Slovník optických a oftalmologických pojmov - P

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Pachymetria

Meranie hrúbky rohovky pachymetrom 1. na princípe noniometra, montovaného na biomikroskop so štrbinovou lampou; 2. na princípe sonografie, UZ prístrojom.

Palpebrae

Pozri: Mihalnice.

Pannus corneae

Prerastanie väzivej vrstvy na úrovni Bowmannovej membrány (pod epitelom rohovky) zhora nadol. Vytvára pritom horizontálnu líniu. Je súčasťou klin. obrazu trachómu.

Panoftalmia ( panoftalmitída)

Hnisový zápalový proces všetkých štruktúr oka. Zvyčajne je následkom zanesenia infekcie pri perforujúcich (penetrujúcich) poraneniach bulbu. Je spojená s protrúziou bulbu, intenzívnymi zápalovými príznakmi v oku aj príznakmi celkovými ( až sepsy).

Panumov priestor

Rozsah jemného hĺbkového videnia pri binokulárnom videní.

Papilla n. optici

Terč zrakového nervu.

Paracentéza

Chirurgický zásah s otvorením prednej očnej komory na limbe, zvyčajne pri č. 6 dole. Ide o odstránenie patologického obsahu ( hnis, krv) z prednej očnej komory.

Parafovea

Pruhovitá oblasť 2,1 mm okolo makuly.

Paratrachóm

Folikulárny zápal spojoviek infekciou Chlamydia paratrachomatis. Prenáša sa najmä vodou v bazénoch ( preto sa označuje aj ako plavárenská konjunktivitída). Uzlíky na spojovkách sa nerozpadávajú a nevznikajú po nich jazvy.

Pars plana

Plochá, zadná časť vráskovca obsahujúca menej ciev.

Penalizácia

Liečebný postup pri tupozrakosti. Princíp zaviedol r. 1958 Pfandl. Čiastočnou oklúziou, hyperkorekciou + 3 D a cykloplégiou sa znevýhodňuje vedúce oko. Amblyopické oko, bez cykloplégie, sa zvýhodňuje predpísaním optimálnej korekcie.

Perforujúce poranenia

Vznikajú predmetmi s malým priemerom, prenikajúcimi do oka veľkou kinetickou energiou. Zraňujúci predmet môže len penetrovať rohovkou, resp. sklérou, častejšie vzniká perforujúce poranenie, ev. aj s prítomnosťou cudzieho predmetu v bulbe (príp. ide o dvojitú perforáciu). Pri podozrení je nutná rtg snímka! Vždy hrozí infekcia hnisotvornými baktériami (ev. aj tetanus). Po perfor. poranení je hypotónia bulbu, zistí sa vstupný otvor, ev. aj cudzie teliesko alebo časti vnútroočných štruktúr zaklinené v rane, zakrvácanie do bulbu, katarakta a i.

Periférne videnie

Funkcia sietnice mimo oblasti žltej škvrny. Rozlišovacia schopnosť sietnice dosahuje tu už len 0,1, resp. menej. Je dôležité na získanie informácií o priestore pred okom a na zaznamenávanie pohybu v našom okolí, resp. na nasmerovanie pohľadu žiadaným smerom. Fyziologicky sa rozsah v podstate kryje so zorným poľom.

Perimeter

Prístroj na hodnotenie stavu a funkčných zmien zorného poľa. Pôvodný Főrsterov perimeter tvorí polooblúk, Maggioreho je doplnený ručným záznamom nálezu, Goldmanov perimeter tvorí pologuľa ( zohladňuje aj stav adaptácie retiny). Používajú sa značky od 1 mm po 1 cm ( biele i farebné). Rozsah: temporálne 90°, nazálne 55°, hore 60° a dole 65-70°. Pre farby je rozsah užší. Poradie je červená, modrá a zelená (ktorej rozsah je asi 30°). Novšie sa používajú aj počítačom riadené automatické perimetre.

Periphlebitis retinae

Zápalový proces začínajúci na venách sietnice. Najčastejšie je pôvodu TBC. Vyskytuje sa u mladých ľudí. Je spojená s opakujúcimisa zakrvácaniami do sklovca.

Phlegmona orbitae

Akútne hnisové zápalové ochorenie obsahu očnice. Rozvíja sa po bakteriálnej infekcii: po úrazoch, ev. aj s cudzím telesom v orbite, prestupom z okolia alebo metastaticky. Sú prítomné búrlivé lokálne aj celkové príznaky.

Pigmentová degenerácia sietnice

Pozri: Degeneratio retinae pigmentosa.

Placidov keratoskop

Prístroj na zistenie nepravidelností povrchu rohovky na princípe zrkadlenia sa koncentrických kruhov. Ich deformácia dokumentuje nepravidelnosť zakrivenia povrchu rohovky, napr. pri keratokónuse.

Plavárenská konjunktivitída

Pozri: Paratrachóm.

Plazivý vred rohovky

Pozri: Ulcus corneae.

Pleoptika

Súbor opatrení na liečenie tupozrakosti. Po predpísaní potrebnej korekcie refrakčnej chyby sa oklúziou, ev. v kombinácii aj s penalizáciou dobre vidiaceho oka, prinúti tupozraké oko fixovať. Tým sa dráždi utlmené kôrové zrakové centrum, ktoré sa postupne odtlmí a opäť nadobúda pôvodnú schopnosť fúzie obrazov z oboch sietnic.

Pneumokokky

Diplococcus pneumoniae: častá príčina hnisového zápalu spojoviek s pablanovitým charakterom ( podobný diftérii).

Podkožný emfyzém mihalníc

Prejav preniknutia vzduchu a paranazálnych dutín do podkožia mihalníc pri úrazoch.

Pohyby bulbov

Bulby pomocou 3 párov okohybných svalov uskutočňujú: a) pohyb jedného oka = dukcie ( addukcia-abdukcia, sursumdukcia- deosumdukcia); b) súčasné pohyby oboch bulbov: konjugované pohyby = verzie ( dextro-sinistro a sursum-deorsum- verzia) a protismerné pohyb = vergencie (konvergencia-divergencia).

Pole zorné

Súhrn bodov v priestore vnímaný jedným okom bez pohnutia oka a hlavy (označené aj ako tzv. pole prehľadu oka).

Poleptanie (rohovky)

Causoma rohovky a spojoviek. Zásady ( alkalicky reagujúce látky, napr. vápno, amoniak a i) vyvolávajú kolikvačnú a kyseliny ( kyslo reagujúce látky) zapríčinia koagulačnú nekrózu. Vzhľadom na následky na rohovke ( jazvy) je zrak vážne ohrozený. V rámci prvej pomoci najdôležitejšie je škodlivinu rozriediť (výplach), a tak zabrániť ďalšiemu poškodeniu štruktúr oka.

Popálenie oka

Combustio: horúcimi tekutinami, masťou, roztaveným kovom a i. Vždy vzniká koagulačná nekróza.

Poruchy krvného obehu retiny

Pozri: Embolia a. centr. retinae a Thrombosis venae centralis retinae.

PPV

Pozri: Vitrektómia.

Prah videnia

Najmenší svetelný tok, ktorý je schopný vyvolať zrakový vnem. Po úplnej adaptácii (40-50 min) oko reaguje už vtedy, ak osvetlenie = 5 x 10-10 1x ( pri zelenom svetle).

Praktická slepota

Pokles hodnoty ostrosti zraku ( na lepšie vidiacom oku) podľa WHO (1984) na úroveň 1/60 (0,02) normy (= rozpoznávanie prstov na 1 m). V našich predpisoch za praktickú slepotu považujeme už vírus 3/60 ( 0,05) normy.

Predná očná komora

Priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky vyplnený komorovým mokom. Cez zreničku je spojená so zadnou komorou. Hĺbka je priemerne 3,65 ±0,2 mm.

Prekorneálny film

Vrstva sĺz na povrchu rohovky: na povrchu je vrstva lipoidná, potom vodná a na bunky epitelu rohovky nalieha vrstva mucínová.

Presbyopia

Starecké videnie- je prejavom úbytku šírky akomodácie: so zvyškom rezervy okolo 40.-45. roku života už len ± 4D (prvé subjektívne ťažkosti bývajú pri čítaní: pac. má ,,krátke ruky"). Príčinou presbyopie je strata elasticity šošovky v dôsledku fyziologického starnutia.

Presbyopické okuliare

Optická hodnota okuliarov nablízko (30-40 cm) sa vypočíta podľa vzorca: Db=(n-30):10

kde:
Db= korekcia presbyopická nablízko
Dd= korekcia na diaľu
n= vek pacienta

Presvietenie oka

Vyšetrenie priehľadnosti optických médií oka. Princípom je vybavenie ,, červeného reflexu" očného pozadia ( oftalmologickým zrkadielkom) zo vzdialenosti 1 m.

Priepustnosť

Pre danú vlnovú dĺžku je to pomer svetla prepusteného S1 k svetlu dopadajúcemu S2, t.j. P=S1/S2. Faktor priepustnosti závisí odvlnovej dĺžky. Zmeny faktoru priepustnosti predstavuje krivka priepustnosti.

Prizma

Hranol- šošovka v tvare klína. Má bázu, vrchol a dve lomivé plochy. Dopadajúce lúče sa lámu 2 x, vždy smerom k báze prizmy. Hranolový efekt 1 prizmatickej dioptrie: 1 pDp má hranol, ktorý odchýli lúč svetla zo vzdialenosti 1 m o 1 cm.

Prizmatický účinok okuliarov

Označuje uchýlenie lúčov svetla prechádzajúcich prizmatickou (alebo decentrovanou) šošovkou v okuliaroch od ich pôvodného smeru. Prizmatický účinok decentrovaných (okuliarových) šošoviek sa definuje podľa vzorca:
P=F´.c
kde F´= optická mohutnosť šošovky v okuliaroch,
      c= decentrovanie šošovky v okuliaroch (cm).

Processus ciliares

Výbežky na zadnej ploche corpus ciliare, medzi ktoré sa upína závesný aparát šošovky ( Zonula Zinnii).

Prolapsus iridis

Vytlačenie (vypadnutie) dúhovky pri perforujúcich poraneniach nad povrch fibrózneho obalu oka (ev. len zaklinenie od fibrózneho obalu). Môže sa objaviť aj ako komplikácia po vnútroočných operáciách.

Protanopia

Porucha farbocitu, kde sa nevníma (zamieňa) červená farba.

Protéza bulbu

Náhrada bulbu po enukleácii: 1.) pohyblivou protézou bulbu ( implantátom z umelej hmoty, chrupavky), ku ktorému sa okohybné svaly fixujú. Kozmetická ,,škrupinová" protéza má s pohyblivou protézou bulbu pohyblivosť asi 60-70%; 2.) sa aplikuje len kozmetická protéza ( s menším rozsahom pohyblivosti).

Provokačné testy ( glaukómové)

Testy indikované pri podozrení na glaukómové ochorenie. Princípom je zaťaženie organizmu presne určeným množstvom tekutiny, kávy, pobytom v tme a i. VOT sa meria pred testom a každých 15 min. v priebehu 2 h. Ako pozitívne sa hodnotí rozdiel VOT nad 1,07 kPa ( 10 torrov).

Pseudofakia

Pozri: Artefakické oko.

Pseudopterýgium

Prejav snahy organizmu doplniť poškodené časti rohovky a spojoviek novotvoreným väzivom ( jazvou). Najčastejšie vidíme v dolnej polovici bulbu. Je pevne fixované a nemá progresívny charakter.

Pterygium ( internum)

Krídlo - duplikatúra spojovky trojuholníkového tvaru zo strany nosa, vo výške mihalnicovej štrbiny ( zo strany nosa). Hlavička progresívne prerastá na rohovku. Nad limbom je krček ( pod ktorý môžeme vsunúť sondu) a pokračuje v telo v podobe trojuholníka na spojovku bulbu. Je prejavom degeneratívnych zmien rohovky ľudí žijúcich v suchom, prašnom a veternom prostredí a kde je veľa slnečného žiarenia.

Ptosis palpebrae superioris

Pokles hornej mihalnice. Pac. má nápadne ospalý vzhľad, hlavu drží v záklone a nad obočím má vrásky typu ,,gotických oblúkov" ( pre snahu dvíhať mihalnicu pomocným svalom). Pri adnátnej ptóze sa nevytvoril dvíhač hornej mihalnice a pri ptóze získanej sa poruší sval alebo jeho inervácia. Pri zápalových procesoch presiaknutím mihalníc vzniká pseudoptóza. 

Puncta lacrimalia

Slzné body ( horný a dolný): vstup do slzných kanálikov. Lokalizované na papilla lacrimale, na okraji hornej a dolnej mihalnice, pri vnútornom kútiku oka.

Punctum proximum

Pozri: Bod blízky.

Punctum remotum

Pozri: Bod vzdialený.

Pupilla

Zrenička je otvor v centre dúhovky. Priemer (fyziologicky 2-4mm) sa vplyvom vegetatívneho nervového systému automaticky mení podľa: 1.množstva dopadajúceho svetla (=pupilárny reflex); 2.akomodačného deja, kde sa reflektorickým zúžením obmedzí negatívny vplyv sférickej, resp. aj chromatickej aberácie optického systému oka (zaostrenie obrazu); 3.stavu psychiky: stresy a i. (sympatikus)=mydriáza, spánok; (parasympatikus)=mióza. Šírka sa meria Haabovým pupilometrom.

Pupillometer

Prístroj na meranie vzdialenosti pupil.

Purkyneho fenomén

Posun, tzv. fotochromatický interval, zistený medzi maximálnou citlivosťou sietnice vo fotopickom videní, s maximálnou citlivosťou na žltozelenú farbu (555nm), a skotopickom videní, s maximálnou citlivosťou v modrozelenej oblasti (500nm).

Purkyneho obrazy

Obrazy odrážajúce sa 1.) z povrchu rohovky (priamy, jasný), 2.) z predného povrchu šošovky (priamy, zväčšený a menej jasný) a 3.) zo zadného povrchu šošovky (prevrátený a zmenšený, jasný).

Puzdro Tenonovo

Väzivová membrána (= capsula bulbi), ktorá obklopuje bulbus a vytvára ochranný obal aj okolo okohyb. svalov.

Pachymetria

Meranie hrúbky rohovky pachymetrom 1. na princípe noniometra, montovaného na biomikroskop so štrbinovou lampou; 2. na princípe sonografie, UZ prístrojom.

Palpebrae

Pozri: Mihalnice.

Pannus corneae

Prerastanie väzivej vrstvy na úrovni Bowmannovej membrány (pod epitelom rohovky) zhora nadol. Vytvára pritom horizontálnu líniu. Je súčasťou klin. obrazu trachómu.

Panoftalmia ( panoftalmitída)

Hnisový zápalový proces všetkých štruktúr oka. Zvyčajne je následkom zanesenia infekcie pri perforujúcich (penetrujúcich) poraneniach bulbu. Je spojená s protrúziou bulbu, intenzívnymi zápalovými príznakmi v oku aj príznakmi celkovými ( až sepsy).

Panumov priestor

Rozsah jemného hĺbkového videnia pri binokulárnom videní.

Papilla n. optici

Terč zrakového nervu.

Paracentéza

Chirurgický zásah s otvorením prednej očnej komory na limbe, zvyčajne pri č. 6 dole. Ide o odstránenie patologického obsahu ( hnis, krv) z prednej očnej komory.

Parafovea

Pruhovitá oblasť 2,1 mm okolo makuly.

Paratrachóm

Folikulárny zápal spojoviek infekciou Chlamydia paratrachomatis. Prenáša sa najmä vodou v bazénoch ( preto sa označuje aj ako plavárenská konjunktivitída). Uzlíky na spojovkách sa nerozpadávajú a nevznikajú po nich jazvy.

Pars plana

Plochá, zadná časť vráskovca obsahujúca menej ciev.

Penalizácia

Liečebný postup pri tupozrakosti. Princíp zaviedol r. 1958 Pfandl. Čiastočnou oklúziou, hyperkorekciou + 3 D a cykloplégiou sa znevýhodňuje vedúce oko. Amblyopické oko, bez cykloplégie, sa zvýhodňuje predpísaním optimálnej korekcie.

Perforujúce poranenia

Vznikajú predmetmi s malým priemerom, prenikajúcimi do oka veľkou kinetickou energiou. Zraňujúci predmet môže len penetrovať rohovkou, resp. sklérou, častejšie vzniká perforujúce poranenie, ev. aj s prítomnosťou cudzieho predmetu v bulbe (príp. ide o dvojitú perforáciu). Pri podozrení je nutná rtg snímka! Vždy hrozí infekcia hnisotvornými baktériami (ev. aj tetanus). Po perfor. poranení je hypotónia bulbu, zistí sa vstupný otvor, ev. aj cudzie teliesko alebo časti vnútroočných štruktúr zaklinené v rane, zakrvácanie do bulbu, katarakta a i.

Periférne videnie

Funkcia sietnice mimo oblasti žltej škvrny. Rozlišovacia schopnosť sietnice dosahuje tu už len 0,1, resp. menej. Je dôležité na získanie informácií o priestore pred okom a na zaznamenávanie pohybu v našom okolí, resp. na nasmerovanie pohľadu žiadaným smerom. Fyziologicky sa rozsah v podstate kryje so zorným poľom.

Perimeter

Prístroj na hodnotenie stavu a funkčných zmien zorného poľa. Pôvodný Főrsterov perimeter tvorí polooblúk, Maggioreho je doplnený ručným záznamom nálezu, Goldmanov perimeter tvorí pologuľa ( zohladňuje aj stav adaptácie retiny). Používajú sa značky od 1 mm po 1 cm ( biele i farebné). Rozsah: temporálne 90°, nazálne 55°, hore 60° a dole 65-70°. Pre farby je rozsah užší. Poradie je červená, modrá a zelená (ktorej rozsah je asi 30°). Novšie sa používajú aj počítačom riadené automatické perimetre.

Periphlebitis retinae

Zápalový proces začínajúci na venách sietnice. Najčastejšie je pôvodu TBC. Vyskytuje sa u mladých ľudí. Je spojená s opakujúcimisa zakrvácaniami do sklovca.

Phlegmona orbitae

Akútne hnisové zápalové ochorenie obsahu očnice. Rozvíja sa po bakteriálnej infekcii: po úrazoch, ev. aj s cudzím telesom v orbite, prestupom z okolia alebo metastaticky. Sú prítomné búrlivé lokálne aj celkové príznaky.

Pigmentová degenerácia sietnice

Pozri: Degeneratio retinae pigmentosa.

Placidov keratoskop

Prístroj na zistenie nepravidelností povrchu rohovky na princípe zrkadlenia sa koncentrických kruhov. Ich deformácia dokumentuje nepravidelnosť zakrivenia povrchu rohovky, napr. pri keratokónuse.

Plavárenská konjunktivitída

Pozri: Paratrachóm.

Plazivý vred rohovky

Pozri: Ulcus corneae.

Pleoptika

Súbor opatrení na liečenie tupozrakosti. Po predpísaní potrebnej korekcie refrakčnej chyby sa oklúziou, ev. v kombinácii aj s penalizáciou dobre vidiaceho oka, prinúti tupozraké oko fixovať. Tým sa dráždi utlmené kôrové zrakové centrum, ktoré sa postupne odtlmí a opäť nadobúda pôvodnú schopnosť fúzie obrazov z oboch sietnic.

Pneumokokky

Diplococcus pneumoniae: častá príčina hnisového zápalu spojoviek s pablanovitým charakterom ( podobný diftérii).

Podkožný emfyzém mihalníc

Prejav preniknutia vzduchu a paranazálnych dutín do podkožia mihalníc pri úrazoch.

Pohyby bulbov

Bulby pomocou 3 párov okohybných svalov uskutočňujú: a) pohyb jedného oka = dukcie ( addukcia-abdukcia, sursumdukcia- deosumdukcia); b) súčasné pohyby oboch bulbov: konjugované pohyby = verzie ( dextro-sinistro a sursum-deorsum- verzia) a protismerné pohyb = vergencie (konvergencia-divergencia).

Pole zorné

Súhrn bodov v priestore vnímaný jedným okom bez pohnutia oka a hlavy (označené aj ako tzv. pole prehľadu oka).

Poleptanie (rohovky)

Causoma rohovky a spojoviek. Zásady ( alkalicky reagujúce látky, napr. vápno, amoniak a i) vyvolávajú kolikvačnú a kyseliny ( kyslo reagujúce látky) zapríčinia koagulačnú nekrózu. Vzhľadom na následky na rohovke ( jazvy) je zrak vážne ohrozený. V rámci prvej pomoci najdôležitejšie je škodlivinu rozriediť (výplach), a tak zabrániť ďalšiemu poškodeniu štruktúr oka.

Popálenie oka

Combustio: horúcimi tekutinami, masťou, roztaveným kovom a i. Vždy vzniká koagulačná nekróza.

Poruchy krvného obehu retiny

Pozri: Embolia a. centr. retinae a Thrombosis venae centralis retinae.

PPV

Pozri: Vitrektómia.

Prah videnia

Najmenší svetelný tok, ktorý je schopný vyvolať zrakový vnem. Po úplnej adaptácii (40-50 min) oko reaguje už vtedy, ak osvetlenie = 5 x 10-10 1x ( pri zelenom svetle).

Praktická slepota

Pokles hodnoty ostrosti zraku ( na lepšie vidiacom oku) podľa WHO (1984) na úroveň 1/60 (0,02) normy (= rozpoznávanie prstov na 1 m). V našich predpisoch za praktickú slepotu považujeme už vírus 3/60 ( 0,05) normy.

Predná očná komora

Priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky vyplnený komorovým mokom. Cez zreničku je spojená so zadnou komorou. Hĺbka je priemerne 3,65 ±0,2 mm.

Prekorneálny film

Vrstva sĺz na povrchu rohovky: na povrchu je vrstva lipoidná, potom vodná a na bunky epitelu rohovky nalieha vrstva mucínová.

Presbyopia

Starecké videnie- je prejavom úbytku šírky akomodácie: so zvyškom rezervy okolo 40.-45. roku života už len ± 4D (prvé subjektívne ťažkosti bývajú pri čítaní: pac. má ,,krátke ruky"). Príčinou presbyopie je strata elasticity šošovky v dôsledku fyziologického starnutia.

Presbyopické okuliare

Optická hodnota okuliarov nablízko (30-40 cm) sa vypočíta podľa vzorca: Db=(n-30):10

kde:
Db= korekcia presbyopická nablízko
Dd= korekcia na diaľu
n= vek pacienta

Presvietenie oka

Vyšetrenie priehľadnosti optických médií oka. Princípom je vybavenie ,, červeného reflexu" očného pozadia ( oftalmologickým zrkadielkom) zo vzdialenosti 1 m.

Priepustnosť

Pre danú vlnovú dĺžku je to pomer svetla prepusteného S1 k svetlu dopadajúcemu S2, t.j. P=S1/S2. Faktor priepustnosti závisí odvlnovej dĺžky. Zmeny faktoru priepustnosti predstavuje krivka priepustnosti.

Prizma

Hranol- šošovka v tvare klína. Má bázu, vrchol a dve lomivé plochy. Dopadajúce lúče sa lámu 2 x, vždy smerom k báze prizmy. Hranolový efekt 1 prizmatickej dioptrie: 1 pDp má hranol, ktorý odchýli lúč svetla zo vzdialenosti 1 m o 1 cm.

Prizmatický účinok okuliarov

Označuje uchýlenie lúčov svetla prechádzajúcich prizmatickou (alebo decentrovanou) šošovkou v okuliaroch od ich pôvodného smeru. Prizmatický účinok decentrovaných (okuliarových) šošoviek sa definuje podľa vzorca:
P=F´.c
kde F´= optická mohutnosť šošovky v okuliaroch,
      c= decentrovanie šošovky v okuliaroch (cm).

Processus ciliares

Výbežky na zadnej ploche corpus ciliare, medzi ktoré sa upína závesný aparát šošovky ( Zonula Zinnii).

Prolapsus iridis

Vytlačenie (vypadnutie) dúhovky pri perforujúcich poraneniach nad povrch fibrózneho obalu oka (ev. len zaklinenie od fibrózneho obalu). Môže sa objaviť aj ako komplikácia po vnútroočných operáciách.

Protanopia

Porucha farbocitu, kde sa nevníma (zamieňa) červená farba.

Protéza bulbu

Náhrada bulbu po enukleácii: 1.) pohyblivou protézou bulbu ( implantátom z umelej hmoty, chrupavky), ku ktorému sa okohybné svaly fixujú. Kozmetická ,,škrupinová" protéza má s pohyblivou protézou bulbu pohyblivosť asi 60-70%; 2.) sa aplikuje len kozmetická protéza ( s menším rozsahom pohyblivosti).

Provokačné testy ( glaukómové)

Testy indikované pri podozrení na glaukómové ochorenie. Princípom je zaťaženie organizmu presne určeným množstvom tekutiny, kávy, pobytom v tme a i. VOT sa meria pred testom a každých 15 min. v priebehu 2 h. Ako pozitívne sa hodnotí rozdiel VOT nad 1,07 kPa ( 10 torrov).

Pseudofakia

Pozri: Artefakické oko.

Pseudopterýgium

Prejav snahy organizmu doplniť poškodené časti rohovky a spojoviek novotvoreným väzivom ( jazvou). Najčastejšie vidíme v dolnej polovici bulbu. Je pevne fixované a nemá progresívny charakter.

Pterygium ( internum)

Krídlo - duplikatúra spojovky trojuholníkového tvaru zo strany nosa, vo výške mihalnicovej štrbiny ( zo strany nosa). Hlavička progresívne prerastá na rohovku. Nad limbom je krček ( pod ktorý môžeme vsunúť sondu) a pokračuje v telo v podobe trojuholníka na spojovku bulbu. Je prejavom degeneratívnych zmien rohovky ľudí žijúcich v suchom, prašnom a veternom prostredí a kde je veľa slnečného žiarenia.

Ptosis palpebrae superioris

Pokles hornej mihalnice. Pac. má nápadne ospalý vzhľad, hlavu drží v záklone a nad obočím má vrásky typu ,,gotických oblúkov" ( pre snahu dvíhať mihalnicu pomocným svalom). Pri adnátnej ptóze sa nevytvoril dvíhač hornej mihalnice a pri ptóze získanej sa poruší sval alebo jeho inervácia. Pri zápalových procesoch presiaknutím mihalníc vzniká pseudoptóza. 

Puncta lacrimalia

Slzné body ( horný a dolný): vstup do slzných kanálikov. Lokalizované na papilla lacrimale, na okraji hornej a dolnej mihalnice, pri vnútornom kútiku oka.

Punctum proximum

Pozri: Bod blízky.

Punctum remotum

Pozri: Bod vzdialený.

Pupilla

Zrenička je otvor v centre dúhovky. Priemer (fyziologicky 2-4mm) sa vplyvom vegetatívneho nervového systému automaticky mení podľa: 1.množstva dopadajúceho svetla (=pupilárny reflex); 2.akomodačného deja, kde sa reflektorickým zúžením obmedzí negatívny vplyv sférickej, resp. aj chromatickej aberácie optického systému oka (zaostrenie obrazu); 3.stavu psychiky: stresy a i. (sympatikus)=mydriáza, spánok; (parasympatikus)=mióza. Šírka sa meria Haabovým pupilometrom.

Pupillometer

Prístroj na meranie vzdialenosti pupil.

Purkyneho fenomén

Posun, tzv. fotochromatický interval, zistený medzi maximálnou citlivosťou sietnice vo fotopickom videní, s maximálnou citlivosťou na žltozelenú farbu (555nm), a skotopickom videní, s maximálnou citlivosťou v modrozelenej oblasti (500nm).

Purkyneho obrazy

Obrazy odrážajúce sa 1.) z povrchu rohovky (priamy, jasný), 2.) z predného povrchu šošovky (priamy, zväčšený a menej jasný) a 3.) zo zadného povrchu šošovky (prevrátený a zmenšený, jasný).

Puzdro Tenonovo

Väzivová membrána (= capsula bulbi), ktorá obklopuje bulbus a vytvára ochranný obal aj okolo okohyb. svalov.