Slovník optických a oftalmologických pojmov - S

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Saccus conjunctivae

Spojovkový vak (spojovka bulbu, horného i dolného fornixu a hornej a dolnej mihalnice = tarzálne).

Saccus lacrimalis

Slzník - vakovitý priestor, do ktorého vyúsťujú slzné kanalikuly. Je uložený pod kožou pri vnútornom kútiku oka. Pokračuje do ductus nasolacrimalis.

Sakkádové pohyby

Rýchle, jemné (nebadateľné) pohyby oka pri vnímaní.

Schéma TABO

Medzinárodne používaná stupňová schéma označenia smeru prvého hlavného rezu astigmatickým okom alebo astigmatickou šošovkou, a aj hlavného rezu prizmatickou šošovkou.

Schiotzov tonometer

Pozri: Impresný tonometer.

Schlemmov kanál

Pozri: Kanál Schlemmov.

Schwalbeho línia

Periférny okraj Descemetovej membrány, viditeľný aj gonioskopom. 

Sclera (skléra)

Biela, nepriehľadná vrstva (bielko očné), tvorí asi 5/6 väzivového obalu (tunica fibrosa).Slúži ako "skelet" oka, do ktorého sa upínajú okohybné svaly. Šikmo v nej prebiehajú kanáliky (emisáriá) na prestup ciev i nervov. Jej kolagénne vlákna, medzi ktorými sa fibrocyty, vytvárajú nepravidelne prepletené lamely. Na zadnom póle cez lamina cribosa vystupujú vlákna zrakového nervu z oka. Na hranici s priehľadnou rohovkou je limbus corneae. V hlbších vrstvách je tu žilový splav (sinus venosus sclerae -Schlemmov kanál), ktorý má význam pre odtok komorového moku.

Scleritis

Zápalový proces očného bielka. Keďže skléra je kolagénna štruktúra, etiologické faktory sú na princípe hyperergickej reakcie, podobne ako pri kolagenózach, a sú endogénne i exogénne. Prejaví sa tvorbou ohraničených, modrofialových, na dotyk citlivých uzlíkov a prekrvením oka. Miernejšou formou je tzv. episkleritída. Súčasne bývajú aj reumatoidné ťažkosti, ev. tbc, a i. V liečbe sú užitočné salicyláty a kortikosteroidy a liečba cielená.

Secclusio pupillae

Úplne uzavretie kapilárneho priestoru medzi dúhovkou a šošovkou zrastmi (pri iridocyklitíde). Má za následok blokádu cirkulácie komorového moku zo zadnej do prednej komory, čo vedie k zvýšeniu tlaku v oku (= sekundárny glaukóm).

Sekrécia sĺz (Lacrimatio)

Slzy produkované slznou žľazou v množstve asi 0,5=0,6 g za 16 h (= 15-16kv.). Počas spánku sa netvoria. Slzy zavlažujú povrch oka (slzný film) a sú zdrojom na zavlaženie sliznice nosa. Kvantitatívne sa produkcia sĺz hodnotí  Schirmerovým testom: prúžok filtračného papierika (Wharthman 41) šírky 5 mm. Pri fyziologickej sekrécii sĺz sa počas 5 min. navlhčí maximálne 15 mm.

Sekrét spojovkový

Patologický obsah v spojovkovom vaku, ktorý posudzujeme podľa vzhľadu (riedky-vodnatý, hlienovitý, hlienovo-hnisový, hnisový, krvavý, ev. má charakter pseudomembrány), farby (biely, žltý, zelenožltý a i.), množstvá a pod. Vždy sa robí bakteriálne vyšetrenie: kultivácia a citlivosť na antibiotiká.

Senilný

Starecký = procesy, ktoré sú vekom podmienené.

Senzorický

Zmyslový: napr. vnem. Zmyslové impulzy zo sietnice oka do podkôrových centier mozgu prenáša zrakový nerv.

Šeroslepota

Pozri Hemeralopia

Sideróza

Impregnácia vnútroočných štruktúr oxidačnými produktmi z neodstránených kovových cudzích vnútroočných teliesok (metalóza). Vedie k strate zraku.

Sietnica

Pozri: Retina.

Simultánne videnie

Súčasné videnie - druhý stupeň vývoja binokulárneho videnia, pričom sa vidia dva obrazy, ktoré kôra mozgu ešte nespojí.

Simultánny kontrast

Súčasť vyšetrenia farbocitu - neutrálne sivé miesto sa pre normálne oko objaví pri položení na farebný podklad v doplnkovej farbe podkladu.

Sivý zákal šošovky

Pozri: Cataracta.

Sjogrenov syndróm

Chorobný stav spojený s poruchou žliaz s vonkajšou sekréciou, najmä slinných a slzných (ale aj žalúdočnej šťavy). V oftalmológii sa prejaví znížením až neprítomnosťou slzotvorby (zistíme Schirmerovým testom). Klinicky sa začína ,,syndrómom suchého oka" až keratokonjunktivitídou (pocitom suchosti, dráždenia spojoviek a prekrvením oka). Stav je spojený aj s výskytom reumatoidnej artritídy. Aplikovanie umelých sĺz, vitamínu A a fyziologického roztoku NaCl do spojovkového vaku zmierni ťažkosti. Niekedy sa musia uzatvoriť aj slzné body. 

Skanujúci laserový oftalmoskop (fy. Rodenstock)

Prístroj na vyšetrenie očného pozadia využívajúci pohybujúci laserový lúč na podrobné zmapovanie a analýzu zmien očného pozadia. Videosignál zo sietnice sa zväčší a sleduje na monitore.

Skiaskopia

Metóda na zistenie refrakcie oka (= retinoskopia). Po vybavení červeného reflexu očného pozadia ( zo vzdialenosti 1 m ) pohybovaním zrkadielka sledujeme polmesiacový tieň dúhovky v zreničke. Pri plochom zrkadle tieň sa pohybuje zhodne s pohybom svetla pri emetropii, hyperopii a myopii do - 1 D. Pohyb protismerný sa objaví pri myopii - 1 D a viac. Presná výška refrakčnej chyby sa určí predkladaním +- šošoviek v skiaskopických lištách.

Sklerálna ostroha

Zadné ohraničenie trámcoviny trabekula v dúhovkovo-rohovkovom uhle, viditeľná aj pri gonioskopovaní.

Sklovec

Pozri: Corpus vitreum.

Skotometria

Pozri: Kampimetria.

Skotómy

Defekty (výpady) zorného poľa. Pac. si ich buď uvedomí = pozitívny skotóm, alebo sa zistí len pri vyšetrení = negatívny skotóm (fyziologický negatívny skotóm je ,,slepá škvrna"). Podľa sýtosti hovoríme o absolútnom skotóme (kde nevidíme ani farby, ani pohyb predmetov) alebo o relatívnom skotóme (kde predmety, farby vidíme oslabene, nejasne).

Skotopické videnie

Videnie za šera = funkcia tyčiniek sietnice ,postupne sa zlepšuje v priebehu adaptácie na tmu a asi 1/2- 3/4 h dosahuje štandarná hodnota. Pritom dochádza k rozšíreniu sa pupily.

Skrížený cylinder

Pozri: Cylinder skrížený.

Slabozrakosť

Je stav poklesu ostrosti zraku na 1/3 a menej normy na lepšie vidiacom oku (bez možnosti korekcie okuliarmi). Ľahký stupeň je od 6/18-6/24, stredný je 6/36-6/60 a ťažký je menej ako 6/60 do 1/60. Zvyčajne ide o následky chorobných procesov, resp. ide o vrodené stavy očí.

Slepá škvrna

Mariottov bod: miesto výstupu zrakového nervu z oka. Neobsahuje svetlocitlivé elementy, preto tu nevzniká obraz. Mozog je na to adaptovaný, preto ho nevímame (= fyziologický negatívny skotóm). Prítomnosť zistíme pri vyšetrení perimetrom.

Slepecké písmo

Pozri: Braillovo písmo.

Slepota

Slepota úplná znamená stratu videnia (bez svetlocitu!) na oboch očiach. Strata videnia na jednom oku, pri zachovanej funkcii zraku na druhom, znamená stratu hĺbkového videnia, ale nie slepotu!
Slepota praktická je u človeka, kde vízus na lepšom oku poklesol na úroveň 1/50 a menej, resp. má zúžené zorné pole na 10°, bez ohľadu na vízus.
Slepota sociálna je u osoby s vízusom medzi 5/50 až 1/50 na lepšom oku, s približne normálnym rozsahom zorného poľa, korý bez pomoci nemôže realizovať úkony vyžadujúce zrakovú kontrolu.

Slzenie

Pozri: Epifora.

Slzné body

Pozri: Puncta lacrimalia.

Slzotvorba

Pozri: Sekrécia sĺz.

Slzovodné ústrojenstvo

Začína horným a dolným slzným bodom, na slzných bradavkách (na okrajoch mihalníc pri vnútorných kútikoch). Pokračuje horným a dolným slzným kanálikom do slzníka uloženého pod vnútorným kútikom oka a odtiaľ pokračuje cez ductus nasolacrimalis do nosa. 

Snellenove optotypy

Pozri: Optotypy.

Šošovka

Pozri: Lens cristallina.

Stareckozrakosť ( Starecké videnie)

Pozri: Presbyopia.

Stereokampimetria

Technika obojstranného vyšetrenia zorného poľa (do 30°), keď sa fixuje značka jedným okom a vyšetruje oko druhé.

Stereoskopické videnie

Najvyšší stupeň binokulárneho videnia, pričom obrazy z oboch očí v zrakovom centre kôry mozgu splynú (fúzia) do jedného, trojrozmerného obrazu. Predpokladom je správny vývoj binokulárneho videnia.

Strabizmus

Uchýlené postavenie bulbov (heterotropia) = škúlenie. Osi bulbov zvierajú ,,uhol škúlenia" (primárna úchylka), ak prinútime fixovať škúliace oko, vzniká sekundárna úchylka na oku pôvodne neškúliacom t. j. fixujúcom. Strabizmus poznáme tzv. dynamický (konkomitujúci) pre poruchy binokulárneho videnia a tzv. paralytický (inkomitujúci). Strabizmus je buď trvale jednostranný, alebo striedavý (alternujúci). Podľa smeru úchylky je konvergentný (ezotropia), divergentný (exotropia), sursumvergentný (hypertropia), deorsumvergentný (hypotropia) a cirkulátorny.

Streptokoky

Kmeň baktérií najčastejšie zapríčiňujúci hnisový zápal spojoviek. Pri poranení rohovky vzniká infekcia (ulcus corneae), ktorá môže postihnúť aj vnútroočné štruktúry.

Striae ciliares

Záhyby na pars plana corp. ciliare vytvárajúce systém akoby ,,vrások" (=vráskovec), ktoré smerom k dúhovke zhrubnú a nad corona ciliaris sú v podobe processus ciliares. Medzi nimi sa upínajú vlákna závesného aparátu šošovky (Zonula Zinii).

Suffusio conjunctivae

Plošné zakrvácanie pod spojovku bulbu = ecchimosis (po prasknutí žíl, po úrazoch).

Sulcus calcarinus

Záhyb na vnútornej ploche tylového laloku mozgu, kde končí genikulo-kortikálna dráha (= Gratioletov zväzok). Je miestom zrakového centra kôry mozgu (Brodmanove arey 17, 18 a 19). Má zvláštnu ,,sendvičovú" štruktúru.

Sursumdukcia

Otáčanie bulbu okolo horizontálnej osi nahor (=elevácia).

Svetlá Wortove

Prístroj na orientačné zistenie binokulárneho videnia do diaľky. Ide o systém 4 svetiel (priemeru 50 mm), dve vodorovné zelené, hore červená, dole biela. Vyšetruje sa z 5-6 m, červeno-zelenými okuliarmi (v tme). Pri normálnom binokulárnom videní vyšetrovaný vidí všetky 4 svetlá v správnom priestorovom vzťahu.

Svetlocit

Základnou funkciou sienice je vnímanie svetla. Pri zachovanej funkcii sietnice je súčasne prítomná lokalizácia svetla (aj farbocit!). Ak oko nevníma svetlo, je úplne slepé (pozri amaurosis).

Svietivosť

Pozri: Candela.

Symblefaron

Zrast medzi mihalnicami a prednou plochou bulbu. Najčastejšie je následok poleptania, resp. popálenia spojoviek. Môžu byť súčasťou aj tzv. okulomukokutánneho syndrómu na spojovkách, napr. pemfigu (a akantolýzou) a i.

Sympatická oftalmia

Pozri: Ophthalmia sympatica.

Synaechia iridis

Zrasty medzi okrajom pupily (zadnou plochou dúhovky) a prednou plochou šošovky = zadné synechie, resp. medzi prednou plochou dúhovky a rohovkou = predné synechie.

Synchisis scintillans

Cholesterolové krištálky v sklovci (vrodené), v podobe zlatisto sa trblietajúcich zákalov, vízus neovplyvnia.

Syndrómy A a V

Označujú trópie, pri ktorých je horizontálna objektívna úchylka strabizmu (= uhol) viditeľne rozdielna pri pohľade hore, resp. dole. O syndróme A a V hovoríme, až keď rozdiel objektívnej úchylky je väčší ako 15 prizmat. D.

Saccus conjunctivae

Spojovkový vak (spojovka bulbu, horného i dolného fornixu a hornej a dolnej mihalnice = tarzálne).

Saccus lacrimalis

Slzník - vakovitý priestor, do ktorého vyúsťujú slzné kanalikuly. Je uložený pod kožou pri vnútornom kútiku oka. Pokračuje do ductus nasolacrimalis.

Sakkádové pohyby

Rýchle, jemné (nebadateľné) pohyby oka pri vnímaní.

Schéma TABO

Medzinárodne používaná stupňová schéma označenia smeru prvého hlavného rezu astigmatickým okom alebo astigmatickou šošovkou, a aj hlavného rezu prizmatickou šošovkou.

Schiotzov tonometer

Pozri: Impresný tonometer.

Schlemmov kanál

Pozri: Kanál Schlemmov.

Schwalbeho línia

Periférny okraj Descemetovej membrány, viditeľný aj gonioskopom. 

Sclera (skléra)

Biela, nepriehľadná vrstva (bielko očné), tvorí asi 5/6 väzivového obalu (tunica fibrosa).Slúži ako "skelet" oka, do ktorého sa upínajú okohybné svaly. Šikmo v nej prebiehajú kanáliky (emisáriá) na prestup ciev i nervov. Jej kolagénne vlákna, medzi ktorými sa fibrocyty, vytvárajú nepravidelne prepletené lamely. Na zadnom póle cez lamina cribosa vystupujú vlákna zrakového nervu z oka. Na hranici s priehľadnou rohovkou je limbus corneae. V hlbších vrstvách je tu žilový splav (sinus venosus sclerae -Schlemmov kanál), ktorý má význam pre odtok komorového moku.

Scleritis

Zápalový proces očného bielka. Keďže skléra je kolagénna štruktúra, etiologické faktory sú na princípe hyperergickej reakcie, podobne ako pri kolagenózach, a sú endogénne i exogénne. Prejaví sa tvorbou ohraničených, modrofialových, na dotyk citlivých uzlíkov a prekrvením oka. Miernejšou formou je tzv. episkleritída. Súčasne bývajú aj reumatoidné ťažkosti, ev. tbc, a i. V liečbe sú užitočné salicyláty a kortikosteroidy a liečba cielená.

Secclusio pupillae

Úplne uzavretie kapilárneho priestoru medzi dúhovkou a šošovkou zrastmi (pri iridocyklitíde). Má za následok blokádu cirkulácie komorového moku zo zadnej do prednej komory, čo vedie k zvýšeniu tlaku v oku (= sekundárny glaukóm).

Sekrécia sĺz (Lacrimatio)

Slzy produkované slznou žľazou v množstve asi 0,5=0,6 g za 16 h (= 15-16kv.). Počas spánku sa netvoria. Slzy zavlažujú povrch oka (slzný film) a sú zdrojom na zavlaženie sliznice nosa. Kvantitatívne sa produkcia sĺz hodnotí  Schirmerovým testom: prúžok filtračného papierika (Wharthman 41) šírky 5 mm. Pri fyziologickej sekrécii sĺz sa počas 5 min. navlhčí maximálne 15 mm.

Sekrét spojovkový

Patologický obsah v spojovkovom vaku, ktorý posudzujeme podľa vzhľadu (riedky-vodnatý, hlienovitý, hlienovo-hnisový, hnisový, krvavý, ev. má charakter pseudomembrány), farby (biely, žltý, zelenožltý a i.), množstvá a pod. Vždy sa robí bakteriálne vyšetrenie: kultivácia a citlivosť na antibiotiká.

Senilný

Starecký = procesy, ktoré sú vekom podmienené.

Senzorický

Zmyslový: napr. vnem. Zmyslové impulzy zo sietnice oka do podkôrových centier mozgu prenáša zrakový nerv.

Šeroslepota

Pozri Hemeralopia

Sideróza

Impregnácia vnútroočných štruktúr oxidačnými produktmi z neodstránených kovových cudzích vnútroočných teliesok (metalóza). Vedie k strate zraku.

Sietnica

Pozri: Retina.

Simultánne videnie

Súčasné videnie - druhý stupeň vývoja binokulárneho videnia, pričom sa vidia dva obrazy, ktoré kôra mozgu ešte nespojí.

Simultánny kontrast

Súčasť vyšetrenia farbocitu - neutrálne sivé miesto sa pre normálne oko objaví pri položení na farebný podklad v doplnkovej farbe podkladu.

Sivý zákal šošovky

Pozri: Cataracta.

Sjogrenov syndróm

Chorobný stav spojený s poruchou žliaz s vonkajšou sekréciou, najmä slinných a slzných (ale aj žalúdočnej šťavy). V oftalmológii sa prejaví znížením až neprítomnosťou slzotvorby (zistíme Schirmerovým testom). Klinicky sa začína ,,syndrómom suchého oka" až keratokonjunktivitídou (pocitom suchosti, dráždenia spojoviek a prekrvením oka). Stav je spojený aj s výskytom reumatoidnej artritídy. Aplikovanie umelých sĺz, vitamínu A a fyziologického roztoku NaCl do spojovkového vaku zmierni ťažkosti. Niekedy sa musia uzatvoriť aj slzné body. 

Skanujúci laserový oftalmoskop (fy. Rodenstock)

Prístroj na vyšetrenie očného pozadia využívajúci pohybujúci laserový lúč na podrobné zmapovanie a analýzu zmien očného pozadia. Videosignál zo sietnice sa zväčší a sleduje na monitore.

Skiaskopia

Metóda na zistenie refrakcie oka (= retinoskopia). Po vybavení červeného reflexu očného pozadia ( zo vzdialenosti 1 m ) pohybovaním zrkadielka sledujeme polmesiacový tieň dúhovky v zreničke. Pri plochom zrkadle tieň sa pohybuje zhodne s pohybom svetla pri emetropii, hyperopii a myopii do - 1 D. Pohyb protismerný sa objaví pri myopii - 1 D a viac. Presná výška refrakčnej chyby sa určí predkladaním +- šošoviek v skiaskopických lištách.

Sklerálna ostroha

Zadné ohraničenie trámcoviny trabekula v dúhovkovo-rohovkovom uhle, viditeľná aj pri gonioskopovaní.

Sklovec

Pozri: Corpus vitreum.

Skotometria

Pozri: Kampimetria.

Skotómy

Defekty (výpady) zorného poľa. Pac. si ich buď uvedomí = pozitívny skotóm, alebo sa zistí len pri vyšetrení = negatívny skotóm (fyziologický negatívny skotóm je ,,slepá škvrna"). Podľa sýtosti hovoríme o absolútnom skotóme (kde nevidíme ani farby, ani pohyb predmetov) alebo o relatívnom skotóme (kde predmety, farby vidíme oslabene, nejasne).

Skotopické videnie

Videnie za šera = funkcia tyčiniek sietnice ,postupne sa zlepšuje v priebehu adaptácie na tmu a asi 1/2- 3/4 h dosahuje štandarná hodnota. Pritom dochádza k rozšíreniu sa pupily.

Skrížený cylinder

Pozri: Cylinder skrížený.

Slabozrakosť

Je stav poklesu ostrosti zraku na 1/3 a menej normy na lepšie vidiacom oku (bez možnosti korekcie okuliarmi). Ľahký stupeň je od 6/18-6/24, stredný je 6/36-6/60 a ťažký je menej ako 6/60 do 1/60. Zvyčajne ide o následky chorobných procesov, resp. ide o vrodené stavy očí.

Slepá škvrna

Mariottov bod: miesto výstupu zrakového nervu z oka. Neobsahuje svetlocitlivé elementy, preto tu nevzniká obraz. Mozog je na to adaptovaný, preto ho nevímame (= fyziologický negatívny skotóm). Prítomnosť zistíme pri vyšetrení perimetrom.

Slepecké písmo

Pozri: Braillovo písmo.

Slepota

Slepota úplná znamená stratu videnia (bez svetlocitu!) na oboch očiach. Strata videnia na jednom oku, pri zachovanej funkcii zraku na druhom, znamená stratu hĺbkového videnia, ale nie slepotu!
Slepota praktická je u človeka, kde vízus na lepšom oku poklesol na úroveň 1/50 a menej, resp. má zúžené zorné pole na 10°, bez ohľadu na vízus.
Slepota sociálna je u osoby s vízusom medzi 5/50 až 1/50 na lepšom oku, s približne normálnym rozsahom zorného poľa, korý bez pomoci nemôže realizovať úkony vyžadujúce zrakovú kontrolu.

Slzenie

Pozri: Epifora.

Slzné body

Pozri: Puncta lacrimalia.

Slzotvorba

Pozri: Sekrécia sĺz.

Slzovodné ústrojenstvo

Začína horným a dolným slzným bodom, na slzných bradavkách (na okrajoch mihalníc pri vnútorných kútikoch). Pokračuje horným a dolným slzným kanálikom do slzníka uloženého pod vnútorným kútikom oka a odtiaľ pokračuje cez ductus nasolacrimalis do nosa. 

Snellenove optotypy

Pozri: Optotypy.

Šošovka

Pozri: Lens cristallina.

Stareckozrakosť ( Starecké videnie)

Pozri: Presbyopia.

Stereokampimetria

Technika obojstranného vyšetrenia zorného poľa (do 30°), keď sa fixuje značka jedným okom a vyšetruje oko druhé.

Stereoskopické videnie

Najvyšší stupeň binokulárneho videnia, pričom obrazy z oboch očí v zrakovom centre kôry mozgu splynú (fúzia) do jedného, trojrozmerného obrazu. Predpokladom je správny vývoj binokulárneho videnia.

Strabizmus

Uchýlené postavenie bulbov (heterotropia) = škúlenie. Osi bulbov zvierajú ,,uhol škúlenia" (primárna úchylka), ak prinútime fixovať škúliace oko, vzniká sekundárna úchylka na oku pôvodne neškúliacom t. j. fixujúcom. Strabizmus poznáme tzv. dynamický (konkomitujúci) pre poruchy binokulárneho videnia a tzv. paralytický (inkomitujúci). Strabizmus je buď trvale jednostranný, alebo striedavý (alternujúci). Podľa smeru úchylky je konvergentný (ezotropia), divergentný (exotropia), sursumvergentný (hypertropia), deorsumvergentný (hypotropia) a cirkulátorny.

Streptokoky

Kmeň baktérií najčastejšie zapríčiňujúci hnisový zápal spojoviek. Pri poranení rohovky vzniká infekcia (ulcus corneae), ktorá môže postihnúť aj vnútroočné štruktúry.

Striae ciliares

Záhyby na pars plana corp. ciliare vytvárajúce systém akoby ,,vrások" (=vráskovec), ktoré smerom k dúhovke zhrubnú a nad corona ciliaris sú v podobe processus ciliares. Medzi nimi sa upínajú vlákna závesného aparátu šošovky (Zonula Zinii).

Suffusio conjunctivae

Plošné zakrvácanie pod spojovku bulbu = ecchimosis (po prasknutí žíl, po úrazoch).

Sulcus calcarinus

Záhyb na vnútornej ploche tylového laloku mozgu, kde končí genikulo-kortikálna dráha (= Gratioletov zväzok). Je miestom zrakového centra kôry mozgu (Brodmanove arey 17, 18 a 19). Má zvláštnu ,,sendvičovú" štruktúru.

Sursumdukcia

Otáčanie bulbu okolo horizontálnej osi nahor (=elevácia).

Svetlá Wortove

Prístroj na orientačné zistenie binokulárneho videnia do diaľky. Ide o systém 4 svetiel (priemeru 50 mm), dve vodorovné zelené, hore červená, dole biela. Vyšetruje sa z 5-6 m, červeno-zelenými okuliarmi (v tme). Pri normálnom binokulárnom videní vyšetrovaný vidí všetky 4 svetlá v správnom priestorovom vzťahu.

Svetlocit

Základnou funkciou sienice je vnímanie svetla. Pri zachovanej funkcii sietnice je súčasne prítomná lokalizácia svetla (aj farbocit!). Ak oko nevníma svetlo, je úplne slepé (pozri amaurosis).

Svietivosť

Pozri: Candela.

Symblefaron

Zrast medzi mihalnicami a prednou plochou bulbu. Najčastejšie je následok poleptania, resp. popálenia spojoviek. Môžu byť súčasťou aj tzv. okulomukokutánneho syndrómu na spojovkách, napr. pemfigu (a akantolýzou) a i.

Sympatická oftalmia

Pozri: Ophthalmia sympatica.

Synaechia iridis

Zrasty medzi okrajom pupily (zadnou plochou dúhovky) a prednou plochou šošovky = zadné synechie, resp. medzi prednou plochou dúhovky a rohovkou = predné synechie.

Synchisis scintillans

Cholesterolové krištálky v sklovci (vrodené), v podobe zlatisto sa trblietajúcich zákalov, vízus neovplyvnia.

Syndrómy A a V

Označujú trópie, pri ktorých je horizontálna objektívna úchylka strabizmu (= uhol) viditeľne rozdielna pri pohľade hore, resp. dole. O syndróme A a V hovoríme, až keď rozdiel objektívnej úchylky je väčší ako 15 prizmat. D.