Slovník optických a oftalmologických pojmov - H

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Háky Pflügerove

Optotypy pre malé deti a analfabetov zostavené z rôzne smerovaných znakov v podobe písmena E (zorný uhol = 5´).

Halo glaucomatosus

Degeneratívny prstenec v sietnici a chorioidei okolo terča zrakového nervu, ktorý sa rozvíja pri glaukóvom ochorení.

Haploskop

Prístroj na princípe stereoskopu používaný v ortoptike.

Hemeralopia

Poruchy videnia za šera a v noci. Idiopatická hemeralopia je dedičná choroba. Šeroslepota (vlčia tma) je neschopnosť sietnice prispôsobiť sa (adaptovať sa) na nízke hodnoty svetelnosti pre poruchu tyčinkového aparátu sietnice (pri pigment. degenerácii sietnice, prípadne nedostatku vitamínuA).

Hemianopia

Výpad polovice zorného poľa. Je typickým nálezom pri nádoroch v okolí chiazmy. Môže byť hemianopia homonymná (výpad rovnakých polovíc; pravostranná alebo ľavostranná forma) alebo hemianopia heteronymná (výpad buď vnútorných polovíc zorného poľa = binazálna, alebo vonkajších polovíc = bitemporálna ).

Hemoftalmus

Vyplnenie dutiny sklovca krvou po tupých úrazoch oka, pri retinopatiách (diabetickej, leukémii). Často je príčinou sekundárneho glaukómu.

Herpes simplex keratitis

Exulcerácia povrchu rohovky zapríčinená infekciou vírus Herpes simplex. Typickým znakom je zníženie až strata citlivosti rohovky.

Hessov koordinometer (štít)

Zariadenie na vyšetrenie konkomitujúceho (dynamického) aj inkomitujúceho (paralytického) strabizmu. Pracuje na princípe koordinometrie (červené a zelené sklo), pri normálnej retinálnej korešpodencii (NRK).

Heterochrómia iridis

Nerovnaké sfarbenie dúhoviek oboch očí (alebo ide o oko s nerovnako sfarbenými úsekmi dúhovky) pre vývojovú poruchu.

Heterofória

Latentná (skrytá) porucha svaovej rovnováhy, resp. binokulárnej fixácie. Prejaví sa po vylúčení snahy o fúzie (spojenie obrazov oboch očí) rep. po únave okohybných svalov (aj pri celkovom vyčerpaní organizmu). Zisťuje sa na Maddoxovom kríži. Subjektívne s aprejaví muskulárnou astenopiou.

Heterotropia

Manifestný strabizmus (škúlenie). Delí sa na: esotropia (=stabismus convergens), exotropia (=strabismus divergens), hyper a hypotropia (=strabismus sursum a deosumvergens) a cyklotropia (=stabismus rotatorius).

Hirschbergov (zakývací) test

Test na diagnózu dynamického strabizmu. Pri vyšetrení sa v tmavej komore zo vzdialenosti 33 cm fixuje obidvoma očami zdroj svetla. Hodnotí sa poloha reflexu svetla na rohovke (norma=centrum); pri esotropii je posunutý temporálne, pri exotropii nazálne v porovnaní s reflexom na dobre vyvýjajúcom sa oku.

Hlavné ohnisko

Bod, do ktorého sa v oku sústredia paralelné lúče.

Hnisotok

Pozri Blenorrhoea

Hordeolum

Hnisavé zápalové ochorenie mazových žliaz bŕv na okraji mihalníc (ľudovo jačmeň). Pri zníženej odolnosti organizmu sú časté recidívy (=hordeolosis).

Hornerov syndróm

Prejav paralýzy krčného sympatiku v zmysle ptózy, miózy a enoftalmu. Difer. dg.: pri kokaínovom teste sa zrenička nerožšíri, rep. len minimálne, kým na zdravej strane vzniká mydriáza.

Horopter

Súhrn bodov ostro zobrazených na sietnici, tvoriaci polooblúk na úrovni bodu fixácie. Predmety medzi okom a bodom fixácie sa premietajú nazálne a za týmto bodom temporálne do foveoly centralis. Ich vzájomný vzťah pri vnímaní okolitého sveta oboma očami je podkladom na vývoj binokulárneho videnia.

Hranol (prizma)

Prizma je optický systém tvaru klina (hranolu), ktorý mení (odkloní) chod kolmo dopadajúcich lúčov k báze (základni) hranolu. Hodnoty udávame v prizmatických dioptriách. Prizmatický efekt "1D" má hranol, ktorý odkloní lúč svetla zo vzdialenosti 1m o 1 cm.

Hrubyho šošovka

Doplnok štrbinovej lampy kompenzujúci refrakčnú silu optického systému oka (preto má lomivú silu -60D). Umožňuje priame, bezkontaktné stereobiomikroskopické vyšetrenie sklovca aj retiny (najmä zadný pól).

Humor aquosus

Komorový mok secernovaný ako ultrafiltrát krvnej plazmy epitelom vráskovca do zadnej komory. Udržuje stabilitu VOT a má význam aj pre metabolickú aktivitu bezcievnych štruktúr oka (šošovky, sklovec a rohovka).

Hydraulická zlomenina očnice

Pozri Blow-out zlomenia.

Hydrophthalmus

Pozri Glaukóm adnátny

Hydrops sacci lacrimalis

Rozšírenie slzníka pre nepriechodnosť ductus nasolacrimalis. Slzník obsahuje hlienovitý (niekedy až hlienovohnisavý) hustý sekrét (vždy je prítomná epifora).

Hyperforia

Úchylka bulbu pri latentnom strabizme v smere vertikálnom a hore.

Hypermetropia

pozri Ďalekozrakosť

Hyperopia

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii).

Hyperopia (hypermetropia)

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii). Hyperopia sa delí na: H. ľahká je do +3D; H.stredná do +7D;H. vysoká nad +7D.

Hypertropia

Úchylka bulbu v zmysle trvalého škúlenia vo vertikálnej rovine smerom nahor.

Hyphaema

Nahromadenie krvi na dne prednej očnej komory, pričom sa tvorí niekoľko mm vysoká hladinka. Zvyčajne je to následok tupých úderov na oko.

Hypoforia

Úchylka bulbu pri latentnom strabizme v smere vertikálnom a dole.

Hypopyon

Nahromadenie hnisu na dne prednej očnej komory, kde vytvorí hladinku (pri hnisových procesoch rohovky, dúhovky, perforačnom poranení s rozvojom endoftalmitídy).

Hyposphagma

Plošné zakrvácanie pod bulbárnu spojovku (suffusio subconjunctivalis) pri úrazoch, po prasknutí ciev pri vysokom TK, pertussis a i.

Hypotónia bulbu

Zníženie VOT pod hodnotu 0,8-0,9 kPa (8-10)torrov). Zistí sa pri perforačnom poranení, resp. pri prítomnosti fistuly (pre odtok komorového moku). Objaví sa aj pri amócii retiny, môže súvisieť aj so silnou stratou tekutiny: cholera, urémia, diabetická kóma a pod.

Hypotropia

Úchylka bulbu v zmysle trvalého škúlenia vo vertikálnej rovine smerom nadol.

Háky Pflügerove

Optotypy pre malé deti a analfabetov zostavené z rôzne smerovaných znakov v podobe písmena E (zorný uhol = 5´).

Halo glaucomatosus

Degeneratívny prstenec v sietnici a chorioidei okolo terča zrakového nervu, ktorý sa rozvíja pri glaukóvom ochorení.

Haploskop

Prístroj na princípe stereoskopu používaný v ortoptike.

Hemeralopia

Poruchy videnia za šera a v noci. Idiopatická hemeralopia je dedičná choroba. Šeroslepota (vlčia tma) je neschopnosť sietnice prispôsobiť sa (adaptovať sa) na nízke hodnoty svetelnosti pre poruchu tyčinkového aparátu sietnice (pri pigment. degenerácii sietnice, prípadne nedostatku vitamínuA).

Hemianopia

Výpad polovice zorného poľa. Je typickým nálezom pri nádoroch v okolí chiazmy. Môže byť hemianopia homonymná (výpad rovnakých polovíc; pravostranná alebo ľavostranná forma) alebo hemianopia heteronymná (výpad buď vnútorných polovíc zorného poľa = binazálna, alebo vonkajších polovíc = bitemporálna ).

Hemoftalmus

Vyplnenie dutiny sklovca krvou po tupých úrazoch oka, pri retinopatiách (diabetickej, leukémii). Často je príčinou sekundárneho glaukómu.

Herpes simplex keratitis

Exulcerácia povrchu rohovky zapríčinená infekciou vírus Herpes simplex. Typickým znakom je zníženie až strata citlivosti rohovky.

Hessov koordinometer (štít)

Zariadenie na vyšetrenie konkomitujúceho (dynamického) aj inkomitujúceho (paralytického) strabizmu. Pracuje na princípe koordinometrie (červené a zelené sklo), pri normálnej retinálnej korešpodencii (NRK).

Heterochrómia iridis

Nerovnaké sfarbenie dúhoviek oboch očí (alebo ide o oko s nerovnako sfarbenými úsekmi dúhovky) pre vývojovú poruchu.

Heterofória

Latentná (skrytá) porucha svaovej rovnováhy, resp. binokulárnej fixácie. Prejaví sa po vylúčení snahy o fúzie (spojenie obrazov oboch očí) rep. po únave okohybných svalov (aj pri celkovom vyčerpaní organizmu). Zisťuje sa na Maddoxovom kríži. Subjektívne s aprejaví muskulárnou astenopiou.

Heterotropia

Manifestný strabizmus (škúlenie). Delí sa na: esotropia (=stabismus convergens), exotropia (=strabismus divergens), hyper a hypotropia (=strabismus sursum a deosumvergens) a cyklotropia (=stabismus rotatorius).

Hirschbergov (zakývací) test

Test na diagnózu dynamického strabizmu. Pri vyšetrení sa v tmavej komore zo vzdialenosti 33 cm fixuje obidvoma očami zdroj svetla. Hodnotí sa poloha reflexu svetla na rohovke (norma=centrum); pri esotropii je posunutý temporálne, pri exotropii nazálne v porovnaní s reflexom na dobre vyvýjajúcom sa oku.

Hlavné ohnisko

Bod, do ktorého sa v oku sústredia paralelné lúče.

Hnisotok

Pozri Blenorrhoea

Hordeolum

Hnisavé zápalové ochorenie mazových žliaz bŕv na okraji mihalníc (ľudovo jačmeň). Pri zníženej odolnosti organizmu sú časté recidívy (=hordeolosis).

Hornerov syndróm

Prejav paralýzy krčného sympatiku v zmysle ptózy, miózy a enoftalmu. Difer. dg.: pri kokaínovom teste sa zrenička nerožšíri, rep. len minimálne, kým na zdravej strane vzniká mydriáza.

Horopter

Súhrn bodov ostro zobrazených na sietnici, tvoriaci polooblúk na úrovni bodu fixácie. Predmety medzi okom a bodom fixácie sa premietajú nazálne a za týmto bodom temporálne do foveoly centralis. Ich vzájomný vzťah pri vnímaní okolitého sveta oboma očami je podkladom na vývoj binokulárneho videnia.

Hranol (prizma)

Prizma je optický systém tvaru klina (hranolu), ktorý mení (odkloní) chod kolmo dopadajúcich lúčov k báze (základni) hranolu. Hodnoty udávame v prizmatických dioptriách. Prizmatický efekt "1D" má hranol, ktorý odkloní lúč svetla zo vzdialenosti 1m o 1 cm.

Hrubyho šošovka

Doplnok štrbinovej lampy kompenzujúci refrakčnú silu optického systému oka (preto má lomivú silu -60D). Umožňuje priame, bezkontaktné stereobiomikroskopické vyšetrenie sklovca aj retiny (najmä zadný pól).

Humor aquosus

Komorový mok secernovaný ako ultrafiltrát krvnej plazmy epitelom vráskovca do zadnej komory. Udržuje stabilitu VOT a má význam aj pre metabolickú aktivitu bezcievnych štruktúr oka (šošovky, sklovec a rohovka).

Hydraulická zlomenina očnice

Pozri Blow-out zlomenia.

Hydrophthalmus

Pozri Glaukóm adnátny

Hydrops sacci lacrimalis

Rozšírenie slzníka pre nepriechodnosť ductus nasolacrimalis. Slzník obsahuje hlienovitý (niekedy až hlienovohnisavý) hustý sekrét (vždy je prítomná epifora).

Hyperforia

Úchylka bulbu pri latentnom strabizme v smere vertikálnom a hore.

Hypermetropia

pozri Ďalekozrakosť

Hyperopia

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii).

Hyperopia (hypermetropia)

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii). Hyperopia sa delí na: H. ľahká je do +3D; H.stredná do +7D;H. vysoká nad +7D.

Hypertropia

Úchylka bulbu v zmysle trvalého škúlenia vo vertikálnej rovine smerom nahor.

Hyphaema

Nahromadenie krvi na dne prednej očnej komory, pričom sa tvorí niekoľko mm vysoká hladinka. Zvyčajne je to následok tupých úderov na oko.

Hypoforia

Úchylka bulbu pri latentnom strabizme v smere vertikálnom a dole.

Hypopyon

Nahromadenie hnisu na dne prednej očnej komory, kde vytvorí hladinku (pri hnisových procesoch rohovky, dúhovky, perforačnom poranení s rozvojom endoftalmitídy).

Hyposphagma

Plošné zakrvácanie pod bulbárnu spojovku (suffusio subconjunctivalis) pri úrazoch, po prasknutí ciev pri vysokom TK, pertussis a i.

Hypotónia bulbu

Zníženie VOT pod hodnotu 0,8-0,9 kPa (8-10)torrov). Zistí sa pri perforačnom poranení, resp. pri prítomnosti fistuly (pre odtok komorového moku). Objaví sa aj pri amócii retiny, môže súvisieť aj so silnou stratou tekutiny: cholera, urémia, diabetická kóma a pod.

Hypotropia

Úchylka bulbu v zmysle trvalého škúlenia vo vertikálnej rovine smerom nadol.