Slovník optických a oftalmologických pojmov - T

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

T lymfocyt ( T bunka )

Druh lymfocytov, ktorý sa zúčastní na tzv. bunkovej imunite organizmu. T bunky sa zúčastňujú na odstránení cudzorodého materiálu a aj na riadení imunitných reakcií. V oftalmológii majú vážny význam pri odmietnutí transplantovanej rohovky organizmom hostiteľa.

Tarsorrhaphia

Čiastočné alebo úplné zošitie mihalníc (dočasne, resp. trvale) pre predchádzanie ohrozenia rohovky vysychaním (pri nedovieraní mihalníc = lagoftalmus).

Tarsus

Platnička z väzivovej chrupavky tvoriaca strednú vrstvu hornej a dolnej mihalnice. Dáva tvar mihalniciam.

Teleskopické okuliare

Ďalekohľadové okuliare na princípe Galileiho ďalekohľadu. Základný zväčšovací systém:1,6-8x je vhodný na jemné práce (hodnárstvo, chirurgia).Pri doplnení okulárovej časti hodnotou na korekciu refrakčnej chyby sa umožní lepšie videnie u slabozrakých aj pri silne zníženej centrálnej ostrosti zraku. Pomocou špeciálnych predkladaných šošoviek+2D až +12D poskytujú zväčšenie až 20x. Umožia tak čítanie bežnej tlače aj pri poklese ostrosti zraku pod hodnotu 0,1. Patria medzi pomôcky pre zrakovo postihnutých a ich použitie si vyžaduje určitý tréning.

Tenonitis

Zápalový proces Tenonskej kapsuly bulbu, najčastejšie na podklade alergickej reakcie (pri reumatoidných ochoreniach). Klinicky veľmi pripomína absces orbity (protrúzia s obmedzením pohybov bulbu, chemóza spojovky, zápal. reakcia mihalníc a pod.) Liečba nešpecifická.

Tenonská capsula

Väzivová membrána (capsula bulbi) obklopujúca bulbus. Tvorí pošvu bulbu. Medzi ňou a povrchom oka je tenonský priestor.

Tenotómia

Tenotómia

Chirurgicky postup s čiastočným alebo úplným preťatím šľachy okohybného svalu, ktorá má nadmernú funkciu. Ide o liečebné ovplyvnenie strabizmu, dnes už málo používaný.

Tenzia bulbu

Pozri: Tlak vnútroočný.

Tetracain

Prípravok na miestne znecitlivenie povrchu oka. Využíva sa napr. pri meraní VOT, resp. pri zásahoch na oku, ako je odstránenie cudzích teliesok z rohovky, ale aj pri injekciách a pod.

Thrombosis venae centralis retinae

Trombóza niektorej žily alebo žilného kmeňa sietnice. Vyvíja sa pomaly, na podklade asterosklerózy, hypertenzívnej choroby, ale aj v súvislosti s infekčnými chorobami, pri zvýšenej zrážanlivosti krvi a pod. Zvyčajne postupuje z periférie k centru. Ak je postihnutý aj hlavný kmeň, vedie k trvalému a výraznému poklesu ostrosti zraku. Často sa komplikuje sekundárnym glaukómom.

Tik

Často opakujúci zášklb svalov, bezúčelový. V oftalmológii je to napr. časté žmurkanie (najmä v duševnom vypätí). Zvyčajne sa vníma negatívne. Môže byť aj prejavom nervových ochorení. Vyžaduje starostlivosť neurológa.

Tlak vnútroočný ( VOT)

Sférický tvar bulbu je udržiavaný vnútroočným tlakom. Konštantná hodnota (asi 2,6 kPa = 20 torrow) závisí od množstva komorového moku (produkcia v ciliárnom epiteli = asi 2 mm / h, je riadená vegetatívnym NS). VOT sa meria tonometrom (buď impresným Schiotzovým alebo aplanačným Goldmannovým tlakomerom).

Tok svetelný

Svetelný tok určitého zdroja svetla je žiarivý tok hodnotený normálnym ľudským okom. Jednotkou svetelného toku je lúmen ( lm ).

Tonografia

Meranie vnútroočného tlaku kontinuálne ( 4-7 min.), s automatickým záznamom na elektrickom tonometri. Zaťažením oka tlakomerom sa vytláča komorový mok z oka, pričom čím sú odtokové cesty výkonnejšie, tým bude väčší rozdiel v hodnote VOT na začiatku a konci merania. Hodnotíme pritom tzv. ľahkosť odtoku (= C, ktorý fyziologicky je 0,33-0,45). Pri glaukóme sa zisťujú výrazne horšie pomery ľahkosti odtoku.

Tonometer aplanačný ( podľa Goldmanna )

Pozri: Aplanačný tonometer.

Tonometria

Meranie VOT: palpačne, impresným Schiotzovým tonometrom, Goldmannovým aplanačným tonomerom, resp. bezkontaktovým tonomerom.

Toxoplasmosa

Infekcia zapríčinená mikroorganizmom Toxoplasma Gondii, ktorá typicky vyvolá (ešte počas intrauterinného vývoja) ložiskovú (solitárnu) chorioretinitídu, lokalizovanú bilaterálne na oblasť žltej škrvny. Následkom je vždy výrazný pokles vízusu.

Trabeculectomia

Moderný typ antiglaukomatóznej mikrochirurgickej operácie (zavedenej Cairnsom). Pri nej sa vytína časť skléry aj s trabekulárnou oblasťou na zlepšenie odtokových pomerov komorového moku.

Trachóm

Chorobný proces postihujúci epitel spojoviek a rohovky, ktorý začína pod obrazom folikulárnej konjunktivitídy. Je zapríčinený vírusovou infekciou (Chlamýdia trachomatis). Priebeh je pomalý a má 4 štádiá (pričom súčasne postihuje aj rohovku = pannus). Prenáša sa ,,vlhkou" cestou a komplikácie môžu viesť až k strate zraku. Kolónie vírusov sú v podobe inklúzií v bunkách epitelu spojovky. V liečbe sa využívajú ATB (z radu tetracyklínu: erytromycín), ev. aj sulfónamidy a masáže spojoviek.

Tractus opticus

Časť zrakovej dráhy, od polovičného skríženia vlákien v chiasma fasciculorum opticum až po podkôrové zrakové centrum v corpus geniculatum laterale. Obsahuje vlákna zo sietníc oboch očí (z rovnakých polovíc).

Trámcovina dúhovkovo - rohovkového uhla

Zvláštna ,,filtračná" zóna v dúhovkovo - rohovkovom uhle ( Reticulum trabeculare, Lig. pectinatum ). Oddeľuje priestor prednej očnej komory od priestoru Schlemmovho kanála a cez ňu sa filtruje resp. odteká, komorový mok.

Tréner konvergencie

Prístroj umožňujúci bilaterálne fixovanie predmetov v rôznej vzdialenosti ako súčasti ortoptických postupov liečby strabizmu.

Tréner svalov

Automatický prístroj umožňujúci rytmicky meniť polohu fixovaného bodu a aj jeho vzdialenosti od strednej línie. Využíva sa na rehabilitáciu po operáciách na okohybných svaloch pri strabizme. 

Trepanácia sklérokorneálna

Klasický chirurgický postup pri liečbe glaukómového ochorenia podľa Elliota (v zmysle filtrujúcej oparácie), pri ktorom sa trepanom priemeru 1,3-1,5 mm vytína časť skléry a rohovky pri limbe.

Trichiasis

Porucha rastu cílií na okraji mihalníc, kde jedna, resp. viac rastie oproti bulbu. Vzniká značné dráždenie rohovky s eróziou a možnými vážnymi komplikáciami. Je to stav získaný (napr. po úrazoch, ako súčasť trachómu a pod.). Vyžaduje odstránenie cílie/ cílií (epilácia).

Trichromatická teória

pozri Youngova-Helmholtzova teória videnia.

Trichromázia

Fyziologický stav, kde sa v čapíkoch sietnice (trichromata) nachádzajú všetky 3 druhy jodopsínu sprostredkujúce videnie troch základných farieb : červenej, zelenej a modrofialovej. Podráždením týchto elementov v rôzno pomere vzniká vnem rôznych farieb.

Troposkop

Najčastejšie používané zariadenie na ortoptiku, ktoré pracuje na princípe súčasného pozorovania obrazov, pre každé oko zvlášť. Konštrukcia prístroja pritom umožní sledovať obrazy bez použitia akomodácie. Prístroj využíva : na diagnostické ciele pri strabizme, ako je meranie subjektívnej a objektívnej, resp. primárnej i sekundárnej úchylky, binokulárne videnie, stupeň fúzie s jej amplitúdou, zistenie RKa stereopsie; na liečebné cele slúžia dvojice obrázkov umožňujúce cvičiť: 1. simultánnu percepciu (superpozíciu), 2. fúziu a 3. stereoskopiu.

Tunica fibrosa bulbi

Vonkajšia, tuhá (väzivová) vrstva stien oka. Skladá sa z nepriehľadnej skléry (5/6)  a priehľadnej rohovky (1/6), s väčším polomerom zakrivenia.

Tunica interna (sensoria) bulbi

Vnútorná vrstva steny bulbu - retina, obsahujúca pars pigmentosa, pars optica a pars nervosa retinae.

Tunica vasculosa bulbi

Stredná vrstva (cievy obsahujúca) obalov bulbu. Skladá sa z chorioidey (cievovka), coprus ciliare (vráskovec) a z iris (dúhovka).

Tupozrakosť

Pozri: Amblyopia.

Tyčinky (sietnice)

Bacilli - súčasť zmyslového epitelu (pars optica) sietnice. Obsahujú rodopsín, pracujú pri veľmi nízkych hodnotách osvetlenosti (menej ako 30 luxov) a sprostredkujú čiernobiely kontrast.  Maximálnu výkonnosť majú až po adaptácii na danú osvetlenosť (tmu) po 1/ 2 až 3/ 4 h.

Tyndalizácia ( v prednej komore )

Rozptyl lúčov svetla nárazom na mikroskopické častice nachádzajúce sa v prednej očnej komore pri iridocyklitídach aj keratitídach. Ak je proces intenzívnejší, vznikajú precipitáty (až exudát v podobe hypopya).

T lymfocyt ( T bunka )

Druh lymfocytov, ktorý sa zúčastní na tzv. bunkovej imunite organizmu. T bunky sa zúčastňujú na odstránení cudzorodého materiálu a aj na riadení imunitných reakcií. V oftalmológii majú vážny význam pri odmietnutí transplantovanej rohovky organizmom hostiteľa.

Tarsorrhaphia

Čiastočné alebo úplné zošitie mihalníc (dočasne, resp. trvale) pre predchádzanie ohrozenia rohovky vysychaním (pri nedovieraní mihalníc = lagoftalmus).

Tarsus

Platnička z väzivovej chrupavky tvoriaca strednú vrstvu hornej a dolnej mihalnice. Dáva tvar mihalniciam.

Teleskopické okuliare

Ďalekohľadové okuliare na princípe Galileiho ďalekohľadu. Základný zväčšovací systém:1,6-8x je vhodný na jemné práce (hodnárstvo, chirurgia).Pri doplnení okulárovej časti hodnotou na korekciu refrakčnej chyby sa umožní lepšie videnie u slabozrakých aj pri silne zníženej centrálnej ostrosti zraku. Pomocou špeciálnych predkladaných šošoviek+2D až +12D poskytujú zväčšenie až 20x. Umožia tak čítanie bežnej tlače aj pri poklese ostrosti zraku pod hodnotu 0,1. Patria medzi pomôcky pre zrakovo postihnutých a ich použitie si vyžaduje určitý tréning.

Tenonitis

Zápalový proces Tenonskej kapsuly bulbu, najčastejšie na podklade alergickej reakcie (pri reumatoidných ochoreniach). Klinicky veľmi pripomína absces orbity (protrúzia s obmedzením pohybov bulbu, chemóza spojovky, zápal. reakcia mihalníc a pod.) Liečba nešpecifická.

Tenonská capsula

Väzivová membrána (capsula bulbi) obklopujúca bulbus. Tvorí pošvu bulbu. Medzi ňou a povrchom oka je tenonský priestor.

Tenotómia

Tenotómia

Chirurgicky postup s čiastočným alebo úplným preťatím šľachy okohybného svalu, ktorá má nadmernú funkciu. Ide o liečebné ovplyvnenie strabizmu, dnes už málo používaný.

Tenzia bulbu

Pozri: Tlak vnútroočný.

Tetracain

Prípravok na miestne znecitlivenie povrchu oka. Využíva sa napr. pri meraní VOT, resp. pri zásahoch na oku, ako je odstránenie cudzích teliesok z rohovky, ale aj pri injekciách a pod.

Thrombosis venae centralis retinae

Trombóza niektorej žily alebo žilného kmeňa sietnice. Vyvíja sa pomaly, na podklade asterosklerózy, hypertenzívnej choroby, ale aj v súvislosti s infekčnými chorobami, pri zvýšenej zrážanlivosti krvi a pod. Zvyčajne postupuje z periférie k centru. Ak je postihnutý aj hlavný kmeň, vedie k trvalému a výraznému poklesu ostrosti zraku. Často sa komplikuje sekundárnym glaukómom.

Tik

Často opakujúci zášklb svalov, bezúčelový. V oftalmológii je to napr. časté žmurkanie (najmä v duševnom vypätí). Zvyčajne sa vníma negatívne. Môže byť aj prejavom nervových ochorení. Vyžaduje starostlivosť neurológa.

Tlak vnútroočný ( VOT)

Sférický tvar bulbu je udržiavaný vnútroočným tlakom. Konštantná hodnota (asi 2,6 kPa = 20 torrow) závisí od množstva komorového moku (produkcia v ciliárnom epiteli = asi 2 mm / h, je riadená vegetatívnym NS). VOT sa meria tonometrom (buď impresným Schiotzovým alebo aplanačným Goldmannovým tlakomerom).

Tok svetelný

Svetelný tok určitého zdroja svetla je žiarivý tok hodnotený normálnym ľudským okom. Jednotkou svetelného toku je lúmen ( lm ).

Tonografia

Meranie vnútroočného tlaku kontinuálne ( 4-7 min.), s automatickým záznamom na elektrickom tonometri. Zaťažením oka tlakomerom sa vytláča komorový mok z oka, pričom čím sú odtokové cesty výkonnejšie, tým bude väčší rozdiel v hodnote VOT na začiatku a konci merania. Hodnotíme pritom tzv. ľahkosť odtoku (= C, ktorý fyziologicky je 0,33-0,45). Pri glaukóme sa zisťujú výrazne horšie pomery ľahkosti odtoku.

Tonometer aplanačný ( podľa Goldmanna )

Pozri: Aplanačný tonometer.

Tonometria

Meranie VOT: palpačne, impresným Schiotzovým tonometrom, Goldmannovým aplanačným tonomerom, resp. bezkontaktovým tonomerom.

Toxoplasmosa

Infekcia zapríčinená mikroorganizmom Toxoplasma Gondii, ktorá typicky vyvolá (ešte počas intrauterinného vývoja) ložiskovú (solitárnu) chorioretinitídu, lokalizovanú bilaterálne na oblasť žltej škrvny. Následkom je vždy výrazný pokles vízusu.

Trabeculectomia

Moderný typ antiglaukomatóznej mikrochirurgickej operácie (zavedenej Cairnsom). Pri nej sa vytína časť skléry aj s trabekulárnou oblasťou na zlepšenie odtokových pomerov komorového moku.

Trachóm

Chorobný proces postihujúci epitel spojoviek a rohovky, ktorý začína pod obrazom folikulárnej konjunktivitídy. Je zapríčinený vírusovou infekciou (Chlamýdia trachomatis). Priebeh je pomalý a má 4 štádiá (pričom súčasne postihuje aj rohovku = pannus). Prenáša sa ,,vlhkou" cestou a komplikácie môžu viesť až k strate zraku. Kolónie vírusov sú v podobe inklúzií v bunkách epitelu spojovky. V liečbe sa využívajú ATB (z radu tetracyklínu: erytromycín), ev. aj sulfónamidy a masáže spojoviek.

Tractus opticus

Časť zrakovej dráhy, od polovičného skríženia vlákien v chiasma fasciculorum opticum až po podkôrové zrakové centrum v corpus geniculatum laterale. Obsahuje vlákna zo sietníc oboch očí (z rovnakých polovíc).

Trámcovina dúhovkovo - rohovkového uhla

Zvláštna ,,filtračná" zóna v dúhovkovo - rohovkovom uhle ( Reticulum trabeculare, Lig. pectinatum ). Oddeľuje priestor prednej očnej komory od priestoru Schlemmovho kanála a cez ňu sa filtruje resp. odteká, komorový mok.

Tréner konvergencie

Prístroj umožňujúci bilaterálne fixovanie predmetov v rôznej vzdialenosti ako súčasti ortoptických postupov liečby strabizmu.

Tréner svalov

Automatický prístroj umožňujúci rytmicky meniť polohu fixovaného bodu a aj jeho vzdialenosti od strednej línie. Využíva sa na rehabilitáciu po operáciách na okohybných svaloch pri strabizme. 

Trepanácia sklérokorneálna

Klasický chirurgický postup pri liečbe glaukómového ochorenia podľa Elliota (v zmysle filtrujúcej oparácie), pri ktorom sa trepanom priemeru 1,3-1,5 mm vytína časť skléry a rohovky pri limbe.

Trichiasis

Porucha rastu cílií na okraji mihalníc, kde jedna, resp. viac rastie oproti bulbu. Vzniká značné dráždenie rohovky s eróziou a možnými vážnymi komplikáciami. Je to stav získaný (napr. po úrazoch, ako súčasť trachómu a pod.). Vyžaduje odstránenie cílie/ cílií (epilácia).

Trichromatická teória

pozri Youngova-Helmholtzova teória videnia.

Trichromázia

Fyziologický stav, kde sa v čapíkoch sietnice (trichromata) nachádzajú všetky 3 druhy jodopsínu sprostredkujúce videnie troch základných farieb : červenej, zelenej a modrofialovej. Podráždením týchto elementov v rôzno pomere vzniká vnem rôznych farieb.

Troposkop

Najčastejšie používané zariadenie na ortoptiku, ktoré pracuje na princípe súčasného pozorovania obrazov, pre každé oko zvlášť. Konštrukcia prístroja pritom umožní sledovať obrazy bez použitia akomodácie. Prístroj využíva : na diagnostické ciele pri strabizme, ako je meranie subjektívnej a objektívnej, resp. primárnej i sekundárnej úchylky, binokulárne videnie, stupeň fúzie s jej amplitúdou, zistenie RKa stereopsie; na liečebné cele slúžia dvojice obrázkov umožňujúce cvičiť: 1. simultánnu percepciu (superpozíciu), 2. fúziu a 3. stereoskopiu.

Tunica fibrosa bulbi

Vonkajšia, tuhá (väzivová) vrstva stien oka. Skladá sa z nepriehľadnej skléry (5/6)  a priehľadnej rohovky (1/6), s väčším polomerom zakrivenia.

Tunica interna (sensoria) bulbi

Vnútorná vrstva steny bulbu - retina, obsahujúca pars pigmentosa, pars optica a pars nervosa retinae.

Tunica vasculosa bulbi

Stredná vrstva (cievy obsahujúca) obalov bulbu. Skladá sa z chorioidey (cievovka), coprus ciliare (vráskovec) a z iris (dúhovka).

Tupozrakosť

Pozri: Amblyopia.

Tyčinky (sietnice)

Bacilli - súčasť zmyslového epitelu (pars optica) sietnice. Obsahujú rodopsín, pracujú pri veľmi nízkych hodnotách osvetlenosti (menej ako 30 luxov) a sprostredkujú čiernobiely kontrast.  Maximálnu výkonnosť majú až po adaptácii na danú osvetlenosť (tmu) po 1/ 2 až 3/ 4 h.

Tyndalizácia ( v prednej komore )

Rozptyl lúčov svetla nárazom na mikroskopické častice nachádzajúce sa v prednej očnej komore pri iridocyklitídach aj keratitídach. Ak je proces intenzívnejší, vznikajú precipitáty (až exudát v podobe hypopya).