Slovník optických a oftalmologických pojmov - R

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Radiatio optica

Posledný, štvrtý úsek zrakovej dráhy označený aj ako genikulo-kortikálna dráha (Gratioletov zväzok). Tvorí ju súhrn neuritov z gangliových buniek primárneho podkôrového zrakového centra v Corpus geniculatum laterale.

Rádiofosfor- test

Test na zistenie rozvoja malígneho nádoru (melanómu) v uveálnom trakte oka rádioizotópom P, ktorý sa špecificky kumuluje v bunkách nádoru. Meranie sa robí špeciálnou gamagrafickou sondou ( priloženou na povrch skléry) 24, 48 a 72 hodín po vypití roztoku s izotópom fosforu. Hodnota kumulácie sa porovnáva nad nádorom a v ďalších kvadrantoch v tom istom oku, resp. na druhom oku.

Recidivujúca erózia

Opakujúce odlučovanie sa epitelu rohovky ( po dávnejšom poranení rohovky s eróziou). Považuje sa za vírusové ochorenie.

Reflex akomodačný

Umožňuje ostré videnie blízkych predmetov reflektorickým (automatickým) zaostrením obrazu na sietnicu: prácou ciliárneho svalu.

Reflex červený

Reflex očného pozadia, ktorý sa získa pri presvietení oka oftalmologickým zrkadielkom. Vybavuje sa zo vzdialenosti asi 1/2 - 1 m. Prítomnosť svedčí o fyziologickom stave priehľadnosti optických médií oka.

Reflex fotomotorický

Reflex zreničky na osvit (priamy, resp. konsenzuálny). Musí sa skúšať vždy v rovnakých podmienkach. Môže byť promptný, spomalený až neprítomný, alebo je prítomná tzv. pupilotónia a pod.

Refrakcia oka

Pomer medzi optickou mohutnosťou lomivých médií a dĺžkou oka. Fyziologický stav = emetropia : rovnobežné lúče láme optický systém oka ( bez akomodácie) tak, že sa obraz vytvorí v žltej škvrne, na úrovni zmyslovej vrstvy retiny.

Refrakčná rovnováha očí

Stav pri binokulárnom videní, keď sa na oboch sietniciach vytvoria  ( s akomodáciou či bez nej ) ostré obrazy. 

Refrakčné chyby

Pozri: Ametropie.

Refraktometer

Je optický prístroj, ktorým sa meria index lomu optických prostredí.

Refraktometria

Objektívne meranie lomivej sily refrakčného systému oka: 1.) skiaskopiou ( retinoskopiou) - zisťuje sa totálna hodnota; 2.) refraktometriou podľa Jawala ( zistenie hodnôt rohovky); 3.) koincidenčným refraktometrom podľa Hartingera ( zistenie celkovej hodnoty refrakcie, t.j. rohovky a šošovky spolu); 4.) automatickými, počítačom riadenými refraktomermi ( umožnia presné zistenie celkovej hodnoty refrakcie a súčasne sa vytlačí aj predpis okuliarov). 

Repozícia

Navrátenie (napravenie) do pôvodnej polohy. Napr. pri zmene polohy (vychýlenia sa) umelej vnútroočnej šošovky po implantácii do oka sa musí robiť chirurgická repozícia.

Resekcia svalu

Chirurgický postup pri škúlení - skrátením úponu slabo výkonného svalu ( resekcia, ev. aj s antepozíciou) sa zvýši jeho účinnosť.

Retina

Sietnica: vnútorná vrstva obalov oka. Má 10 vrstiev a jej vrstva tyčiniek a čapíkov (= neuroepitel), susediaca s pigmentovým listom, prijíma svetelné podráždenie.

Retinal

Vitamín A, ktorý tvorí súčasť zrakového purpuru (v spojení s bielkovinnou zložkou, tzv. opsínom). Pozri: Rodopsín.

Retinálna korešpondencia

Pozri: Normálna retinálna korešpondencia.

Retinitis

Zápalový proces sietnice zapríčinený: 1.) infekčnými chorobami (tbc, lues, toxoplazmóza, vírusy a i); 2.) infekčno-alergickými stavmi (reumatizmus, kolagenózy); 3.) alergickými reakciami; 4.) intoxikáciami (aj liekmi!); 5.) poškodením traumou, (ionizujúcim žiarením, resp. svetlom, lasermi a pod.). Zvyčajne býva súčasne postihnutá aj chorioidea (chorioretinitídy, ložiskové alebo deffúzne). 

Retinoblastóm

Malígny nádor, vychádza z nezrelých nervových buniek retiny. Najčastejšie sa vyskytuje do 5. roka života (môže byť aj vrodený). Zistí sa zvyčajne podľa zelenkavého svitu pupily (amaurotické ,,mačacieho" oko Beerovo), niekedy pre škúlenie. Rýchlo metastazuje do mozgu, kostí a pečene.

Retinopatia praematurorum

Retinopatia nedonosených detí, ochorenie oka s proliferáciou ciev v retine s neukončeným vývojom. Ide o zafixovanie stavu vývoja oka (s prítomnosťou ciev podmieňujúcich vývoj vnútroočných štruktúr) v čase predčasného pôrodu. Negatívne sa pritom prejaví aj nutnosť pobytu v inkubátore so zvýšenou koncentráciou kyslíka. Má 5 štádií. V prvých troch môže ešte nastať regresia, ev. očakávať liečebný efekt  (po kryokoagulácii a vit. E), ďalšie 2 sú už veľmi ťažko ovplyvniteľné a sú spojené s prítomnosťou hrubého, vaskularizovaného väzivového materiálu za šošovkou (preto sa označuje ako retrolentálna fibroplázia). Je najčastejšou príčinou slepoty novorodencov.

Retinopatie

Degeneratívne chorobné procesy sietnice vznikajúce v súvislosti s celkovými chorobami. Najčastejšie súvisia s cievnymi zmenami (skleroticko-hypertonické), pričom môžu byť 1.len cievne zmeny (=angiopatia), 2. súčasné zmeny ciev aj sietnice (= angio-retinopatia) a 3. postihnutie aj terča zrak. nervu (= neuro-retinopatia). Ďalej sa zisťujú pri diabete, gravidite (eklampsizmus) a i.

Retinopexia

Chirurgický postup na opätovné pripevnenie sietnice (po jej odlúčení).

Retinoschisis

Rozštiepenie sietnice.

Retinoskopia

Pozri: Skiaskopia.

Retrolentálna fibroplázia

Jazvovité, konečné štádium zmien v očiach nedonosených detí, s proliferáciou väziva v dutine sklovca za šošovkou (pri retinopatii prematurorum).

Retropozícia

Operačný postup pri strabizme - oslabenie silnejšie ťahajúceho svalu prešitím úponu o presne prepočítanú hodnotu dozadu (zvyčajne do 5 mm).

Rima palpebrarum

Mihalnicová štrbina.

Rodopsín

Zrakový purpur: látka obsiahnutá v zmyslových bunkách sietnice (v tyčinkách). Pod vplyvom svetla sa rozpadá na bielkovinu opsín a retinal (vitamín A), v tme sa resyntetizuje opäť rodopsín.

Rohovka

Pozri: Cornea.

Rohovkový reflex

Základný spôsob vyšetrenia prítomnosti škúlenia (podľa Hirschberga): porovnanie reflexu bodového zdroja svetla zo vzdialenosti 33 cm (v tmavej komore). Fyziologicky je v centre, posun 1 mm od centra = úchylke oka 7-8°, ak je na okraji zreničky = 12-15° a pri úchylke 25° je reflex medzi okrajom zreničky a limbom. Pri jednostrannom strabizme s esotropiou je reflex posunutý temporálne, pri exotropii nazálne v porovnaní s druhým, dobre fixujúcim okom.

Rovnováha okohybných svalov

Stav, pri ktorom sú všetky okohybné svaly v úplnej funkčnej rovnováhe, bulby sú v paralelnom postavení, bez úsilia po fúzii.

Rozlišovacia schopnosť oka

Minimum separabile: hodnotíme 1.) pri nekorigovanom oku = najmenší uhol, pod ktorým oko vidí bez korekcie dva body oddelene a 2.) pri korigovanom oku = najmenší uhol, pod ktorým vidí plne korigované oko dva body oddelene.

Rozostup očí

Hodnotíme: 1. vzdialenosť medzi stredmi pupíl pri pohľade do diaľky (punctum remotum), 2. vzdialenosť medzi stredmi pupíl pri pozeraní do blízky bod ostrého videnia (punctum proximum).

Rubeosis iridis

Chorobný proces vznikajúci prevažne ako komplikácia diabetu. Ide o novotvorbu ciev na dúhovke (v pokročilejšom štádiu má farbu do ružova). Blokádou odtoku komorového moku vedie k sekundárnemu glaukómu.

Ruptúra bulbu

Prasknutie fibrózneho obalu oka - po tupých poraneniach oka (kontúzie). Majú poloblúkový tvar, zvyčajne sú v oblasti limbu a ekvátoru bulbu. Trhlinou sa dostávajú vnútroočné štruktúry na povrch oka (pod spojovku), ev. sa obsah (po roztrhnutí spojovky) vyprázdni.

Radiatio optica

Posledný, štvrtý úsek zrakovej dráhy označený aj ako genikulo-kortikálna dráha (Gratioletov zväzok). Tvorí ju súhrn neuritov z gangliových buniek primárneho podkôrového zrakového centra v Corpus geniculatum laterale.

Rádiofosfor- test

Test na zistenie rozvoja malígneho nádoru (melanómu) v uveálnom trakte oka rádioizotópom P, ktorý sa špecificky kumuluje v bunkách nádoru. Meranie sa robí špeciálnou gamagrafickou sondou ( priloženou na povrch skléry) 24, 48 a 72 hodín po vypití roztoku s izotópom fosforu. Hodnota kumulácie sa porovnáva nad nádorom a v ďalších kvadrantoch v tom istom oku, resp. na druhom oku.

Recidivujúca erózia

Opakujúce odlučovanie sa epitelu rohovky ( po dávnejšom poranení rohovky s eróziou). Považuje sa za vírusové ochorenie.

Reflex akomodačný

Umožňuje ostré videnie blízkych predmetov reflektorickým (automatickým) zaostrením obrazu na sietnicu: prácou ciliárneho svalu.

Reflex červený

Reflex očného pozadia, ktorý sa získa pri presvietení oka oftalmologickým zrkadielkom. Vybavuje sa zo vzdialenosti asi 1/2 - 1 m. Prítomnosť svedčí o fyziologickom stave priehľadnosti optických médií oka.

Reflex fotomotorický

Reflex zreničky na osvit (priamy, resp. konsenzuálny). Musí sa skúšať vždy v rovnakých podmienkach. Môže byť promptný, spomalený až neprítomný, alebo je prítomná tzv. pupilotónia a pod.

Refrakcia oka

Pomer medzi optickou mohutnosťou lomivých médií a dĺžkou oka. Fyziologický stav = emetropia : rovnobežné lúče láme optický systém oka ( bez akomodácie) tak, že sa obraz vytvorí v žltej škvrne, na úrovni zmyslovej vrstvy retiny.

Refrakčná rovnováha očí

Stav pri binokulárnom videní, keď sa na oboch sietniciach vytvoria  ( s akomodáciou či bez nej ) ostré obrazy. 

Refrakčné chyby

Pozri: Ametropie.

Refraktometer

Je optický prístroj, ktorým sa meria index lomu optických prostredí.

Refraktometria

Objektívne meranie lomivej sily refrakčného systému oka: 1.) skiaskopiou ( retinoskopiou) - zisťuje sa totálna hodnota; 2.) refraktometriou podľa Jawala ( zistenie hodnôt rohovky); 3.) koincidenčným refraktometrom podľa Hartingera ( zistenie celkovej hodnoty refrakcie, t.j. rohovky a šošovky spolu); 4.) automatickými, počítačom riadenými refraktomermi ( umožnia presné zistenie celkovej hodnoty refrakcie a súčasne sa vytlačí aj predpis okuliarov). 

Repozícia

Navrátenie (napravenie) do pôvodnej polohy. Napr. pri zmene polohy (vychýlenia sa) umelej vnútroočnej šošovky po implantácii do oka sa musí robiť chirurgická repozícia.

Resekcia svalu

Chirurgický postup pri škúlení - skrátením úponu slabo výkonného svalu ( resekcia, ev. aj s antepozíciou) sa zvýši jeho účinnosť.

Retina

Sietnica: vnútorná vrstva obalov oka. Má 10 vrstiev a jej vrstva tyčiniek a čapíkov (= neuroepitel), susediaca s pigmentovým listom, prijíma svetelné podráždenie.

Retinal

Vitamín A, ktorý tvorí súčasť zrakového purpuru (v spojení s bielkovinnou zložkou, tzv. opsínom). Pozri: Rodopsín.

Retinálna korešpondencia

Pozri: Normálna retinálna korešpondencia.

Retinitis

Zápalový proces sietnice zapríčinený: 1.) infekčnými chorobami (tbc, lues, toxoplazmóza, vírusy a i); 2.) infekčno-alergickými stavmi (reumatizmus, kolagenózy); 3.) alergickými reakciami; 4.) intoxikáciami (aj liekmi!); 5.) poškodením traumou, (ionizujúcim žiarením, resp. svetlom, lasermi a pod.). Zvyčajne býva súčasne postihnutá aj chorioidea (chorioretinitídy, ložiskové alebo deffúzne). 

Retinoblastóm

Malígny nádor, vychádza z nezrelých nervových buniek retiny. Najčastejšie sa vyskytuje do 5. roka života (môže byť aj vrodený). Zistí sa zvyčajne podľa zelenkavého svitu pupily (amaurotické ,,mačacieho" oko Beerovo), niekedy pre škúlenie. Rýchlo metastazuje do mozgu, kostí a pečene.

Retinopatia praematurorum

Retinopatia nedonosených detí, ochorenie oka s proliferáciou ciev v retine s neukončeným vývojom. Ide o zafixovanie stavu vývoja oka (s prítomnosťou ciev podmieňujúcich vývoj vnútroočných štruktúr) v čase predčasného pôrodu. Negatívne sa pritom prejaví aj nutnosť pobytu v inkubátore so zvýšenou koncentráciou kyslíka. Má 5 štádií. V prvých troch môže ešte nastať regresia, ev. očakávať liečebný efekt  (po kryokoagulácii a vit. E), ďalšie 2 sú už veľmi ťažko ovplyvniteľné a sú spojené s prítomnosťou hrubého, vaskularizovaného väzivového materiálu za šošovkou (preto sa označuje ako retrolentálna fibroplázia). Je najčastejšou príčinou slepoty novorodencov.

Retinopatie

Degeneratívne chorobné procesy sietnice vznikajúce v súvislosti s celkovými chorobami. Najčastejšie súvisia s cievnymi zmenami (skleroticko-hypertonické), pričom môžu byť 1.len cievne zmeny (=angiopatia), 2. súčasné zmeny ciev aj sietnice (= angio-retinopatia) a 3. postihnutie aj terča zrak. nervu (= neuro-retinopatia). Ďalej sa zisťujú pri diabete, gravidite (eklampsizmus) a i.

Retinopexia

Chirurgický postup na opätovné pripevnenie sietnice (po jej odlúčení).

Retinoschisis

Rozštiepenie sietnice.

Retinoskopia

Pozri: Skiaskopia.

Retrolentálna fibroplázia

Jazvovité, konečné štádium zmien v očiach nedonosených detí, s proliferáciou väziva v dutine sklovca za šošovkou (pri retinopatii prematurorum).

Retropozícia

Operačný postup pri strabizme - oslabenie silnejšie ťahajúceho svalu prešitím úponu o presne prepočítanú hodnotu dozadu (zvyčajne do 5 mm).

Rima palpebrarum

Mihalnicová štrbina.

Rodopsín

Zrakový purpur: látka obsiahnutá v zmyslových bunkách sietnice (v tyčinkách). Pod vplyvom svetla sa rozpadá na bielkovinu opsín a retinal (vitamín A), v tme sa resyntetizuje opäť rodopsín.

Rohovka

Pozri: Cornea.

Rohovkový reflex

Základný spôsob vyšetrenia prítomnosti škúlenia (podľa Hirschberga): porovnanie reflexu bodového zdroja svetla zo vzdialenosti 33 cm (v tmavej komore). Fyziologicky je v centre, posun 1 mm od centra = úchylke oka 7-8°, ak je na okraji zreničky = 12-15° a pri úchylke 25° je reflex medzi okrajom zreničky a limbom. Pri jednostrannom strabizme s esotropiou je reflex posunutý temporálne, pri exotropii nazálne v porovnaní s druhým, dobre fixujúcim okom.

Rovnováha okohybných svalov

Stav, pri ktorom sú všetky okohybné svaly v úplnej funkčnej rovnováhe, bulby sú v paralelnom postavení, bez úsilia po fúzii.

Rozlišovacia schopnosť oka

Minimum separabile: hodnotíme 1.) pri nekorigovanom oku = najmenší uhol, pod ktorým oko vidí bez korekcie dva body oddelene a 2.) pri korigovanom oku = najmenší uhol, pod ktorým vidí plne korigované oko dva body oddelene.

Rozostup očí

Hodnotíme: 1. vzdialenosť medzi stredmi pupíl pri pohľade do diaľky (punctum remotum), 2. vzdialenosť medzi stredmi pupíl pri pozeraní do blízky bod ostrého videnia (punctum proximum).

Rubeosis iridis

Chorobný proces vznikajúci prevažne ako komplikácia diabetu. Ide o novotvorbu ciev na dúhovke (v pokročilejšom štádiu má farbu do ružova). Blokádou odtoku komorového moku vedie k sekundárnemu glaukómu.

Ruptúra bulbu

Prasknutie fibrózneho obalu oka - po tupých poraneniach oka (kontúzie). Majú poloblúkový tvar, zvyčajne sú v oblasti limbu a ekvátoru bulbu. Trhlinou sa dostávajú vnútroočné štruktúry na povrch oka (pod spojovku), ev. sa obsah (po roztrhnutí spojovky) vyprázdni.