Slovník optických a oftalmologických pojmov - C

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

C/D

Pomer priemeru fyziologickej exkavácie terča zrakového nervu (C) k priemeru terča zrakového nervu (D). Fyziologický pomer je 0,1 až 0,3. Pri glaukómovom ochorení pomer C/D vykazuje vyššie hodnoty.

Camerae oculi

Komory oka- medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky je predná komora oka. Zadná plocha dúhovky ohraničuje a predná plocha šošovky ohraničujú zadnú komoru oka. Sú vyplnené komorovým mokom (produkuje nepigmentový epitel výbežkov vráskovca). Komunikujú cez zreničku.

Canaliculus lacrimalis

Horný a dolný slzný kanálik sa začína na slznej bradavici pri vnútornom konci hornej a dolnej mihalnice. Odovzdávajú slzy do slzníka (slzného vaku), predtým sa spoja do spoločného kanalikulu.

Canaliculutis lacrimalis

Zápalový proces canaliculutis lacrimalis, zapríčinený často infekciou hubami.

Canalis Cloqueti

Kloketov kanál

Canalis n. optici

Kostený kanál spájajúci dutinu lebky s hrotom očnice. Slúži na prestup zrakového nervu.

Candela

Základná jednotka Sl svietivosti. Názov je z latinského „candela“ = sviečka. I kandela je svietivosť I/600 000 m² povrchu absolútne čierneho telesa v smere kolmom na tento povrch pri teplote tuhnutia platiny (1768 ºC) a normálnom tlaku (101,325 kPa).

Canthotomia

chirurgické rozdelenie/rozšírenie kantu (očného kútika).

Canthus-(Kantus)

Uhol tvoriaci vonkajší a vnútorný koniec mihalnicovej štrbiny, miesto spojenie hornej a dolnej mihalnice. Špecifikuje sa ako vonkajší a vnútorný kantus (kútik) oka.

Capsula lentis

Tenká membrána na povrchu šošovky (s funkciou hraničnej membrány).

Capsulotomia

Operácia spočívajúca v otvorení centra silne fibrotického- zhrubnutého zadného puzdra šošovky rozrezaním discisným nožom. Vannasovými nožnicami. Tým sa obnoví nerušený prechod svetelných lúčov stredným úsekom lámavého systému oka až na sietnicu.

Caput medusae

Názov používaný na označenie dilatovaných a točitých episklerálnych ciev. Lokalizované v určitom segmente býva znakomrozvoja nádorov, Môže byť aj súčasťou klinického obrazu následku neliečenej glaukómovej choroby, rubeózy pri diabete, trombózy sinus cavernosus, uzáveru vén v hrote očnice, karotído- kavernóznej fistuly, trombózy v. ophthalmica alebo ide o vrodenú zmenu/malformáciu ciev.

Carbachol

Látka parasympatikomimetického účinku. Aplikuje sa pri znižovaní VOT v rámci glaukómového ochorenia.

Carcinoma

Malígny nádorový proces vychadzajúci z buniek epitelu (kože resp. slizníc alebo žliaz). Podľa typu buniek je Ca bazocelulárny a spinocelulármy. V oblasti oka Ca zistíme na koži mihalníc (pod vnútorným kútikom).

Carruncula

Ružovočervené uzlíkové nadvihnutie spojovky vo vnútornom kútiku oka.

Cataracta

Sivý zákal šošovky. Zásadne sú dva typy: vrodené a získané typy.

Cataracta adnata

Sivý zákal šošovky môže byť geneticky podmienený alebo následok embryo- a fetopatií počas gravidity. Je stacionárny. Môže byť: C. congenita, C. infantilis, a C. iuvenilis.

Cataracta complicata

Cataracta progresiva.

Cataracta progressiva

Sivý zákal šošovky, ktorý sa objaví počas života, má progresívny charakter. Najčastejšie je vekom podmienený: sivý zákal presenilný resp. starecký. Môže byť tzv. „kortikálny“, „nukleárny“ alebo „kortikonukleárny“. Pôsobením chorobných faktorov vzniká komplikovaný sivý zákal a)- pri metabolických chorobách (diabetes, hypokalcémia, galaktosémia ) b)- ppo prekonaných chorobách oka (iridocyklitídy) c)- pôsobením fyzikálnych vplyvov žiarením- „sklárska katarekta“, elektrickým prúdom vysokého napätia a pri poranení puzdra komorový mok preniká medzi lamely šošovky, ktoré sa skalia a vzniká traumatický sivý zákal (C. traumatica).

Cataracta secundaria

- („následná katarakta“) Termín označuje zhrubnutie zadného puzdra šošovky ponechaného pri operácii sivého zákalu šošovky „in situ“ (po plánovanej technike extrakapsulárnej extrakcie- EKEK). Pritom na puzdre prípadne ostanú aj zvyšky kôry šošovky. Môže sa to prejaviť len fibrózou (zhrubnutím) puzdra, spojenie ev. aj s opacifikáciou puzdra tvorbou tzv. Soemmeringových prsteňov i Elschnigových perál. Považuje sa za „regeneráciu“ šošovky. Sekundárna katarakta sa odstráni doplňujúcou operáciou.  – discissio cataractae secundarie

Centrálna ostrosť zraku

Pozri Vízus centralis

Centriskop

Prístroj na centrovanie šošoviek v okuliarových rámoch zohľadňujúci rozostup pupíl pacienta.

Centrum otáčania oka

Je bod umiestnený vo vnútri bulbu, 13,8 mm od prednéhopovrchu rohovky a 1,6 mm lateráne od zrakovej osi (spojuje fixačný bod s foveou).

Cerklage

Operačný postup pri odlúčení retiny (sietnice). Ide o priblíženie stien bulbu k nadvihnutej sietnici prstencom.

Cicatrix

Jazva po zahojení poranených častí oka a jeho pomocných orgánov.

Cloquetov kanál

Embryonálny útvar, spája terč zrakového nervu s priestorom za zadným povrchom šošovky. Slúži na prestup a.hyaloidea, ktorá vyživuje počas vývoja šošovku a sklovec.

Collyrium

Synonymum pre očné kvapky.

Commotio retinae

Po kontúzii bulbu vznikajúci otras sietnice. Prejaví sa ako edém sietnice (tyv. Berlinovo skalenie).

Conjunctiva

Spojovka (sliznica) pokrývajúca zadnú plochu mihalníc.

Conjunctivitis

Zápal spojiviek.Môže byť infekčný (vyvolaný baktériami, vírusmi, plesňami) alebo neinfekčný (pri nedostatku sź, alergický, po pôsobení fyzikálnycha chemických faktorov)

Contusio bulbi

Následok tupého úderu na bulbus spojený s poškodením vnútroočných štruktúr. Vzniká zakrvácanie do prednej komory (hyféma, tiež hyphaema) aj do sklovca (hemoftalmus). Zisťuje sa aj natrhnutie až odtrhnutie dúhovky. Na sietnici vzniká edém pre otras sietnice (tzv. Berlinovo skalenie).

Conus myopicus

Myopickodegeneratívne zmeny chorioidei a retiny v okolí terča zrakového nervu. Pri ľahkej a strednej myopii z temporálnej strany a pri vysokej myopii okolo terča n. optici.

Cornea

Rohovka. Je prihľadná a tvorí 1/6 fibrózneho obalu oka. Polomer zakrivenia je asi 7,9mm; hrúbka v centre asi 0,5 mm a na periférií 0,9-1,0mm. Obsahuje asi 78% vody. AKo súčasť optického systému oka má lomivú silu okolo +40D až +45 D. Pre svoj metabolizmus si asi 1/3 kyslíka berie zo vzduchu, 1/3 z kapilárnej siete okolo limbu a 1/3 z komorového moku.

Corpus alienum

Cudzie teliesko v oku.

Corpus ciliare

Vráskovec. Je súčasťou strednej (cievnatej)vrstvy obalov oka. Na priereze má trojuholníkvý tvar. Obsahuje akomodačný sval. Ciliárny eitel produkuje komorový mok, čím sa udržuje vnútroočný tlak a vyživujú vnútroočné štruktúry. Medzi výbežkami (processus ciliares) sa upína závesný aparát šošovky (zonula Zinii).

Crédéizácia

Prevencia kvapavkovej infekcie spojoviek u novorodencov bezprostredne po pôrode kvapnutím 1% roztoku AgNO3  (ev. Octanu dusičnatého) do dolného fornixu (nie na rohovku). Po 20-30 sek. sa vypláchne fyziologickým roztokom.

Viac

CT

Computerová tomografia. V oftalmológii sa zvlášť využíva pri chorobných procesoch orbity, bulbárnych nádorov, zmene sklovca a šošovky, traumatologických zmenách a pod.

Cyclectomia

Odstránenie (excízia) časti vráskovca pre nádor.

Cyclitis

Zápalový proces vráskovca (corpus ciliare) spojený s exudáciou do sklovca. Súčasne býva postihnutá aj dúhovka (iridocyklitída).

Cyclodialysis

Operačný postup pri glaukómovom ochorení. Ide o oddelenie koreňa dúhovky a úpon vráskovca od sklerálnej ostrohy na vnútornej ploche skléry.

Cyclofória

Patologické postavenie bulbu, pri ktorom dochádza k rotovaniu okolo optickej osi smerom k nosu alebo spánku.

Cycloplegia

Ochrnutie akomodačného hladkého svalu vráskovca. Môže byť arteficiálne (po kvapnutí mydriatík so súčasným rozšírením pupily) alebo spontánne (symptóm chorobného stavu, napr. pri botulizme).

Cylindre skrížné (podľa Jacksona)

Kombinácia dvoch válcových šošoviek (spojná a rozptylná) s rovnakou hodnotou vrcholovej lomivosti (±0,25D; ±0,5D; ±1,0D), ktoré zvierajú uhol 90°. Využívajú sa na spresnenie cylindrickej zložky refrakčných chýb oka a na stanovenie polohy hlavných meridiánov pri hodnotení astigmatizmu (pri predpisovaní okuliarov).

Cylindrická šošovka

Šošovka, ktorá láme svetlo iba v jednej rovine („výbrus valca”). Využíva sa pri korekcii astigmatickej chyby lámavého systému oka.

Cystoidný makulárny edém (CME)

Nahromadenie extracelulárnej tekutiny v oblasti žltej škvrny pre poruchu endotelukapilár, prípadne aj pigmentového epitelu sietnice. Vyskytuje sa pri cievnych ochoreniach sietnice ako komplikácia intraokulárnych zápalových procesov a operácií (napr. katarakty, amotio retinae).

C/D

Pomer priemeru fyziologickej exkavácie terča zrakového nervu (C) k priemeru terča zrakového nervu (D). Fyziologický pomer je 0,1 až 0,3. Pri glaukómovom ochorení pomer C/D vykazuje vyššie hodnoty.

Camerae oculi

Komory oka- medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky je predná komora oka. Zadná plocha dúhovky ohraničuje a predná plocha šošovky ohraničujú zadnú komoru oka. Sú vyplnené komorovým mokom (produkuje nepigmentový epitel výbežkov vráskovca). Komunikujú cez zreničku.

Canaliculus lacrimalis

Horný a dolný slzný kanálik sa začína na slznej bradavici pri vnútornom konci hornej a dolnej mihalnice. Odovzdávajú slzy do slzníka (slzného vaku), predtým sa spoja do spoločného kanalikulu.

Canaliculutis lacrimalis

Zápalový proces canaliculutis lacrimalis, zapríčinený často infekciou hubami.

Canalis Cloqueti

Kloketov kanál

Canalis n. optici

Kostený kanál spájajúci dutinu lebky s hrotom očnice. Slúži na prestup zrakového nervu.

Candela

Základná jednotka Sl svietivosti. Názov je z latinského „candela“ = sviečka. I kandela je svietivosť I/600 000 m² povrchu absolútne čierneho telesa v smere kolmom na tento povrch pri teplote tuhnutia platiny (1768 ºC) a normálnom tlaku (101,325 kPa).

Canthotomia

chirurgické rozdelenie/rozšírenie kantu (očného kútika).

Canthus-(Kantus)

Uhol tvoriaci vonkajší a vnútorný koniec mihalnicovej štrbiny, miesto spojenie hornej a dolnej mihalnice. Špecifikuje sa ako vonkajší a vnútorný kantus (kútik) oka.

Capsula lentis

Tenká membrána na povrchu šošovky (s funkciou hraničnej membrány).

Capsulotomia

Operácia spočívajúca v otvorení centra silne fibrotického- zhrubnutého zadného puzdra šošovky rozrezaním discisným nožom. Vannasovými nožnicami. Tým sa obnoví nerušený prechod svetelných lúčov stredným úsekom lámavého systému oka až na sietnicu.

Caput medusae

Názov používaný na označenie dilatovaných a točitých episklerálnych ciev. Lokalizované v určitom segmente býva znakomrozvoja nádorov, Môže byť aj súčasťou klinického obrazu následku neliečenej glaukómovej choroby, rubeózy pri diabete, trombózy sinus cavernosus, uzáveru vén v hrote očnice, karotído- kavernóznej fistuly, trombózy v. ophthalmica alebo ide o vrodenú zmenu/malformáciu ciev.

Carbachol

Látka parasympatikomimetického účinku. Aplikuje sa pri znižovaní VOT v rámci glaukómového ochorenia.

Carcinoma

Malígny nádorový proces vychadzajúci z buniek epitelu (kože resp. slizníc alebo žliaz). Podľa typu buniek je Ca bazocelulárny a spinocelulármy. V oblasti oka Ca zistíme na koži mihalníc (pod vnútorným kútikom).

Carruncula

Ružovočervené uzlíkové nadvihnutie spojovky vo vnútornom kútiku oka.

Cataracta

Sivý zákal šošovky. Zásadne sú dva typy: vrodené a získané typy.

Cataracta adnata

Sivý zákal šošovky môže byť geneticky podmienený alebo následok embryo- a fetopatií počas gravidity. Je stacionárny. Môže byť: C. congenita, C. infantilis, a C. iuvenilis.

Cataracta complicata

Cataracta progresiva.

Cataracta progressiva

Sivý zákal šošovky, ktorý sa objaví počas života, má progresívny charakter. Najčastejšie je vekom podmienený: sivý zákal presenilný resp. starecký. Môže byť tzv. „kortikálny“, „nukleárny“ alebo „kortikonukleárny“. Pôsobením chorobných faktorov vzniká komplikovaný sivý zákal a)- pri metabolických chorobách (diabetes, hypokalcémia, galaktosémia ) b)- ppo prekonaných chorobách oka (iridocyklitídy) c)- pôsobením fyzikálnych vplyvov žiarením- „sklárska katarekta“, elektrickým prúdom vysokého napätia a pri poranení puzdra komorový mok preniká medzi lamely šošovky, ktoré sa skalia a vzniká traumatický sivý zákal (C. traumatica).

Cataracta secundaria

- („následná katarakta“) Termín označuje zhrubnutie zadného puzdra šošovky ponechaného pri operácii sivého zákalu šošovky „in situ“ (po plánovanej technike extrakapsulárnej extrakcie- EKEK). Pritom na puzdre prípadne ostanú aj zvyšky kôry šošovky. Môže sa to prejaviť len fibrózou (zhrubnutím) puzdra, spojenie ev. aj s opacifikáciou puzdra tvorbou tzv. Soemmeringových prsteňov i Elschnigových perál. Považuje sa za „regeneráciu“ šošovky. Sekundárna katarakta sa odstráni doplňujúcou operáciou.  – discissio cataractae secundarie

Centrálna ostrosť zraku

Pozri Vízus centralis

Centriskop

Prístroj na centrovanie šošoviek v okuliarových rámoch zohľadňujúci rozostup pupíl pacienta.

Centrum otáčania oka

Je bod umiestnený vo vnútri bulbu, 13,8 mm od prednéhopovrchu rohovky a 1,6 mm lateráne od zrakovej osi (spojuje fixačný bod s foveou).

Cerklage

Operačný postup pri odlúčení retiny (sietnice). Ide o priblíženie stien bulbu k nadvihnutej sietnici prstencom.

Cicatrix

Jazva po zahojení poranených častí oka a jeho pomocných orgánov.

Cloquetov kanál

Embryonálny útvar, spája terč zrakového nervu s priestorom za zadným povrchom šošovky. Slúži na prestup a.hyaloidea, ktorá vyživuje počas vývoja šošovku a sklovec.

Collyrium

Synonymum pre očné kvapky.

Commotio retinae

Po kontúzii bulbu vznikajúci otras sietnice. Prejaví sa ako edém sietnice (tyv. Berlinovo skalenie).

Conjunctiva

Spojovka (sliznica) pokrývajúca zadnú plochu mihalníc.

Conjunctivitis

Zápal spojiviek.Môže byť infekčný (vyvolaný baktériami, vírusmi, plesňami) alebo neinfekčný (pri nedostatku sź, alergický, po pôsobení fyzikálnycha chemických faktorov)

Contusio bulbi

Následok tupého úderu na bulbus spojený s poškodením vnútroočných štruktúr. Vzniká zakrvácanie do prednej komory (hyféma, tiež hyphaema) aj do sklovca (hemoftalmus). Zisťuje sa aj natrhnutie až odtrhnutie dúhovky. Na sietnici vzniká edém pre otras sietnice (tzv. Berlinovo skalenie).

Conus myopicus

Myopickodegeneratívne zmeny chorioidei a retiny v okolí terča zrakového nervu. Pri ľahkej a strednej myopii z temporálnej strany a pri vysokej myopii okolo terča n. optici.

Cornea

Rohovka. Je prihľadná a tvorí 1/6 fibrózneho obalu oka. Polomer zakrivenia je asi 7,9mm; hrúbka v centre asi 0,5 mm a na periférií 0,9-1,0mm. Obsahuje asi 78% vody. AKo súčasť optického systému oka má lomivú silu okolo +40D až +45 D. Pre svoj metabolizmus si asi 1/3 kyslíka berie zo vzduchu, 1/3 z kapilárnej siete okolo limbu a 1/3 z komorového moku.

Corpus alienum

Cudzie teliesko v oku.

Corpus ciliare

Vráskovec. Je súčasťou strednej (cievnatej)vrstvy obalov oka. Na priereze má trojuholníkvý tvar. Obsahuje akomodačný sval. Ciliárny eitel produkuje komorový mok, čím sa udržuje vnútroočný tlak a vyživujú vnútroočné štruktúry. Medzi výbežkami (processus ciliares) sa upína závesný aparát šošovky (zonula Zinii).

Crédéizácia

Prevencia kvapavkovej infekcie spojoviek u novorodencov bezprostredne po pôrode kvapnutím 1% roztoku AgNO3  (ev. Octanu dusičnatého) do dolného fornixu (nie na rohovku). Po 20-30 sek. sa vypláchne fyziologickým roztokom.

Viac

CT

Computerová tomografia. V oftalmológii sa zvlášť využíva pri chorobných procesoch orbity, bulbárnych nádorov, zmene sklovca a šošovky, traumatologických zmenách a pod.

Cyclectomia

Odstránenie (excízia) časti vráskovca pre nádor.

Cyclitis

Zápalový proces vráskovca (corpus ciliare) spojený s exudáciou do sklovca. Súčasne býva postihnutá aj dúhovka (iridocyklitída).

Cyclodialysis

Operačný postup pri glaukómovom ochorení. Ide o oddelenie koreňa dúhovky a úpon vráskovca od sklerálnej ostrohy na vnútornej ploche skléry.

Cyclofória

Patologické postavenie bulbu, pri ktorom dochádza k rotovaniu okolo optickej osi smerom k nosu alebo spánku.

Cycloplegia

Ochrnutie akomodačného hladkého svalu vráskovca. Môže byť arteficiálne (po kvapnutí mydriatík so súčasným rozšírením pupily) alebo spontánne (symptóm chorobného stavu, napr. pri botulizme).

Cylindre skrížné (podľa Jacksona)

Kombinácia dvoch válcových šošoviek (spojná a rozptylná) s rovnakou hodnotou vrcholovej lomivosti (±0,25D; ±0,5D; ±1,0D), ktoré zvierajú uhol 90°. Využívajú sa na spresnenie cylindrickej zložky refrakčných chýb oka a na stanovenie polohy hlavných meridiánov pri hodnotení astigmatizmu (pri predpisovaní okuliarov).

Cylindrická šošovka

Šošovka, ktorá láme svetlo iba v jednej rovine („výbrus valca”). Využíva sa pri korekcii astigmatickej chyby lámavého systému oka.

Cystoidný makulárny edém (CME)

Nahromadenie extracelulárnej tekutiny v oblasti žltej škvrny pre poruchu endotelukapilár, prípadne aj pigmentového epitelu sietnice. Vyskytuje sa pri cievnych ochoreniach sietnice ako komplikácia intraokulárnych zápalových procesov a operácií (napr. katarakty, amotio retinae).