Slovník optických a oftalmologických pojmov - I

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Impresný tonometer

Prístroj na meranie vnútroočného tlaku podľa Schiötza. Princípom merania je "vtlačenie" (impresia) rohovky štandardnou hmotnosťou meracej tyčinky (5,5g). Miera vtlačenia (prehnutia) rohovky sa prenáša na stupnicu tlakomera a absolútne hodnoty sa odčítajú na špeciálnych tabuľkách. Pri meraní sa musí zohľadniť aj pružnosť fibrózneho obalu oka.

Index lomu

Index lomu je bezjednotková veličina. Vzniká pri prechode lúčov svetla z jedného optického prostredia do druhého optického prostredia s inou optickou hustotou a závisí od vlnovej dĺžky svetla.

Infiltratio corneae

Začiatočné štádium zápalovej reakcie na povrchu rohovky. V mieste ložiska dochádza k nahromadeniu buniek RES, čo vedie k vyklenutiu povrchu s drobným skalením rohovky na tomto mieste. Pri exulcerácii sa na povrchu rozvíja rohovkový vred (ulcus corneae), po zhojení ktorého už ostane navždy jazva (nubekula, makula alebo leukóm rohovky).

Infračervené (IČ) žiarenie

Dlhovlnné elektromagnetické žiarenie (v rozsahu 780-10 000nm), ktoré ľudské oko už nevidí. Má tepelné účinky - koaguluje bielkoviny. V oku sa absorbuje predovšetkým v šošovke (účinky sa sčítavajú). Zapríčiní tzv. komplikovanú kataraktu (sivý zákal šošovky), napr. u pracovníkov v sklenených hutách - ktorí bez ochranných okuliarov (filtrov) pracujú s roztaveným sklom, vyžarujúcim IČ lúče. Je to prvé známe profesionálne ochorenie oka.

Injekcia bulbu

Prekrvenie, ako reakcia na postihnutie štruktúr predného segmentu oka. Pritom môžeme vidieť injekciu, t.j. prekrvenie bulbu: a) povrchové (spojovkové); b) hlboké (ciliárne); c) zmiešané.

Inkluzórna konjunktivitída

Pozri Chlamydiaceae

Intorzia

Stáčanie vertikálneho meridiánu rohovky smerom dovnútra a k nosu.

Ionoforéza

Liečebná metóda, pri ktorej sa do vnútroočných štruktúr pomocou elektrického prúdu vpravujú elektricky nabité častice rôznych liekov. Ide o ovplyvnenie látkovej výmeny na báze zmeny elektrického potenciálu hraničných membrán. Využíva sa najmä pri chorobných zmenách sklovca, sietnice a zrakového nervu.

Iridektómia

Operácia indikovaná pri akútnom záchvate (na terapiu nereagujúceho) glaukómu s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Excíziou celej dúhovky (= I. totalis), niekedy len pri koreni (= I.basalis) sa umožní odtok komorového moku zo zadnej komory.

Iridenkleizis

Klasický chirurgický postup pri glaukóme so širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Pri operácii sa do rany zakliní časť dúhovky a vytvorí sa "filtrujúca" jazva na odtok komorového moku do podspojovkového priestoru.

Iridocyclitis

Zápalový proces prednej uvey (iris a corpus ciliare). Subjektívne sa prejaví tupými bolesťami v oku, ktoré sú ciliárne injikované no VOT nie je zvýšený. Zisťuje sa zmena farby i kresby dúhovky, zneokrúhlená a úzka zrenička. V prednej komore je exudát. Exudát môže byť: 1. serózny (precipitáty na DM); 2. fibrídny (skalená komora s fibrídnym koláčom v zreničke, najčastejšie ide o sérofibrínový exudát). Etiologicky sa delia na 1. exogénne (pri perforácii obalu oka); 2. endogénne, kde je v popredí súvislosť s fokálnou infekciou (zo zubov, mandlí a i.), reumatoidnými ochoreniami, tbc, leptospirozámi a pod.

Iridodialýza

Odtrhnutie koreňa dúhovky od úponu po tupých poraneniach (kontúzie) oka.

Iridodonéza

Zachvievanie sa dúhovky, ktoré vzniká stratou opory a prehĺbením prednej očnej komory pri afakii (po operácii) a pri subluxácii, resp. luxácii šošovky.

Iridoplégia

Kontúzne (tupé) poranenie bulbu (napr. zátkou od šampanského a i.) spojené s pokodením m. sfinkter pupillae. Fotoreakcia pupily je spomalená až vymiznutá; pupila je zneokrúhlená a v mydriáze.

Iridorexis

Roztrhnutie dúhovky (sfinkteru) pri tupých úrazoch.

Iridotomia

Zhotovenie otvoru v dúhovke (nožom, YAG-Laserom).

Iris

Dúhovka. Tvorí súčasť prednej uvey v podobe vertikálne orientovanej pigmentovanej platničky. Uprostred je okrúhly otvor pupila (zrenička) určujúca množstvo svetla vstupujúceho do oka.

Iris bombé (bombata)

Následok po iridocyklitíde ako úplné prirastenie okraja pupily (zadnej plochy dúhovky) k prednej ploche šošovky (=seclusio pupillae) až premostenie pupily väzivom (=oclusio pupillae). Komorový mok sa hromadí v zadnej komore, vytláča dúhovku dopredu. Pre fixovanie okraja zreničky k šošovke dúhovka nadobúda bábovkovitý tvar.

IRMA

Intraretinálne mikrovaskulárne abnormality. Nepravidelné rozšírené (prípadne vrodené) intraretinálne cievy.

Impresný tonometer

Prístroj na meranie vnútroočného tlaku podľa Schiötza. Princípom merania je "vtlačenie" (impresia) rohovky štandardnou hmotnosťou meracej tyčinky (5,5g). Miera vtlačenia (prehnutia) rohovky sa prenáša na stupnicu tlakomera a absolútne hodnoty sa odčítajú na špeciálnych tabuľkách. Pri meraní sa musí zohľadniť aj pružnosť fibrózneho obalu oka.

Index lomu

Index lomu je bezjednotková veličina. Vzniká pri prechode lúčov svetla z jedného optického prostredia do druhého optického prostredia s inou optickou hustotou a závisí od vlnovej dĺžky svetla.

Infiltratio corneae

Začiatočné štádium zápalovej reakcie na povrchu rohovky. V mieste ložiska dochádza k nahromadeniu buniek RES, čo vedie k vyklenutiu povrchu s drobným skalením rohovky na tomto mieste. Pri exulcerácii sa na povrchu rozvíja rohovkový vred (ulcus corneae), po zhojení ktorého už ostane navždy jazva (nubekula, makula alebo leukóm rohovky).

Infračervené (IČ) žiarenie

Dlhovlnné elektromagnetické žiarenie (v rozsahu 780-10 000nm), ktoré ľudské oko už nevidí. Má tepelné účinky - koaguluje bielkoviny. V oku sa absorbuje predovšetkým v šošovke (účinky sa sčítavajú). Zapríčiní tzv. komplikovanú kataraktu (sivý zákal šošovky), napr. u pracovníkov v sklenených hutách - ktorí bez ochranných okuliarov (filtrov) pracujú s roztaveným sklom, vyžarujúcim IČ lúče. Je to prvé známe profesionálne ochorenie oka.

Injekcia bulbu

Prekrvenie, ako reakcia na postihnutie štruktúr predného segmentu oka. Pritom môžeme vidieť injekciu, t.j. prekrvenie bulbu: a) povrchové (spojovkové); b) hlboké (ciliárne); c) zmiešané.

Inkluzórna konjunktivitída

Pozri Chlamydiaceae

Intorzia

Stáčanie vertikálneho meridiánu rohovky smerom dovnútra a k nosu.

Ionoforéza

Liečebná metóda, pri ktorej sa do vnútroočných štruktúr pomocou elektrického prúdu vpravujú elektricky nabité častice rôznych liekov. Ide o ovplyvnenie látkovej výmeny na báze zmeny elektrického potenciálu hraničných membrán. Využíva sa najmä pri chorobných zmenách sklovca, sietnice a zrakového nervu.

Iridektómia

Operácia indikovaná pri akútnom záchvate (na terapiu nereagujúceho) glaukómu s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Excíziou celej dúhovky (= I. totalis), niekedy len pri koreni (= I.basalis) sa umožní odtok komorového moku zo zadnej komory.

Iridenkleizis

Klasický chirurgický postup pri glaukóme so širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Pri operácii sa do rany zakliní časť dúhovky a vytvorí sa "filtrujúca" jazva na odtok komorového moku do podspojovkového priestoru.

Iridocyclitis

Zápalový proces prednej uvey (iris a corpus ciliare). Subjektívne sa prejaví tupými bolesťami v oku, ktoré sú ciliárne injikované no VOT nie je zvýšený. Zisťuje sa zmena farby i kresby dúhovky, zneokrúhlená a úzka zrenička. V prednej komore je exudát. Exudát môže byť: 1. serózny (precipitáty na DM); 2. fibrídny (skalená komora s fibrídnym koláčom v zreničke, najčastejšie ide o sérofibrínový exudát). Etiologicky sa delia na 1. exogénne (pri perforácii obalu oka); 2. endogénne, kde je v popredí súvislosť s fokálnou infekciou (zo zubov, mandlí a i.), reumatoidnými ochoreniami, tbc, leptospirozámi a pod.

Iridodialýza

Odtrhnutie koreňa dúhovky od úponu po tupých poraneniach (kontúzie) oka.

Iridodonéza

Zachvievanie sa dúhovky, ktoré vzniká stratou opory a prehĺbením prednej očnej komory pri afakii (po operácii) a pri subluxácii, resp. luxácii šošovky.

Iridoplégia

Kontúzne (tupé) poranenie bulbu (napr. zátkou od šampanského a i.) spojené s pokodením m. sfinkter pupillae. Fotoreakcia pupily je spomalená až vymiznutá; pupila je zneokrúhlená a v mydriáze.

Iridorexis

Roztrhnutie dúhovky (sfinkteru) pri tupých úrazoch.

Iridotomia

Zhotovenie otvoru v dúhovke (nožom, YAG-Laserom).

Iris

Dúhovka. Tvorí súčasť prednej uvey v podobe vertikálne orientovanej pigmentovanej platničky. Uprostred je okrúhly otvor pupila (zrenička) určujúca množstvo svetla vstupujúceho do oka.

Iris bombé (bombata)

Následok po iridocyklitíde ako úplné prirastenie okraja pupily (zadnej plochy dúhovky) k prednej ploche šošovky (=seclusio pupillae) až premostenie pupily väzivom (=oclusio pupillae). Komorový mok sa hromadí v zadnej komore, vytláča dúhovku dopredu. Pre fixovanie okraja zreničky k šošovke dúhovka nadobúda bábovkovitý tvar.

IRMA

Intraretinálne mikrovaskulárne abnormality. Nepravidelné rozšírené (prípadne vrodené) intraretinálne cievy.