Slovník optických a oftalmologických pojmov - O

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Obruba skúšobná

Pomôcka na nasadenie skúšobných okuliarových šošoviek pri predpísaní korekčnch okuliarov.

Occlusio a. centr.retinae

Uzáver hlavnej prívodnej artérie, resp. jej vetiev, vyživujúcich neuroretinu. Najčastejším uzáverom je embolus z endokardu, resp. zo sklerotických ložísk v a.carotis com.

Occlusio pupillae

Prekrytie zreničky väzivovou membránou (po prekonanej iridocyklitíde, zvyčajne recidivujúcej). Pre blokáciu cirkulácie komorového moku vzniká sekund.glaukóm.

Očné bielko

Pozri Sclera.

Očnica

Pozri Orbita.

Očný optik

Očný optik je odborný pracovník, ktorý môže poskytovať služby v oblasti zhotovovania a kompletovania pomôcok na korekciu zrakových chýb - okuliarov. Očný optik pôsobí v oblasti obchodu a služieb zameraných na okuliarovú optiku, to je v očných optikách.

Viac

Odlúčenie sietnice

Pozri Amotio retinae.

Oedema papilae n. optici

Názov označujúci nezápalový edém terča zrakového nervu (s eleváciou viac ako +3D). Najčastejšou príčinou je blokáda odtoku mozgovo-miechového moku pri zvýšení vnútrolebečného tlaku pre nádor na mozgu. Vízus býva dhodobo bez zmien.

Oedema Quinqueho

Angioneurotický edém na mihalniciach (u ľudí náchylných na opuchy, zvlášť na končatinách). Vyvolávajúcim faktorom môže byť alergia na chlad a i.

Oftalmodynamometria

Meranie tlaku v a.centralis retinae (oftalmodynamometrom podľa Bailliarta). Fyziologické hodnoty sa rovnajú 50% arteriálneho tlaku na danej strane a.brachialis ±15 torrov.

Oftalmológ

Oftalmológ je absolvent Lekárskej fakuty v odbore všeobecné lekárstvo. Po niekoľkoročnej praxi lekár absolvuje atestačné skúšky z odboru oftalmológia.

Oftalmologická lupa

Šošovka +13D až +20D používaná pri nepriamej oftalmoskopii na pozorovanie očného pozadia a tiež na sústredenie lúčov svetla pri vyšetrení predného segmentu oka v bočnom fokálnom svetle.

Oftalmometer (podľa Jawala)

Pozri Jawalov-Schiötzov oftalmometer.

Oftalmomyáza

Poškodenie oka larvami múch (výskyt skôr v trópoch). Pri O.externa sú postihnuté pomocné orgány (napr. spojovky). Preniknutím do vnútra oka vzniká O.interna.

Oftalmoskop

Prístroj na vyšetrenie očného pozadia (sietnice, terča zrakového nervu). Oftalmoskopia môže byť 1.) nepriama, cez oftalmologickú lupu zo vzdialenosti 0,5m; obraz je zväčšený 4x ale prevrátený na hlavu i do strán (môže sa realizovať aj ako stereooftalmoskopia) 2.) priama, zväčšuje 16x, obraz je priamy. Zdroj svetla je v oftalmoskope, ktorý má sústavu šošoviek na zaostrenie obrazu aj na meranie elevácie/exkavácie útvarov na pozadí oka.

Ohnisková vzdialenosť

Pozri Vzdialenosť ohnisková.

Oklúzia

Základný liečebný postup pleoptiky. Je to dočasné vyradenie dobre vidiaceho oka prekrytím oklúzorom , niekoľko hodín denne (ev. viac dní nepretržite). Tým je druhé, tupozraké (a škúliace) oko nútené fixovať a prijať zrakové podnety opäť foveolou centralis. Upevňuje sa tým makulárna fixácia a v zrakovom centre kôry mozgu sa obnovuje utlmený obraz škúliaceho oka.

Oko

Párový zmyslový orgán, slúži na príjem svetelného podráždenia viditeľným svetlom (350-780nm). Má tvar gule, u dospelého s priemerom 24 mm, a je uložený v očnici. Pomocné orgány (mihalnice, spojovky, slzotvorný a slzovodný aparát i okohybné svaly) oko chránia a podmieňujú správnu funkciu. Optický systém oka sústredí lúče svetla na sietnicu a na vrstve svetlocitlivých buniek vytvorí obraz. Fotochemickým dejom vznikne elektrický potenciál, ktorý sa zrakovou dráhou prenáša do zrakového centra (v tylovo laloku) mozgu.

Okohybné svaly

3 páry priečne pruhovaných svalov (2 páry priame a 1 pár šikmých), ktoré sa upínajú na skléru pred ekvátorom bulbu. Umožnia pohyblivosť bulbu všetkými smermi.

Okuliare

Optická pomôcka zhotovená podľa predpisu optometristu alebo podľa lekárskeho predpisu, po zistení výšky a druhu refrakčnej chyby a po posúdení binokulárneho videnia. Vybrúsené šošovky optik upravuje do vhodných okuliarových rámov, ktoré sa majú dokonale prispôsobiť tvaru nosa i tváre a musia vyhovovať tvarovo-esteticky i mechanicky.

Okuliare ďalekohľadové

Okuliare lupové-optický systém na princípe Galileiho ďalekohľadu. Základný zväčšovací systém:1,8:2,5x je vhodný na jemné práce: hodinára, chirurga a i. Pri doplnení okulárovej časti optikou na korekciu refrakčnej chyby sa umožní určité videnie aj pri silne zníženom zraku. Na prácu nablízko a čítanie sa doplňujú pre slabozrakých predkladanými šošovkami +2D až +12D.

Okuliarové sklá

Optické systémy (šošovky) na korekciu refrakčnej chyby oka, vybrúsené podľa zistenej chyby. Zásadne sú to šošovky meniskusového tvaru a orientované dutou plochou smerom k povrchu oka. Ich optický účinok sa vyjadruje vrcholovou lomivosťou (obrazovou). Okuliarové sklá sa označujú v D vrcholovej lomivosti (sklá rovnakej vrcholovej lomivosti nemusia mať rovnakú optickú mohutnosť). Okrem štandardných sa dodávajú aj tzv. sklá odľahčené, tvrdené, resp. z organického skla.

Okulokardiálny reflex

Trigemino-vago-sympatický reflex vyvolaný tlakom na bulbus. Prejaví sa spomalením činnosti srdca (bradykadria) i frekvencie dýchania, s prekordiálnou úzkosťou, niekedy aj s nauzeou a zvracaním. Výskyt je vážny pri operáciách oka.

Opacitates corp. vitrei

Zákaly sklovca -objavia sa pri zápalových procesoch uvey a sietnice, pri zakrvácaní (diabetes, úrazy), pri odlúčení sietnice, resp. sú to embryonálne zvyšky a pod.

Ophthalmia (photoelectrica)

Následok absorbcie ultrafialových lúčov v bunkách epitelu rohovky a spojovky po zváraní, pobyte pri mori, v horách (=O.nivalis), ale aj po dlhodobom pobyte pod horským slnkom bez ochrany očí. Pre koaguláciu bielkovín bunky odumierajú a po latencii (viac hodín) sa odlučujú. Obnažené nervové zakončenia zapríčinia silné slzenie a dráždenie oka s kŕčovitým zatváraním mihalníc (blefarospazmus).

Ophthalmia sympatica

Rozvoj plastickej uveitídy na neporanenom, druhom oku v odstupe 3-6 týždňov po perforujúcom poranení jedného oka. V organizme sa vytvárajú protilátky na traumou deštruované bielkoviny uvey=autoagresivita. Môže končiť úplnou stratou zraku na oboch očiach.

Optická dĺžka oka

Vzdialenosť od predného vrcholu rohovky po sietnicu oka (pozdĺž optickej osi).

Optická mohutnosť lomivej plochy

F´=(n´i-ni):ri

pričom:
ni=index lomu prostredia v predmetovom priestore
n´i=index lomu prostredia v obrazovom priestore
ri=polomer zakrivenia danej plochy

Optická mohutnosť okuliarovej šošovky

Prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti meraná v metroch.

Opticomalatio

Zmeny terča zrak.nervu ischemickým edémom ( pri uzávere sklerotických ciev vyživujúcich terč).

Optometrista

Optometrista je očný optik s vyšším stupňom kvalifikácie. Optometrista zisťuje refrakciu očného systému. Vykonáva základnú starostlivosť o ľudské oko a zrakový systém, je oprávnený k meraniu a korekcii očnej refrakcie, k aplikácii korekčných pomôcok, k detekcii ochorenia oka. Optometrista je istým medzistupňom medzi profesiou očný lekár a očný optik. Vykonáva neinvazívne vyšetrenia predného segmentu oka a aplikuje kontaktné šošovky. Pri zistení, že problém videnia klientovi nespôsobuje refrakčná chyba, bezodkladne odporučí klienta na vyšetrenie k očnému lekárovi.

Viac

Optotypy

Zariadenie na zistenie centrálnej ostrosti zraku. Využíva sa princíp minimum separabile, znaky na nich sa zo stanovenej vzdialenosti rozpoznávajú pod zorným uhlom 5´ (detaily 1´). Základné znaky sú stanovené na 5 m. Vízus = 5/5, t. j. vidí z 5 m písmená na 5 m = 1,0 alebo 100%. Znaky podľa Snellena sú písmená a číslice, podľa Pflűgera a háky v podobe E, prerušené kruhy C sú podľa Landolta a i.

Ora serrata

Pílovitá čiara- miesto prechodu pars optica v pars coeca retinae: asi 3-4 mm pre ekvátorom.

Orbita

Očnica (očná jamka) je pyramídový priestor v tvárovej časti lebky ohraničený tenkými kosťami. Obsahuje očný bulbus, zrakový nerv, okohybné svaly a dvíhač hornej mihalnice. Priestor medzi okom a stenou očnice vypĺňa retrobulbárny tuk. Cez kanál zrakového nervu je spojená s dutinou lebky.

Orbitocellulitis

Zápalový proces prestupujúci do očnice z vedľajších dutín nosa ( ethmoidálneho labyrintu). Vyskytuje sa u detí.

Ortofória

Paralelné postavenie oboch bulbov na podklade správnej rovnováhy ( činnosti) okohybných svalov. Ak sa jedno oko pri fixovaní bodu v nekonečne vyradí napr. separovaním zorných polí, zrakové osi ostávajú paralelné ( t. j. poloha bulbov sa nemení).

Ortoptika

Súbor opatrení s cvičením ( rehabilitácia) na špeciálnych ortoptických prístrojoch. Cieľom je obnova reflexu paralelného postavenia bulbov. Predpokladom úspechu je odstránenie tupozrakosti (amblyopie) škúliaceho oka pleoptickými postupmi. Niekedy sa uskutoční aj chirurgický zásah na okohybných svaloch. Ortoptickú liečbu sa snažíme ukončiť do začatia školskej dochádzky.

Oslnenie makuly

Poškodenie žltej škvrny intenzívnym sústredením lúčov svetla, napr. pozeraním do slnka, vystavením kojencov neopatrne na slnenie v kočíku! Po dlhšom pôsobení ( bez ochrany oka) v mieste maximálneho sústredenia ( v žltej škvrne) vzniká skalenie sietnice, s tvorbou jazvy a poklesom vírusu. V súčasnosti pri stenčení ozónovej vrstvy a aj vyše 30%-nom zvýšení dopadu ultrafialových lúčov vzniká podstatné zvýšenie rizika poškodenia žltej škvrny.

Ostrosť zraková

Pozri: Minimum separabile.

Osvetlenie

Podmienka práce so zrakovou kontrolou. Optimálnym je slnečné (denné) svetlo. Osvetlenie nesmie byť oslňujúce, nemá ovplyvniť farebné podanie, znečistiť vzduch, resp. obsahovať škodlivé časti spektra, a má byť rozptýlené. Umelé zdroje svetla sa musia podobať slnečnému.

Osvetlenosť

Označuje svetelný tok dopadajúci na akýkoľvek povrch.

Osvetlenosťje pomer intenzity svetla v Candelách ku vzdialenosť v m². Uvádza sa v Luxoch.

Obruba skúšobná

Pomôcka na nasadenie skúšobných okuliarových šošoviek pri predpísaní korekčnch okuliarov.

Occlusio a. centr.retinae

Uzáver hlavnej prívodnej artérie, resp. jej vetiev, vyživujúcich neuroretinu. Najčastejším uzáverom je embolus z endokardu, resp. zo sklerotických ložísk v a.carotis com.

Occlusio pupillae

Prekrytie zreničky väzivovou membránou (po prekonanej iridocyklitíde, zvyčajne recidivujúcej). Pre blokáciu cirkulácie komorového moku vzniká sekund.glaukóm.

Očné bielko

Pozri Sclera.

Očnica

Pozri Orbita.

Očný optik

Očný optik je odborný pracovník, ktorý môže poskytovať služby v oblasti zhotovovania a kompletovania pomôcok na korekciu zrakových chýb - okuliarov. Očný optik pôsobí v oblasti obchodu a služieb zameraných na okuliarovú optiku, to je v očných optikách.

Viac

Odlúčenie sietnice

Pozri Amotio retinae.

Oedema papilae n. optici

Názov označujúci nezápalový edém terča zrakového nervu (s eleváciou viac ako +3D). Najčastejšou príčinou je blokáda odtoku mozgovo-miechového moku pri zvýšení vnútrolebečného tlaku pre nádor na mozgu. Vízus býva dhodobo bez zmien.

Oedema Quinqueho

Angioneurotický edém na mihalniciach (u ľudí náchylných na opuchy, zvlášť na končatinách). Vyvolávajúcim faktorom môže byť alergia na chlad a i.

Oftalmodynamometria

Meranie tlaku v a.centralis retinae (oftalmodynamometrom podľa Bailliarta). Fyziologické hodnoty sa rovnajú 50% arteriálneho tlaku na danej strane a.brachialis ±15 torrov.

Oftalmológ

Oftalmológ je absolvent Lekárskej fakuty v odbore všeobecné lekárstvo. Po niekoľkoročnej praxi lekár absolvuje atestačné skúšky z odboru oftalmológia.

Oftalmologická lupa

Šošovka +13D až +20D používaná pri nepriamej oftalmoskopii na pozorovanie očného pozadia a tiež na sústredenie lúčov svetla pri vyšetrení predného segmentu oka v bočnom fokálnom svetle.

Oftalmometer (podľa Jawala)

Pozri Jawalov-Schiötzov oftalmometer.

Oftalmomyáza

Poškodenie oka larvami múch (výskyt skôr v trópoch). Pri O.externa sú postihnuté pomocné orgány (napr. spojovky). Preniknutím do vnútra oka vzniká O.interna.

Oftalmoskop

Prístroj na vyšetrenie očného pozadia (sietnice, terča zrakového nervu). Oftalmoskopia môže byť 1.) nepriama, cez oftalmologickú lupu zo vzdialenosti 0,5m; obraz je zväčšený 4x ale prevrátený na hlavu i do strán (môže sa realizovať aj ako stereooftalmoskopia) 2.) priama, zväčšuje 16x, obraz je priamy. Zdroj svetla je v oftalmoskope, ktorý má sústavu šošoviek na zaostrenie obrazu aj na meranie elevácie/exkavácie útvarov na pozadí oka.

Ohnisková vzdialenosť

Pozri Vzdialenosť ohnisková.

Oklúzia

Základný liečebný postup pleoptiky. Je to dočasné vyradenie dobre vidiaceho oka prekrytím oklúzorom , niekoľko hodín denne (ev. viac dní nepretržite). Tým je druhé, tupozraké (a škúliace) oko nútené fixovať a prijať zrakové podnety opäť foveolou centralis. Upevňuje sa tým makulárna fixácia a v zrakovom centre kôry mozgu sa obnovuje utlmený obraz škúliaceho oka.

Oko

Párový zmyslový orgán, slúži na príjem svetelného podráždenia viditeľným svetlom (350-780nm). Má tvar gule, u dospelého s priemerom 24 mm, a je uložený v očnici. Pomocné orgány (mihalnice, spojovky, slzotvorný a slzovodný aparát i okohybné svaly) oko chránia a podmieňujú správnu funkciu. Optický systém oka sústredí lúče svetla na sietnicu a na vrstve svetlocitlivých buniek vytvorí obraz. Fotochemickým dejom vznikne elektrický potenciál, ktorý sa zrakovou dráhou prenáša do zrakového centra (v tylovo laloku) mozgu.

Okohybné svaly

3 páry priečne pruhovaných svalov (2 páry priame a 1 pár šikmých), ktoré sa upínajú na skléru pred ekvátorom bulbu. Umožnia pohyblivosť bulbu všetkými smermi.

Okuliare

Optická pomôcka zhotovená podľa predpisu optometristu alebo podľa lekárskeho predpisu, po zistení výšky a druhu refrakčnej chyby a po posúdení binokulárneho videnia. Vybrúsené šošovky optik upravuje do vhodných okuliarových rámov, ktoré sa majú dokonale prispôsobiť tvaru nosa i tváre a musia vyhovovať tvarovo-esteticky i mechanicky.

Okuliare ďalekohľadové

Okuliare lupové-optický systém na princípe Galileiho ďalekohľadu. Základný zväčšovací systém:1,8:2,5x je vhodný na jemné práce: hodinára, chirurga a i. Pri doplnení okulárovej časti optikou na korekciu refrakčnej chyby sa umožní určité videnie aj pri silne zníženom zraku. Na prácu nablízko a čítanie sa doplňujú pre slabozrakých predkladanými šošovkami +2D až +12D.

Okuliarové sklá

Optické systémy (šošovky) na korekciu refrakčnej chyby oka, vybrúsené podľa zistenej chyby. Zásadne sú to šošovky meniskusového tvaru a orientované dutou plochou smerom k povrchu oka. Ich optický účinok sa vyjadruje vrcholovou lomivosťou (obrazovou). Okuliarové sklá sa označujú v D vrcholovej lomivosti (sklá rovnakej vrcholovej lomivosti nemusia mať rovnakú optickú mohutnosť). Okrem štandardných sa dodávajú aj tzv. sklá odľahčené, tvrdené, resp. z organického skla.

Okulokardiálny reflex

Trigemino-vago-sympatický reflex vyvolaný tlakom na bulbus. Prejaví sa spomalením činnosti srdca (bradykadria) i frekvencie dýchania, s prekordiálnou úzkosťou, niekedy aj s nauzeou a zvracaním. Výskyt je vážny pri operáciách oka.

Opacitates corp. vitrei

Zákaly sklovca -objavia sa pri zápalových procesoch uvey a sietnice, pri zakrvácaní (diabetes, úrazy), pri odlúčení sietnice, resp. sú to embryonálne zvyšky a pod.

Ophthalmia (photoelectrica)

Následok absorbcie ultrafialových lúčov v bunkách epitelu rohovky a spojovky po zváraní, pobyte pri mori, v horách (=O.nivalis), ale aj po dlhodobom pobyte pod horským slnkom bez ochrany očí. Pre koaguláciu bielkovín bunky odumierajú a po latencii (viac hodín) sa odlučujú. Obnažené nervové zakončenia zapríčinia silné slzenie a dráždenie oka s kŕčovitým zatváraním mihalníc (blefarospazmus).

Ophthalmia sympatica

Rozvoj plastickej uveitídy na neporanenom, druhom oku v odstupe 3-6 týždňov po perforujúcom poranení jedného oka. V organizme sa vytvárajú protilátky na traumou deštruované bielkoviny uvey=autoagresivita. Môže končiť úplnou stratou zraku na oboch očiach.

Optická dĺžka oka

Vzdialenosť od predného vrcholu rohovky po sietnicu oka (pozdĺž optickej osi).

Optická mohutnosť lomivej plochy

F´=(n´i-ni):ri

pričom:
ni=index lomu prostredia v predmetovom priestore
n´i=index lomu prostredia v obrazovom priestore
ri=polomer zakrivenia danej plochy

Optická mohutnosť okuliarovej šošovky

Prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti meraná v metroch.

Opticomalatio

Zmeny terča zrak.nervu ischemickým edémom ( pri uzávere sklerotických ciev vyživujúcich terč).

Optometrista

Optometrista je očný optik s vyšším stupňom kvalifikácie. Optometrista zisťuje refrakciu očného systému. Vykonáva základnú starostlivosť o ľudské oko a zrakový systém, je oprávnený k meraniu a korekcii očnej refrakcie, k aplikácii korekčných pomôcok, k detekcii ochorenia oka. Optometrista je istým medzistupňom medzi profesiou očný lekár a očný optik. Vykonáva neinvazívne vyšetrenia predného segmentu oka a aplikuje kontaktné šošovky. Pri zistení, že problém videnia klientovi nespôsobuje refrakčná chyba, bezodkladne odporučí klienta na vyšetrenie k očnému lekárovi.

Viac

Optotypy

Zariadenie na zistenie centrálnej ostrosti zraku. Využíva sa princíp minimum separabile, znaky na nich sa zo stanovenej vzdialenosti rozpoznávajú pod zorným uhlom 5´ (detaily 1´). Základné znaky sú stanovené na 5 m. Vízus = 5/5, t. j. vidí z 5 m písmená na 5 m = 1,0 alebo 100%. Znaky podľa Snellena sú písmená a číslice, podľa Pflűgera a háky v podobe E, prerušené kruhy C sú podľa Landolta a i.

Ora serrata

Pílovitá čiara- miesto prechodu pars optica v pars coeca retinae: asi 3-4 mm pre ekvátorom.

Orbita

Očnica (očná jamka) je pyramídový priestor v tvárovej časti lebky ohraničený tenkými kosťami. Obsahuje očný bulbus, zrakový nerv, okohybné svaly a dvíhač hornej mihalnice. Priestor medzi okom a stenou očnice vypĺňa retrobulbárny tuk. Cez kanál zrakového nervu je spojená s dutinou lebky.

Orbitocellulitis

Zápalový proces prestupujúci do očnice z vedľajších dutín nosa ( ethmoidálneho labyrintu). Vyskytuje sa u detí.

Ortofória

Paralelné postavenie oboch bulbov na podklade správnej rovnováhy ( činnosti) okohybných svalov. Ak sa jedno oko pri fixovaní bodu v nekonečne vyradí napr. separovaním zorných polí, zrakové osi ostávajú paralelné ( t. j. poloha bulbov sa nemení).

Ortoptika

Súbor opatrení s cvičením ( rehabilitácia) na špeciálnych ortoptických prístrojoch. Cieľom je obnova reflexu paralelného postavenia bulbov. Predpokladom úspechu je odstránenie tupozrakosti (amblyopie) škúliaceho oka pleoptickými postupmi. Niekedy sa uskutoční aj chirurgický zásah na okohybných svaloch. Ortoptickú liečbu sa snažíme ukončiť do začatia školskej dochádzky.

Oslnenie makuly

Poškodenie žltej škvrny intenzívnym sústredením lúčov svetla, napr. pozeraním do slnka, vystavením kojencov neopatrne na slnenie v kočíku! Po dlhšom pôsobení ( bez ochrany oka) v mieste maximálneho sústredenia ( v žltej škvrne) vzniká skalenie sietnice, s tvorbou jazvy a poklesom vírusu. V súčasnosti pri stenčení ozónovej vrstvy a aj vyše 30%-nom zvýšení dopadu ultrafialových lúčov vzniká podstatné zvýšenie rizika poškodenia žltej škvrny.

Ostrosť zraková

Pozri: Minimum separabile.

Osvetlenie

Podmienka práce so zrakovou kontrolou. Optimálnym je slnečné (denné) svetlo. Osvetlenie nesmie byť oslňujúce, nemá ovplyvniť farebné podanie, znečistiť vzduch, resp. obsahovať škodlivé časti spektra, a má byť rozptýlené. Umelé zdroje svetla sa musia podobať slnečnému.

Osvetlenosť

Označuje svetelný tok dopadajúci na akýkoľvek povrch.

Osvetlenosťje pomer intenzity svetla v Candelách ku vzdialenosť v m². Uvádza sa v Luxoch.