Slovník optických a oftalmologických pojmov - M

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Macula corneae

Drobná, voľným okom sotva viditeľná jazva rohovky.

Macula lutea

Žltá škvrna je lokalizovaná v oblasti zadného pólu bulbu (v strednej časti sietnice), má priemer asi 5-6mm. Obsah vitamínu A v zmyslovom epiteli sietnice je pôvodcom jej žltej farby (vidieť v bezčervenom svetle). Uprostred je foveola centralis (priemer 0,3mm), kde sú len čapíky (miesto najostrejšieho videnia). Okolo foveoly je fovea centralis (parabolického tvaru), na jej periférii sú už aj tyčinky.

Maddoxov kríž (tangentový)

Maddoxova stupnica na zistenie svalovej rovnováhy a jej úchyliek na princípe vzlúčenia snahy o fúziu predložením Maddoxovho skla pred jedno oko. Fixuje sa žiarovka v mieste spojenia 2 ramien kríža kolmých na seba (=0°). Pacient vidí žiarovku jedným a červenú vertikálnu čiaru (cez Maddoxovo sklo) druhým okom. Pri paralelnom postavení bulbov - ortofórii- červená čiara pretína fixačný znak. Čísla na ramenách kríža určujú stupeň strabizmu v uhloch (na 5m, resp. na 1m). Samotný rad čísel je na hodnotenie prizmatických dioptrií.

Makropsia

Predmety sa vidia väčšie a vzdialenejšie, ako sú v skutočnosti. Je dôsledkom akomodačného kŕča, ale objaví sa aj pri chorobách centrálnej časti sietnice.

Makula nepravá

Miesto na sietnici trvale uchýleného (škúliaceho) oka, ktoré pre anomálnu retinálnu korešpondenciu a pre excentrickú fixáciu nadobudlo dominantné postavenie nad anatomicky vytvorenou foveolou centralis. Ide len o reflektoricky upevňované funkčné spojenie určitého miesta retiny s kôrou mozgu, ktoré prešlo do nepodmieneného reflexu. Histologická štruktúra sietnice sa nemení.

Makulopatie

Chorobné degeneratívne zmeny v oblasti žltej škvrny, najčastejšie zapríčinené sklerózou ciev v chorioidei.

Makulotester (polarizačný)

Prístroj na vyšetrenie polarizačných vlastností žltej škvrny na princípe Haidingerovho javu. Využíva sa na pleoptické účely.

Megalokornea

Vývojová chyba rohovky so zväčšením priemeru u detí nad 11mm a u dospelých nad 13 mm. Je potrebné rozlíšiť od sekundárnych zmien (napr. pri hydroftalme).

Melanóm uveálneho traktu

Najčastejší primárny malígny vnútroočný nádor; vyše 80% všetkých. Vychádza zo štruktúry uvey.

Metamorfopsia

Vnemy zväčšeného/zmenšeného obrazu pri chorobách postihujúcich oblasť zadného pólu (žltej škvrny) sietnice.

Metrouhol

Jednotka konvergencie (uhol konvergencie na 1m=1°).

Miesta disparátne

Nekorešpondujúce miesta sietnic oboch očí.

Mihalnice

Horná a dolná mihalnica (palpebra superior et inferior) ako pomocný orgán oka chránia bulbus spredu. Prednú plochu (facies anterior) tvorí kožný kryt, na okraji sú cílie (ich mazové žlazy sú Gll.Zeissi). Pod kožou je mimický sval (musculus orbicularis oculi), inervovaný n.facialis. Tvar mihalníc určujú platničky väzivovej chrupavky (tarsus superior at inferior), pričom na okraj hornej sa upína dvíhač hornej mihalnice (m.levator palpebr. sup.). Zadnú plochu (facies posterios) kryje sliznica: spojovka (tunica conjunctivae palpebrarum), pod ňou sú Gll.tarsales (Meibomove). Mihalnice ohraničujú mihalnicovú štrbinu (rima palpebrarum) a formujú aj očné kútiky: vonkajší a vnútorný (cantus).

Mikrokornea

Následok vývojovej chyby so zmenšením priemeru rohovky u detí do 8mm, u dospelých do 10mm. Zvyčajne je spojená s mikroftalmom.

Mikropsia

Predmety sa vidia menšie a bližšie ako sú v skutočnosti.

Minimum separabile

Rozlišovacia schopnosť sietnice spočívajúca v prítomnosti čapíkov vo fovea/foveola centralis. Princípom je skutočnosť, že 2 body sa vnímajú ako 2 iba vtedy, ak svetelné lúče dopadajú pod takým (zorným) uhlom, že medzi dvoma podráždenými čapíkmi ostane aspoň jeden nepodráždený. Tejto požiadavke zodpovedá zorný uhol 1´ (priemer čapíkov 3-4 μm). Minimum separabile je základom na hodnotenie centrálnej ostrosti zraku.

Miotiká

Látky spôsobiace zúženie zreničky, parasympatikomimetiká buď krátkodobo acetylcholínovým efektom (pilokarpín) alebo dlhodobo - blokádou cholinesterázy (eserín a i.).

Mióza

Zúženie zreničky na priemer 2mm a menej.

Mononokulus

Označuje 1.) obväz aplikovaný len na jedno oko; 2.) jednookosť po vyňatí alebo strate jedného oka pri úrazoch, resp. po nevytvorení jedného oka.

Müllerov sval

Cirkulárna časť akomodačného svalu vo vráskovci (pracuje pri zaostrení=akomodácii, nablízko).

Mydriatiká

Látky rozširujúce zreničku (a súčasne spôsobiace cyklopegiu akomodačného svalu). Dlhodobý účinok majú parasympatikolytiká atropín a deriváty. Krátkodobo pôsobia sympatikomimetiká adrenalín a i.

Mydriáza

Rozšírenie priemeru zreničky nad hodnotu 4mm.

Myektómia

Chirurgické odstránenie časti niektorého okohybného svalu v rámci liečby škúlenia.

Myopia

Pozri Krátkozrakosť.

Myotómia

Chirurgické preťatie (čiastočné, prípadne úplné) úponu niektorého (niektorých) okohybného svalu pri škúlení.

Macula corneae

Drobná, voľným okom sotva viditeľná jazva rohovky.

Macula lutea

Žltá škvrna je lokalizovaná v oblasti zadného pólu bulbu (v strednej časti sietnice), má priemer asi 5-6mm. Obsah vitamínu A v zmyslovom epiteli sietnice je pôvodcom jej žltej farby (vidieť v bezčervenom svetle). Uprostred je foveola centralis (priemer 0,3mm), kde sú len čapíky (miesto najostrejšieho videnia). Okolo foveoly je fovea centralis (parabolického tvaru), na jej periférii sú už aj tyčinky.

Maddoxov kríž (tangentový)

Maddoxova stupnica na zistenie svalovej rovnováhy a jej úchyliek na princípe vzlúčenia snahy o fúziu predložením Maddoxovho skla pred jedno oko. Fixuje sa žiarovka v mieste spojenia 2 ramien kríža kolmých na seba (=0°). Pacient vidí žiarovku jedným a červenú vertikálnu čiaru (cez Maddoxovo sklo) druhým okom. Pri paralelnom postavení bulbov - ortofórii- červená čiara pretína fixačný znak. Čísla na ramenách kríža určujú stupeň strabizmu v uhloch (na 5m, resp. na 1m). Samotný rad čísel je na hodnotenie prizmatických dioptrií.

Makropsia

Predmety sa vidia väčšie a vzdialenejšie, ako sú v skutočnosti. Je dôsledkom akomodačného kŕča, ale objaví sa aj pri chorobách centrálnej časti sietnice.

Makula nepravá

Miesto na sietnici trvale uchýleného (škúliaceho) oka, ktoré pre anomálnu retinálnu korešpondenciu a pre excentrickú fixáciu nadobudlo dominantné postavenie nad anatomicky vytvorenou foveolou centralis. Ide len o reflektoricky upevňované funkčné spojenie určitého miesta retiny s kôrou mozgu, ktoré prešlo do nepodmieneného reflexu. Histologická štruktúra sietnice sa nemení.

Makulopatie

Chorobné degeneratívne zmeny v oblasti žltej škvrny, najčastejšie zapríčinené sklerózou ciev v chorioidei.

Makulotester (polarizačný)

Prístroj na vyšetrenie polarizačných vlastností žltej škvrny na princípe Haidingerovho javu. Využíva sa na pleoptické účely.

Megalokornea

Vývojová chyba rohovky so zväčšením priemeru u detí nad 11mm a u dospelých nad 13 mm. Je potrebné rozlíšiť od sekundárnych zmien (napr. pri hydroftalme).

Melanóm uveálneho traktu

Najčastejší primárny malígny vnútroočný nádor; vyše 80% všetkých. Vychádza zo štruktúry uvey.

Metamorfopsia

Vnemy zväčšeného/zmenšeného obrazu pri chorobách postihujúcich oblasť zadného pólu (žltej škvrny) sietnice.

Metrouhol

Jednotka konvergencie (uhol konvergencie na 1m=1°).

Miesta disparátne

Nekorešpondujúce miesta sietnic oboch očí.

Mihalnice

Horná a dolná mihalnica (palpebra superior et inferior) ako pomocný orgán oka chránia bulbus spredu. Prednú plochu (facies anterior) tvorí kožný kryt, na okraji sú cílie (ich mazové žlazy sú Gll.Zeissi). Pod kožou je mimický sval (musculus orbicularis oculi), inervovaný n.facialis. Tvar mihalníc určujú platničky väzivovej chrupavky (tarsus superior at inferior), pričom na okraj hornej sa upína dvíhač hornej mihalnice (m.levator palpebr. sup.). Zadnú plochu (facies posterios) kryje sliznica: spojovka (tunica conjunctivae palpebrarum), pod ňou sú Gll.tarsales (Meibomove). Mihalnice ohraničujú mihalnicovú štrbinu (rima palpebrarum) a formujú aj očné kútiky: vonkajší a vnútorný (cantus).

Mikrokornea

Následok vývojovej chyby so zmenšením priemeru rohovky u detí do 8mm, u dospelých do 10mm. Zvyčajne je spojená s mikroftalmom.

Mikropsia

Predmety sa vidia menšie a bližšie ako sú v skutočnosti.

Minimum separabile

Rozlišovacia schopnosť sietnice spočívajúca v prítomnosti čapíkov vo fovea/foveola centralis. Princípom je skutočnosť, že 2 body sa vnímajú ako 2 iba vtedy, ak svetelné lúče dopadajú pod takým (zorným) uhlom, že medzi dvoma podráždenými čapíkmi ostane aspoň jeden nepodráždený. Tejto požiadavke zodpovedá zorný uhol 1´ (priemer čapíkov 3-4 μm). Minimum separabile je základom na hodnotenie centrálnej ostrosti zraku.

Miotiká

Látky spôsobiace zúženie zreničky, parasympatikomimetiká buď krátkodobo acetylcholínovým efektom (pilokarpín) alebo dlhodobo - blokádou cholinesterázy (eserín a i.).

Mióza

Zúženie zreničky na priemer 2mm a menej.

Mononokulus

Označuje 1.) obväz aplikovaný len na jedno oko; 2.) jednookosť po vyňatí alebo strate jedného oka pri úrazoch, resp. po nevytvorení jedného oka.

Müllerov sval

Cirkulárna časť akomodačného svalu vo vráskovci (pracuje pri zaostrení=akomodácii, nablízko).

Mydriatiká

Látky rozširujúce zreničku (a súčasne spôsobiace cyklopegiu akomodačného svalu). Dlhodobý účinok majú parasympatikolytiká atropín a deriváty. Krátkodobo pôsobia sympatikomimetiká adrenalín a i.

Mydriáza

Rozšírenie priemeru zreničky nad hodnotu 4mm.

Myektómia

Chirurgické odstránenie časti niektorého okohybného svalu v rámci liečby škúlenia.

Myopia

Pozri Krátkozrakosť.

Myotómia

Chirurgické preťatie (čiastočné, prípadne úplné) úponu niektorého (niektorých) okohybného svalu pri škúlení.