen ( lm ).
Meranie vnútroočného tlaku kontinuálne ( 4-7 min.), s automatickým záznamom na elektrickom tonometri. Zaťažením oka tlakomerom sa vytláča komorový mok z oka, pričom čím sú odtokové cesty výkonnejšie, tým bude väčší rozdiel v hodnote VOT na začiatku a konci merania. Hodnotíme pritom tzv. ľahkosť odtoku (= C, ktorý fyziologicky je 0,33-0,45). Pri glaukóme sa zisťujú výrazne horšie pomery ľahkosti odtoku.

Tonografia

Meranie vnútroočného tlaku kontinuálne ( 4-7 min.), s automatickým záznamom na elektrickom tonometri. Zaťažením oka tlakomerom sa vytláča komorový mok z oka, pričom čím sú odtokové cesty výkonnejšie, tým bude väčší rozdiel v hodnote VOT na začiatku a konci merania. Hodnotíme pritom tzv. ľahkosť odtoku (= C, ktorý fyziologicky je 0,33-0,45). Pri glaukóme sa zisťujú výrazne horšie pomery ľahkosti odtoku.
Pozri: Aplanačný tonometer.

Tonometer aplanačný ( podľa Goldmanna )

Pozri: Aplanačný tonometer.

Tonometria

Meranie VOT: palpačne, impresným Schiotzovým tonometrom, Goldmannovým aplanačným tonomerom, resp. bezkontaktovým tonomerom.

Toxoplasmosa

Infekcia zapríčinená mikroorganizmom Toxoplasma Gondii, ktorá typicky vyvolá (ešte počas intrauterinného vývoja) ložiskovú (solitárnu) chorioretinitídu, lokalizovanú bilaterálne na oblasť žltej škrvny. Následkom je vždy výrazný pokles vízusu.

Trabeculectomia

Moderný typ antiglaukomatóznej mikrochirurgickej operácie (zavedenej Cairnsom). Pri nej sa vytína časť skléry aj s trabekulárnou oblasťou na zlepšenie odtokových pomerov komorového moku.

Trachóm

"Chorobný proces postihujúci epitel spojoviek a rohovky, ktorý začína pod obrazom folikulárnej konjunktivitídy. Je zapríčinený vírusovou infekciou (Chlamýdia trachomatis). Priebeh je pomalý a má 4 štádiá (pričom súčasne postihuje aj rohovku = pannus). Prenáša sa ,,vlhkou" cestou a komplikácie môžu viesť až k strate zraku. Kolónie vírusov sú v podobe inklúzií v bunkách epitelu spojovky. V liečbe sa využívajú ATB (z radu tetracyklínu: erytromycín), ev. aj sulfónamidy a masáže spojoviek."
Časť zrakovej dráhy, od polovičného skríženia vlákien v chiasma fasciculorum opticum až po podkôrové zrakové centrum v corpus geniculatum laterale. Obsahuje vlákna zo sietníc oboch očí (z rovnakých polovíc).

Tractus opticus

Časť zrakovej dráhy, od polovičného skríženia vlákien v chiasma fasciculorum opticum až po podkôrové zrakové centrum v corpus geniculatum laterale. Obsahuje vlákna zo sietníc oboch očí (z rovnakých polovíc).

Trámcovina dúhovkovo - rohovkového uhla

Zvláštna ,,filtračná" zóna v dúhovkovo - rohovkovom uhle ( Reticulum trabeculare, Lig. pectinatum ). Oddeľuje priestor prednej očnej komory od priestoru Schlemmovho kanála a cez ňu sa filtruje resp. odteká, komorový mok.

Tréner konvergencie

Prístroj umožňujúci bilaterálne fixovanie predmetov v rôznej vzdialenosti ako súčasti ortoptických postupov liečby strabizmu.

Tréner svalov

Automatický prístroj umožňujúci rytmicky meniť polohu fixovaného bodu a aj jeho vzdialenosti od strednej línie. Využíva sa na rehabilitáciu po operáciách na okohybných svaloch pri strabizme.

Trepanácia sklérokorneálna

Klasický chirurgický postup pri liečbe glaukómového ochorenia podľa Elliota (v zmysle filtrujúcej oparácie), pri ktorom sa trepanom priemeru 1,3-1,5 mm vytína časť skléry a rohovky pri limbe.
Porucha rastu cílií na okraji mihalníc, kde jedna, resp. viac rastie oproti bulbu. Vzniká značné dráždenie rohovky s eróziou a možnými vážnymi komplikáciami. Je to stav získaný (napr. po úrazoch, ako súčasť trachómu a pod.). Vyžaduje odstránenie cílie/ cílií (epilácia).

Trichiasis

Porucha rastu cílií na okraji mihalníc, kde jedna, resp. viac rastie oproti bulbu. Vzniká značné dráždenie rohovky s eróziou a možnými vážnymi komplikáciami. Je to stav získaný (napr. po úrazoch, ako súčasť trachómu a pod.). Vyžaduje odstránenie cílie/ cílií (epilácia).
pozri Youngova-Helmholtzova teória videnia.

Trichromatická teória

Pozri Youngova-Helmholtzova teória videnia.

Trichromázia

Fyziologický stav, kde sa v čapíkoch sietnice (trichromata) nachádzajú všetky 3 druhy jodopsínu sprostredkujúce videnie troch základných farieb : červenej, zelenej a modrofialovej. Podráždením týchto elementov v rôzno pomere vzniká vnem rôznych farieb.

Troposkop

Najčastejšie používané zariadenie na ortoptiku, ktoré pracuje na princípe súčasného pozorovania obrazov, pre každé oko zvlášť. Konštrukcia prístroja pritom umožní sledovať obrazy bez použitia akomodácie. Prístroj využíva : na diagnostické ciele pri strabizme, ako je meranie subjektívnej a objektívnej, resp. primárnej i sekundárnej úchylky, binokulárne videnie, stupeň fúzie s jej amplitúdou, zistenie RKa stereopsie; na liečebné cele slúžia dvojice obrázkov umožňujúce cvičiť: 
1. simultánnu percepciu (superpozíciu), 
2. fúziu
3. stereoskopiu.

Tunica fibrosa bulbi

Vonkajšia, tuhá (väzivová) vrstva stien oka. Skladá sa z nepriehľadnej skléry (5/6) a priehľadnej rohovky (1/6), s väčším polomerom zakrivenia.

Tunica interna (sensoria) bulbi

Vnútorná vrstva steny bulbu - retina, obsahujúca pars pigmentosa, pars optica a pars nervosa retinae.

Tunica vasculosa bulbi

Stredná vrstva (cievy obsahujúca) obalov bulbu. Skladá sa z chorioidey (cievovka), coprus ciliare (vráskovec) a z iris (dúhovka).

Tupozrakosť

Pozri: Amblyopia.
Bacilli - súčasť zmyslového epitelu (pars optica) sietnice. Obsahujú rodopsín, pracujú pri veľmi nízkych hodnotách osvetlenosti (menej ako 30 luxov) a sprostredkujú čiernobiely kontrast. Maximálnu výkonnosť majú až po adaptácii na danú osvetlenosť (tmu) po 1/ 2 až 3/ 4 h.

Tyčinky (sietnice)

Bacilli - súčasť zmyslového epitelu (pars optica) sietnice. Obsahujú rodopsín, pracujú pri veľmi nízkych hodnotách osvetlenosti (menej ako 30 luxov) a sprostredkujú čiernobiely kontrast. Maximálnu výkonnosť majú až po adaptácii na danú osvetlenosť (tmu) po 1/ 2 až 3/ 4 h.

Tyndalizácia ( v prednej komore )

Rozptyl lúčov svetla nárazom na mikroskopické častice nachádzajúce sa v prednej očnej komore pri iridocyklitídach aj keratitídach. Ak je proces intenzívnejší, vznikajú precipitáty (až exudát v podobe hypopya).

Uhol alfa

Uhol, ktorý uzatvára zraková a optická os oka.

Uhol dúhovkovo-rohovkový

Pozri: Angulus iridocornealis.

Uhol gamma

Uhol medzi osou fixácie a stredom rotácie bulbu.

Uhol kappa

Uhol medzi osou spojnice stredu pupily a uzlovým bodom.

Uhol lambda

Uhol medzi vizuálnou a optickou osou a centrom pupily.

Uhol škúlenia

Je uhol medzi osou videnia fixujúceho a škúliaceho oka pri pohľade do diaľky. Hodnotíme pritom tzv. uhol primárny = úchylka trvale škúliaceho oka a uhol sekundárny = úchylka neškúliaceho oka, keď prinútime fixovať oko škúliace. Meriame v stupňoch na perimetri, ev. na Maddoxovom kríži, alebo aj troposkope a pod. Pri dynamickom strabizme primárna úchylka = sekundárnej, kým pri paralytickom je sekundárna úchylka vždy väčšia ako primárna (pre zapojenie aj ďalších okohybných svalov ako náhrady za nefunkčný, paralytický, či paretický sval).

Uhol zorný

Pozri: Zorný uhol.

Ulcus corneae

"Rohovkový vred: označuje defekt rohovky, ktorý je infikovaný. Má dno a steny. Z jednej strany (zvyčajne z periférie) sa zistí hojenie (prerastenie epitelu), kým na druhej strane (zvyčajne smerom k centru) sa zistí progresia: okraj je tu ,, podmínovaný", presiaknutý. Najčastejšie ide o infekciu defektu rohovky hnisotvornými baktériami (Stafylokokus auresus). Ak je infekčný agens veľmi virulentný, resp. organizmus má málo odolnosti, v prednej komore sa objaví hypopyon, ako reakcia zo strany uvey, a vzniká ulcus corneae serpens. Proces môže pokračovať a viesť až k perforácii rohovky a ďalšiemu šíreniu sa hnisovej infekcie na vnútroočné štruktúry. V liečbe sa uplatňujú širokospektrálne ATB."

Ultrafialové (UF) žiarenie

Naším okom neviditeľné krátkovlnné žiarenie slnečného svetla (100-380 nm). Ozónová vrstva atmosféry najkratšie vlnové dĺžky UF žiarenia (mimoriadne škodlivé pre oko) pohlcuje. Na oku sa absorbuje predovšetkým v epiteli rohovky a spojovky bulbu, pričom sa mení obeh elektrónov okolo atómových jadier, čo vedie ku koagulácii bielkovín. Preto sa pri zvýšenom množstve UF žiarenia (napr. odrazom lúčov slnka v zasnežených horách, pri mori, ale aj práci s horským slnkom, zvarovaní) môže pôsobenie prejaviť odlučovaním sa odumretých buniek a zápalovou reakciou. Pre obnaženie citlivých nervových zakončení v rohovke sa mihalnice kŕčovite zvierajú. Pozri: Ophthalmia (photoelectrica).

Ultrazvuk (UZ)

"UZ sa v oftalmológii využíva: 1. na vyšetrenie (sonografia): umožní získať informácie o stave vnútra oka aj v prípadoch, keď sú optické médiá nepriehľadné. Využíva sa v ,,A" aj v ,,B" systéme pri diff. dg., odlúčenia sietnice, vnútroočných nádoroch a zakrvácaniach do bulbu, pri úrazoch a vnútroočných nekovových telieskach, ale aj v biometrii oka (na výpočet potrebnej umelej vnútroočnej šošovky na implantáciu pri extrakcii katarakty). V spojení s využitím Dopplerovho princípu je možné posúdiť aj cirkulačné pomery, napr. v nádoroch, v zrakovom nerve. 2. UZ sa využíva aj liečebne (ionoforéza) pri zmenách sklovca, sietnice i rohovky."

Umelé vnútroočné šošovky (UVŠ)

Náhrada šošovky v afakickom oku. Do klinickej praxe ich zaviedol angl. oftalmológ Riedley (r. 1949). Sú zhotovené z organického skla (tvrdé), najnovšie aj zo silikónového materiálu (ohybné). Zadnokomorové modely UVŠ sa implantujú (po EKE) do puzdra šošovky, resp. do sulcus iridociliaris, tzv. prednokomorové sa implantujú do prednej komory oka a tzv. pupilárne do zreničky (dnes sa nepoužívajú). Implantácia UVŠ umožní fúziu obrazu oka fakického s obrazom oka pseudofakickým (po implantáciiň.

Únava zraku

Videnie, t.j. vnímanie zrakom, je (ako každá iná práca) sprevádzané vznikom a postupným stúpaním únavy pozorovateľa. Je ovplyvnená 4 faktormi: 1.) kvalitou optického systému oka (refrakčné chyby); 2.) kvalitou a množstvom osvetlenia; 3.) pozorovaným dejom (predmetom); 4.) dĺžkou trvania zrakovej námahy. (Pozri aj: Asthenopia accomodativa.)

Úrazy oka

Môžu byť mechanické (padnutie cudzieho telieska, perforujúce, resp. penetrujúce a kontúzne), chemické či termické, alebo ide o tzv. zmiešané typy (mixty). Mechanické ohrozujú zrak zanesením infekcie, resp. vznikom katarakty a ďalšími vnútroočnými komplikáciami. Chemické sú vážnym nebezpečenstvom pre priehľadnosť rohovky. Okrem padnutia cudzieho telieska na povrch oka si ostatné úrazy oka vyžadujú odborné lekárske vyšetrenie a ošetrenie.

Uvea

Stredná vrstva obalov oka bohatá ne cievy a pigment. Má 3 úseky: dúhovka (iris), vráskovec (corpus ciliare) a cievovka (choroidea). Uveálny trakt má úlohu v metabolizme vnútroočných štruktúr, tvorbou komorového moku udržuje VOT.

Uveitis

Zápalový proces uveálneho traktu oka. Pri postihnutí prednej časti vzniká iridocyklitída, zadnej chorioiditída a panuveitis označuje postihnutie celej uvey. Etiologicky najčastejšie ide o endogénnu, hyperergickú reakciu, napr. pri fokálnej infekcii, resp. o rozvoj hnisového procesu priamo zaneseného pri perforácii obalov alebo prestupom z okolia. Zásadne akútne infekcie, pri dobrom imunitnom stave organizmu vedú k negranulomatóznej a chronické procesy (tbc a i.) vedú ku granulomatóznej forme zápalovej reakcie.

Uzlový bod oka

Miesto sústredenia paralelných lúčov do fokusu, tesne za zadným povrchom šošovky.

Vedúce oko

Oko, ktoré pri jednostrannom škúlení pri pohľade do diaľky trvale fixuje, t. j. stojí rovno.

Veľkosť obrazu na sietnici (redukovaného oka)

Veľkosť obrazu na sietnici (redukovaného oka) vypočítame: Za predpokladu, že svetelný lúč prechádza uzlovým boom (5,73 mm) nezmenene a oko je dĺžky 22,78 mm, vzdialenosť sietnicového obrazu od uzlového bodu je 22,78 - 5,73 = 17,05 mm. Vzdialenosť predmetu od oka je väčšia, ako je vzdialenosť uzlového bodu (ktorú môžeme zanedbať). Potom veľkosť obrazu na sietnici veľkosť obrazu = 17 mm x veľkosť predmetu v mm : vzdialenosť predmetu v mm

Vergencia

Pozri: Pohyby oka.

Vernálna konjunktivitída

Zápal spojoviek na báze alergie (najčastejšie na peľ kvetov). Má častejšiu tarzálnu a zriedkavejšiu limbálnu formu.

Videnie (vízus)

Videnie = zložitý dej, pri ktorom sa obraz vytvorený optickým systémom oka (elektromagnetické vlnenie) fotochemickou činnosťou zmyslového epitelu sietnice mení na elektrické impulzy, prenášané zrakovou dráhou do nižších (podkôrových) a vyšších (kôrových) zrakových centier. Tu sa uskutoční vlastný proces vnímania prijatého obrazu. Pritom sa realizujú následovné funkcie: a) vnímanie predmetov, ich tvar a pohyb (= vízus centralis, periférny a akomodácia), b) vnímanie farieb, c) videnie za rôznych podmienok osvetlenia (fotopické - mezopické - skotopické), d) binokulárne, stereoskopické videnie (hĺbkomer).

Videnie binokulárne

Pozri: Jednoduché binokulárne videnie.

Vitamíny a oko

"Sú nevyhnutnou súčasťou všetkých životných pochodov, vrátane štruktúr oka, avšak niektoré majú mimoriadny význam: vitamín A (retinol) má zásadný význam pre fotochémiu videnia (deficit zapríčiní hemeralopiu), ako aj pre epitel spojoviek a rohovky (deficit je spojený s objavením sa Bitótových škvŕn na spojovkách, xeroftalmiou až keratomaláciou); skupina vitamínu B: vitamín B1 (thiamin) ako thiamin pyrofosfát sa zúčastní pri metabolizme uhlohydrátov (dôležitý, napr. pre šošovku aj pre zrak. nerv), vitamín B2 (ryboflavín) ako súčasť koenzýmu * FAD a *FMN je popri tkanivovom dýchaní zvlášť zúčastnený pri fotochémii videnia (spojenia vit. A opsín), vitamín B12 (cyanocobalamin) má vplyv na hematopoézu, tým aj na regeneratívne procesy zrak. nervu; vitamín C (kys. askorbová) je v šošovke v druhej najväčšej koncentrácii v tele a zúčastní sa na ,,redox" potenciáli šošovky. Je nevyhnutný aj pre väzivové tkanivo; vitamín D (calciferol) vplýva na metabolizmus fibrózneho väziva obalov oka; vitamín E (tokoferol) ako antioxydans stabilizuje bunkové (hraničné) membrány ciev a pod."

Vitium maculae luteae

Degeneratívne procesy postihujúce oblasť žltej škvrny s primárnym poškodením nervových elementov sietnice. Výskyt je bilaterálny, majú často pôvod v dedičnosti a sú progresívne. Typicky vidíme pri vysokej krátkozrakosti ako súčasť patolog. zmien (V. m. l. myopicum), resp. pri sklerotických zmenách chorioideálnych ciev (V. m. l. senile alebo tzv. vekom zapríčinené degener. zmeny makuly).

Vitrektómia

Mikrochirurgický postup, pri ktorom sa do oka vniká cez tzv. pars plana ciliárneho tela (preto sa nazýva pars plana vitrektómia - PPV). Na operáciu je potrebný tzv. základný aparát, riadený počítačom (vitrektóm), ktorý kontroluje prácu v oku (3 vstupnými otvormi): na prítok tekutiny, na osvetlenie a na sondu s kmitajúcim nožom (samotný vitrektóm). Pri operácii sa chorobne zmenený sklovec (po zakrvácaní, resp. proliferatívne pruhy a pod.) odstráni (vyseká) a sklovec sa nahradí silikónovým olejom. Využíva sa aj pri tzv. vitreoretinálnej chirurgii, pri operácii odlúčenej sietnice, resp. aj pri odstránení cudzích teliesok z vnútra oka.

Vízus

Vízus je zraková ostrosť. Je to schopnosť oka identifikovať dva čo najbližšie ležiace body ako dva oddelené objekty. Zraková ostrosť oka je daná jeho rozlišovacou schopnosťou a jeho refrakčným stavom.

Vízus centralis

Centrálna ostrosť zraku. Je funkciou sietnice vo foveola centralis. Vyšetrenie sa zkladá na minimum separabile sietnice. Robí sa na optotypoch z 5-6 metrov (na túto vzdialenosť ľudské oko už neakomoduje). Fyziologická hodnota je 5/5=1,0=100%

Vízus centralis

"Centrálna ostrosť zraku je funkciou sietnice vo foveola centralis. Vyšetrenie sa zakladá na ,,minimum separabile" sietnice a robí sa na optotypoch z 5-6 m (na túto vzdialenosť sa oko už neakomoduje). Fyziologická hodnota je 5/5 = 1,0 = 100% (t. j. čítajú sa znaky z 5-6 m, ktoré sa na sietnici znázornia pod zorným uhlom 5´ -detaily pod uhlom 1´)."

Vízus naturalis

Základná hodnota centrálnej ostrosti zraku, bez použitia korekčných skiel. Vyšetruje sa na optotypoch.

Vízuskopia

Vyšetrenie monokulárnej fixácie (v mydriáze) špeciálnym oftalmoskopom (vízuskopom) pri excentrickej fixácii.

Vlčia tma

Pozri Hemeralopia

Vnútroočné šošovky

Pozri: Umelé vnútroočné šošovky.

Vodné vény (Asherove)

Spojovacie cesty na odvod komorového moku z priestoru Schlemmovho kanála do povrchového venózneho systému.

VOT

Pozri: Vnútroočný tlak.

Vráskovec

Pozri: Corpus ciliare.

Vulnus perforans (corneae, sclerae)

Poranenie prenikajúce všetkými vrstvami rohovky (skléry). Ranový kanál môže byť kolmý (tendencia k roztvoreniu sa), alebo je šikmý (s tendenciou k uzatvoreniu sa). Podľa charakteru ide buď o poranenie penetrujúce (poranený je len obal oka), alebo perforujúce (s prenikaním do vnútra oka, ev. aj s cudzím telesom v oku), resp. ide až o dvojitú perforáciu.

Vyšetrenie motility oka

Motilitu (pohyblivosť) oka orientačne hodnotíme sledovaním prsta, presne na oblúku perimetra, na ktorom pohybujeme baterkou a sledujeme reflex na rohovke pri maximálne možnej exkurzii. Hodnotu odčítame v uhlových stupňoch.

Vyšetrenie oka v dennom a vo fokálnom svetle

Základné vyšetrovacie postupy, pričom v dennom (difúznom) svetle popri orientačnom vyšetrení pomocných orgánov si všímame najmä bulbus (z hľadiska difer. diagnostiky zápalových rekcií, tzv. červeného oka). Vyšetrenie vo fokálnom svetle (v oftalmologickou lupou sústredenom bočnom svetle) v tmavej komore slúži na sledovanie zmien predného segmentu oka (rohovka, predná komora. dúhovka, pupila aj šošovka).

Vzdialenosť ohnisková

Vzdialenosť predmetového alebo obrazového ohniska od predmetového alebo obrazového hlavného bodu = predmetová alebo obrazová ohnisková vzdialenosť f alebo f´. Obrazová ohnisková vzdialenosť spojky je hodnota kladná, rozptylky záporná. Ak je prostredie na predmetovej i obrazovej strane rovnaké, sú rovnaké aj ohniskové vzdialenosti a líšia sa iba znamienkom. Ak na oboch stranách je prostredie s iným indexom lomu, je ohnisková vzdialenosť predmetová a obrazová rôzne veľká. Ak je napr. na predmetovej strane vduch (n=1) a na obrazovej strane prostrdie s indexom lomu n´; vtedy platí, že f=f.n´a f=f´/n´. Výrazom f´/n´ označujeme redukovanú obrazovú vzdialenosť.

Vzdialený bod

Pozri: Punctum remotum.

Xantelazma

Benígny tukový nádor kože (žltej farby) lokalizovaný pod, resp. aj nad vnútorným kútikom oka. Vyskytuje sa u starších ľudí a je spojená s poruchou metabolizmu tukov.

Xantopsia

Videnie predmetov sfarbených do "žlta". Vyskytuje sa napr. pri otrave digitálisom.

Xeroftalmia

Xeroftalmia (Xeróza) označuje vysychanie slizníc rohovky i spojovky v dôsledku nedostatku vitamínu A. Pri dlhotrvajúcom nedostatku vitamínu A v strave (resp. pri neschopnosti vstrebávania z čriev pre nedostatok tukov) sa môže objaviť až ťažké poškodenie a rozpad rohovky, tzv. keratomalácia.

Youngova-Helmholtzova teória videnia farieb

Teória vychádza z troch základných zložiek bieleho svetla (modrofialové, zelené a červené). Predpokladá, že na sietnici sú tri druhy čapíkov, ktoré pri podráždení svetlom vytvárajú vnem troch základných farieb. Ak sú všetky druhy čapíkov podráždené rovnomerne, vzniká dojem bielej farby.

Zápal spojoviek

Pozri Conjunctivitis

Zelený zákal

Pozri Glaukóm.

Žiarová katarakta

Pozri Cataracta complicata.

Žltá škvrna

Pozri Macula lutea.

Zonula Zinii

Závesný aparát šošovky (apparatus suspensorius lentis), ktorý sa upína medzi ciliárne výbežky.

Zorné pole

Pozri Pole zorné.

Zorný uhol

Označuje uhol pod ktorým oko je schopné ešte rozoznať 2 body ako 2. Pozri aj Minimum separabile.

Zraková dráha

Spája zrakové receptory s mozgom a skladá sa zo 4 neurónov. Začína v zmyslovom epiteli sietnice čapíkmi a tyčinkami, druhým neurónom sú iba bipolárne bunky a tretím gangliové bunky sietnice. Neurity ggl. buniek sietnice tvoria zrakový nerv a po polovičnom prekrížení v chiasma opticum končia v primárnom (podkôrnom) zrakovom centre (v Corp. geniculatom laterale). Tu začína 4 neurón zrak. dráhy, prechádza cez capsula interna a ako radiatio optica (Gratioletov zväzok) končí v zrakovom centre kôry mozgu, v oblasti fissura calcarina ( Brodmanova area 17, 18 a 19).

Zrakový nerv

Pozri Nerv zrakový.

Zrenička

Pozri Pupila.

Zrkadlo oftalmologické

Rovné (alebo duté), zvyčajne okrúhle zrkadielko s rúčkou. V prostriedku má malý otvor, cez ktorý lekár pozoruje lúče odrazené z oka pacienta (po ich sústredení na oko). Možno využiť na presvietenie oka s vyvolaním tzv. červeného reflexu očného pozadia, ďalej na zistenie refrakcie a refrakčných chýb oka (skiaskopia), ako aj na vyšetrenie očného pozadia (oftalmoskopia).

Zrkadlový stereoskop

Prístroj na doplnenie ortoptických cvičení na zlepšenie fúzie a stereopsie. Vhodný je pri normálnom vízuse s centrálnou fixáciou a s NRK (normálna retinálna korešpodencia). Je možné používanie aj v domácom prostredí.