Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Dole uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.optikmorvay.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi:
fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z..,
právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Prevázkovateľ

Tento internetový obchod uskutočuje spoločnosť OMBD, s.r.o. so sídlom Ferka Urbánka 34, 917 01 Trnava, IČO: 44 428 766, DIČ DPH: SK 2022705190. Ďalšie informácie nájdete na stránke Kontakt.

 

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov
  • Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.
  • Dodávateľ / predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
  • Spotrebiteľ (kupujúci) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
  • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.
  • Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci, dostatočným spôsobom, pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú známe z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.optikmorvay.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Doba dodania

Tovar, ktorý nie je na sklade, spravidla dodávame do 10 pracovných dní. Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch prišlo k zdržaniu zásielky, budeme Vás kontaktovať.

 

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru
Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty, doporučenou zásielkou I. triedy. Slovenská pošta umožňuje platbu pri prevzatí zásielky. Možný je aj osobný odber vo výdajných miestach:
Optik morvay, Radlinského 1, 917 01 Trnava
Optik morvay, Poliklinika Družba, Starohájska 2, Trnava
Optik morvay, Lichnerova 16, Senec
Optik morvay, Poštová 13, Sereď
Náklady na prepravu platíte len čiastočne alebo vôbec. Neúčtujeme žiadne balné ani obdobné prirážky. K cene tovaru sú v závislosti od spôsobu platby účtované tieto čiastky:

Spôsob dodania Objednávka do 80 EUR Objednávka nad 80 EUR
Slovenská pošta/dobierka 3,49 EUR 2,49 EUR
Slovenská pošta/ platba vopred 2,49 EUR 1,99 EUR
Osobný odber 0,80 EUR 0,- EUR
Ceny a zľavy
Na webe sú uvádzané celkové konečné ceny pre spotrebiteľa, ku ktorým sa prirátajú len náklady na dopravu tovaru uvedené v predchádzajúcom bode. Ceny sú vyhlásené na dobu neurčitú.

Záruka

Záruka
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je tento postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. To však neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa predovšetkým rozumie to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačený v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi dátum spotreby tovaru (expirácia), záručná doba končí uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej dobe za nový začína plynúť nová záruka.
Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky právo:
ak ide o chybu odstrániteľnú – na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tie isté práva náležia spotrebiteľovi aj v prípade, keď ide o chyby odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie chyby po oprave, alebo kvôli väčšiemu počtu chýb tovar riadne používať. Za opakované vyskytnutie chyby sa považuje to, ak sa znovu vyskytne rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už minimálne dvakrát odstraňovaná. Väčším počtom chýb sa rozumie to, ak má tovar súčasne minimálne tri chyby, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Riešenie reklamácií

Reklamácia
Mechanicky poškodené šošovky
Keď obdržíte mechanicky poškodené šošovky, riešime to okamžitým zaslaním nových. Ak nemáme šošovky skladom, obratom ich po obdržaní reklamácie objednáme. O prijatí reklamácie Vás budeme informovať emailom.
Šošovka nesedí v oku
Zašlite šošovky na nižšie uvedenú adresu spoločne s blistrom, škatuľkou, číslom objednávky a potvrdením o aplikácii daných šošoviek Vašim kontaktológom. Ak ste šošovku rozbalili, zašlite ju v puzdre a roztoku. Rozbalená šošovka, ktorá dorazí bez roztoku (suchá), nebude pri reklamácii uznaná.
Chybné a nesediace šošovky riešime okamžitým zaslaním nových po obdržaní reklamovaného tovaru a potvrdení o aplikácii daných šošoviek Vašim kontaktológom. Ak nemáme šošovky skladom, obratom ich po obdržaní reklamovaného tovaru objednáme. O prijatí reklamácie Vás vyrozumieme emailom. O prijatí reklamácie Vás budeme informovať emailom.
Reklamácia sa nevzťahuje na drobné rozdiely vo farbe – jednotlivé šarže farebných kontaktných šošoviek sa môžu mierne líšiť. Nemožno reklamovať farebné kontaktné šošovky z dôvodu nevyhovujúcej farby.
Adresa pre zaslanie reklamácie:
E shop Optik Morvay
Radlinského 1
91701 Trnava

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o možnosti odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku tak, že ho nemožno z hygienických či bezpečnostných dôvodov znova použiť, takýto tovar nie je možné dodávateľovi vrátiť.
Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s variabilným symbolom faktúry a neodkladne zašle nepoškodený a neznehodnotený tovar späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru zníženú o náklady vynaložené na vrátenie tovaru, a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
  • ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu,
  • ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho,
  • ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa a aj fakturačné údaje poskytnuté predávajúcemu budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Hlavne nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.