MODERNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VPLYV AJ NA ZRAK VAŠICH DETÍ

chlapec s mobilom v rukách

Technológia sa stále rozvíja a už niekoľko rokov nám umožňuje žiť pohodlnejší život. Viete ale, čo tieto mobilné zariadenia spôsobujú deťom?

Deti by mali mať obmedzený prístup k zariadeniam ako mobilné telefóny, tablety a podobne. Tieto technológie majú na deti 4 až 5 krát nepriaznivejší účinok ako bežné televízory. To môže u nich viesť k vývojovým poruchám.

Veľa štúdií poukazuje na to, že dané technológie deti poškodzujú. Nielen deti, ale dokonca aj batoľatá sa dnes ponárajú do virtuálneho sveta, čo ich ochudobňuje o kriticky dôležité faktory pre ich správny vývin, správanie a učenie.

Ponúkame Vám 11 dôvodov, prečo by ste svoje deti mali držať preč z dosahu elektronických zariadení.

1. Záťaž pre oči

Je bežné, že u detí, ktoré celé hodiny pozerajú na obrazovku, sa rozvinú ochorenia zraku. Vraví sa im aj syndróm počítačového videnia.

Nedávno médiami prebehla správa, že dnes je o 30% viac detí krátkozrakých. Príčinou je jednak dlhodobé pozeranie do blízka a tiež nedostatok denného svetla, keďže deti sedia doma pri obrazovkách namiesto hrania sa vonku.

Problémom so zrakom u detí dokážete predísť tak, že im budete limitovať čas ich sledovania na 30 minút denne.

2. Rýchly rast mozgu

Medzi narodením a 2 rokmi sa objem mozgu dieťaťa strojnásobí a pokračuje v rapídnom rozvoji až do veku 21 rokov.

Skorý vývoj mozgu je ovplyvňovaný stimulmi z prostredia, respektíve ich nedostatkom.

Mozog vystavený nadmernému používaniu týchto technológii ukázal neskôr sklony k nedostatku pozornosti, oneskorenému kongnitívnemu vývoju, poškodeniu schopnosti učiť sa, zvýšenej impulzívnosti a zníženej schopnosti samoregulácie.

3. Spomalený vývin

Mobilné technológie obmedzujú pohyb detí, čo spomaľuje ich vývin. 1 z 3 detí prichádza do školy s oneskoreným mentálnym vývojom, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich akademické napredovanie.

Pohyb posilňuje pozornosť a schopnosť učiť sa. Keď sa používajú technológie pred 12. rokom života, má to na deti neblahý vplyv.

4. Epidémia obezity

Deti, ktorým je dovolené mať vo svojej detskej izbe elektronické zariadenia, majú o 30% vyššie riziko obezity. V USA a Kanade je každé tretie dieťa obézne. Európa ich v tom rýchlo dobieha.

U 30% obéznych detí dochádza k rozvoju cukrovky.

Obézny ľudia majú oveľa väčšie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. To výrazne skracuje ich vek dožitia. Deti 21. storočia môžu byť prvou generáciou, ktorá neprežije vlastných rodičov.

5. Nedostatok spánku

60% rodičov u svojich detí nekontroluje používanie mobilných technológii. 75% detí má povolené ich používať v detských izbách.

Uvedených 75% detí má permanentne nedostatok spánku a to až do tej miery, že to ovplyvňuje ich známky v škole.

6. Mentálne ochorenia

Nadužívanie technológii je príčinným faktorom mnohých duševných chorôb ako depresia, úzkosť, porucha nadväzovania vzťahov, nedostatok pozornosti, autizmus, bipolárna porucha, psychóza a problémové detské správanie.

Dnes má 1 zo 6 detí nejaký problém s duševným zdravím.

7. Agresivita

Násilie v médiách vyvoláva agresivitu aj u detí. Mnohé hry v mobiloch sú násilného alebo sexuálneho charakteru, čo má na deti rovnako nepriaznivý vplyv.

V USA je už násilie v médiách charakterizované ako riziko pre verejné zdravie, pretože priamo ovplyvňuje agresivitu detí.

Je hlásené stále častejšie používanie donucovacích prostriedkov a odlučovacích miestností na zvládanie agresívnych prejavov detí.

8. Digitálna demencia

Média zobrazujúce rýchly pohyb dokážu vyvolať nedostatok pozornosti a zníženú koncentráciu. Zhoršenú pamäť tým, že mozog preusporadúva neurónové spojenia v prednej mozgovej kôre.

Deti, ktoré nedokážu koncentrovať svoju pozornosť, sa nedokážu ani učiť.

9. Závislosť

1 z 11 detí vo veku 8 až 18 rokov je dnes závislých na technológiách.

10. Emisia elektromagnetického žiarenia

V máji 2011 klasifikovala svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilné telefóny do rizikovej kategórie 2B (možný karcinogén) práve kvôli ich radiačným emisiám.

V roku 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Toronte, Fakulty verejného zdravia, na základe výskumu odporučil, aby frekvencie mikrovlného žiarenia boli zaradené do kategórie 2A (pravdepodobný karcinogén).

11. Neudržateľnosť

Spôsob, akým sú dnes deti vychovávané a vyučované v oblasti technológii, je neudržateľný.Deti budúcnosti bohužiaľ nebudú, pretože neexistuje budúcnosť pre deti, ktoré nadužívajú technológie.