Slovník optických a oftalmologických pojmov - E

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Ectropium palpebrae

Odstávanie až vyvrátenie okraja mihalníc od povrchu bulbu. Preto dolný slzný bod neodvádza slzy, vzniká slzenie (epifora). Môže byť senilné (ochabnutie m. orbicul. oculi); paralytické (paréza n. facialis); jazvovité. Na rohovke nekrytej  mihalnicou (lagoftalmus) sa rozvíja zápalový proces (keratis e. lagophthalmo). Obdobne sa rozvíja keratitída aj u pacientov v dlhodobom bezvedomí.

Edém terča zrakového nervu

Pozri Oedema papilae

Eikonometer

Prístroj na zistenie relatívnej veľkosti obrazov videných oboma očami. Využíva sa pri anizeikonii - hodnotení nerovnakých obrazov na sietniciach oboch očí (napr. pri afakii bez jej korekcie implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou).

Ektopia pupily

Korektopia - nepravidelné uloženie (decentrovanie) zreničky na základe vývojovej poruchy. Najčastejší je posun dole a dovnútra.

Ektopia šošovky

Vychýlenie šošovky z axis optica (na vrodenom podklade) zvyčajne smerom temporálne a nohor. Ak je okraj šošovky viditeľný v pupile, vzniká rušivá monokulárna diplopia. Môže sa pridružiť katarakta, alebo iné komplikácie (amócia, sekundárny glaukóm).

Ektoprotéza

Kozmetické prekrytie priestoru po exenterácii orbity (pre nádorové procesy) maketou kozmetickej protézy montovanou na doštičku z umelej hmoty modelovanej podľa tváre a fixovanej na rám okuliarov.

Elektrodynamograf

Prístroj na kontinuálne meranie a grafický záznam hodôt tlaku v a. centralis retinae

Elektromyografia

Vyšetrenie elektrickej aktivity priečne pruhovaných svalov. V oftalmológii sa ňou zisťujú poruchy (parézy)okohybných svalov a dvíhača hornej mihalnice.

Elektrooftalmograf

Elektrofyziologický prístroj na meranie a dokumentovanie závislostí rozdielov potencionálu elektrického poľa oka a času.

Elektrookulogram (EOG)

Grafická registrácia rozdielov potenciálu elektrického "dipólu" oka (existujúcich medzi rohovkou a retinou).

Elektroretinogram (ERG)

Grafický záznam činnostných prúdov sietnce. Po osvetlení sietnice sa objaví negatívna vlna "a" sledovaná výraznou pozitívnou vlnou "b". Po skončení osvetlenia sa objaví malý pozitívny výkyv sledovaný pomalou pozitívnou vlnou "c". ERG je závislý od stupňa adaptácie sietnice (retiny). Je až nevýbavný, napr. pri pigmentovej degenrácii sietnice.

Elevátor

Vonkajší horný priamy okohybný sval (musculus rectus bulbi superioris). Jeho funkcia je rotovanie oka nahor.

Embolia a. centralis retinae

Náhla cievna príhoda pri uzávere artérie vyživujúcej sietnicu (resp. jej kvadranty). Môže nastať buď upchatím odtrhnutou krvnou zrazeninou-trombusom ale aj dlhotrvajúcim spazmom artérie. Pre znemožnenie látkovej výmeny vzniká okamžitá strata videnia daného oka. Ak sa krvný obeh do 6-10 min neobnoví gangliové bunky sietnice odumierajú a strata videnia ostáva trvalá. Takýto stav je ireverzibilný (nezvratný).

Embryopatia

Poškodenie plodu počas prvých troch mesiacov vývoja peristatickými vplyvmi (ionizujúce žiarenie, vírusy, alkohol, tabak, drogy, lieky-antibiotiká a iné.

Emetropia

Stav, keď sila dioptrického refrakčného systému oka má primeranú hodnotu k dĺžke oka. V oku je správny pomer medzi lomivou silou optického systému oka a dĺžkou opticej osi oka. Paralelné lúče dopadajúce na oko z diaľky sa optickým systémom lámu bez použitia akomodácie tak, že sa na žltej škvrne sietnice vytvorí ostrý a jasný obraz. Fyziologická hodnota ostrosti zraku emetropického oka je 5/5 (resp. 6/6)=1,0=100%. Pri neprimeranosti optického systému oka  vznikajú refrakčné chyby - pozri ametropie.

Endoftalmitída

Hnisavý zápalový proces vnútroočných štruktúr po zanesení baktérií  (najmä Staphylococcus aureus) exogénnou cestou (pri perforácii obalov oka - poranenia, fistuly rohovky) resp. endogénne (z hnisavých procesov v tele, napr. gangrény u diabetikov).

Endotel

Vrstva buniek vystielajúca povrch ciev i zadnú plochu rohovky. Plní úlohu pri prestupe látok počas látkovej výmeny a jej prítomnosť je podmienkou udržania priehľadnosti rohovky.

Enoftalmus

Posun bulbu dozadu, tzv. "vpadnuté oko". Typický je u osôb vo vyššom veku pre úbytok retrobulbálneho tuku. Môže byť prejavom pneumatickej zlomeniny dna očnice.

Entropium palpebrae

Prevrátenie okrajov mihalníc dovnútra. Pre mechanické dráždenie epitelu rohovky cíliami vzniká defekt epitelu spojený so silným dráždením oka.

Enucleatio bulbi

Chirurgické odňatie bulbu. Väčšinou pre vnútroočné nádory, silne bolestivé bulby (podmienkou je, že bulbus musí byť bez svetlocitu) a pod. Oko sa po cca mesiaci nahradí kozmetickou protézou, ktorá sa vloží do spojovkového vaku.

Epi-Lasik

Postup používaný v keratorefrakčnej chirurgii na zmenu lámavej (refrakčnej) sily rohovky excimerovým laserom. Ide o zrezanie laloku rohovky ( po oddelení epitelu a Bowmanovej membrány) mikrokeratotómom. Pozri tiež Lasek a Lasik.

Epicantus

Záhyb kože vyskytujúci sa pri koreni nosa ako pokračovanie kože hornej mihalnice. Vyskytuje sa pri mongolskej rase.

Epidemická konjuktivitída

Zápal spojiviek zapríčinený vírusmi. Typickým prejavom je výrazná zrnitosť tarzálnych spojoviek. Po úvodnej spojovkovej fáze sa môže objaviť druhá fáza- postihnutie epitelu rohovky.

Epifora

Slzenie: prejav nedostatočného odtoku sĺz (najčastejšie pri nepriechodnosti slzných ciest).

Epikeratofakia

Implantácia vhodne upravenej platničky rohovky do rohovky pacienta na korekciu refrakčnej chyby (najmä po afakii).

Episkleritis

Ohraničený povrchový zápalový proces tvoriaci v sklére zápalové uzlíky. Má tendenciu k recidívam. Vzniká pri reumatoidnom ochorení, TBC a pod.

Epitel

Vrstvy buniek, ktoré pokrývajú povrch rohovky, spojovky aj kožu mihalníc. Na rohovke a spojovke epitelové bunky majú charakter buniek sliznice (nerohovatejú), kým na mihalniciach, ako súčasť kože rohovatejú a odlučujú sa.

Erosio corneae

Defekt epitelu po mechanickom poškodení. Na rohovke môže vzniknúť erózia aj pri zápalových infiltrátoch. Na rohovke sa rozsah znázorní tzv. fluoresceínovým testom.

Erysipel

Prudký zápalový proces kože a podkožného väziva (ruža) zapríčinený Betahemolytickým streptokokom. Môže sa objaviť ako komplikácia flegmóny slzníka.

Erytropsia

Červené videnie predmetov po oslnení; najčastejšie u pacientov po extrakcii katarakty. Vyskytuje sa aj pri oslnení na horách, pri vode a pod.

Esofória

Heterofória (latentný strabizmus) s tendenciou ku konvergentnému postaveniu bulbov.

Eutiskop

Prístroj na pasívny výcvik pri excentrickej fixácii strabujúceho oka. Princípom je silné oslnenie prístrojom nekrytých častí sietnice.

Eversio punctum lacrimale

Odstávanie slzného bodu od povrchu bulbu (zvyčajne spojené s ectropiom dolnej mihalnice). Zapríčiní trvalé slzenie (=epifora).

Evokované potenciály

Elektrofyziologické vyšetrenie so stimulom v podobe šachovnice (reverse pattern) na hodnotenie tzv. evokovaných potenciálov z okcipitálneho poľa EEG. Aktívne sa využíva pri ochorení zrakového nervu.

Excimerový laser

Laserový prístroj riadený počítačom, používaný pri refrakčných operáciách na rohovke.

Exenterácia bulbu

Odstránenie obsahu očného bulbu chirurgicky, s ponechaním fibrózneho obalu oka (podklad na kozmetickú protézu). Indikáciou sú hnisové endoftalmitídy (s komplikáciami ) a úplná deštrukcia (dilaceratio) bulbu pri poraneniach.

Exenterácia orbity

Odstránenie obsahu očnice (spolu s bulbom a mihalnicami) až po okosticu očnice. Indikáciou sú nádorové procesy vychádzajúce, resp. prerastajúce do orbity. Po operácii sa očnica kozmeticky kryje ,,exoprotézou"

Exkavácia terča zrakového nervu

Prehĺbenie terča zrak. nervu-fyziologicky je plytké prehĺbenie v centre terča. Patologicky v podobe ,,kotlíkovej" exkavácie je typické pre glaukómové ochorenie. Pritom sa cievy na okraji exkavácie ,,bajonovite" lámu.

Exofória

Heterofória (latentný strabizmus) s tendenciou k divergentnému postaveniu bulbov.

Exoftalmometria

Meranie polohy bulbov v očnici exoftalmometrom podľa Hertla. Porovnáva sa vrchol rohoviek a vonkajšie okraje orbít. Fyziologické hodnoty sú: 18-20mm.

Exoftalmus

Posun bulbov dopredu pri zmenšenej orbite a pre zmnoženie obsahu orbity (typický je pri tyreotoxikóze, vedúcej až k malígnemu E.).

Exotorsia

Stáčanie vertikálneho meridiánu rohovky smerom navonok a dole.

Exotropia

Heterotropia (manifestný strabizmus) s trvale divergentným postavením bulbov.

Extrakcia cudzieho telieska

Odstránenie cudzieho telieska z rohovky alebo v prípade intraokulárneho magnetom.

Extrakcia katarakty

Odstránenie sivého zákalu šošovky operáciou, technikou: a)intrakapsulárnej extrakcie (IKE), keď sa šošovka odstráni celá (bez zvyšku); b) extrakapsulárnej extrakcie (EKE), keď sa púzdro šošovky ponechá v oku (= sekundárna katarakta).

Ectropium palpebrae

Odstávanie až vyvrátenie okraja mihalníc od povrchu bulbu. Preto dolný slzný bod neodvádza slzy, vzniká slzenie (epifora). Môže byť senilné (ochabnutie m. orbicul. oculi); paralytické (paréza n. facialis); jazvovité. Na rohovke nekrytej  mihalnicou (lagoftalmus) sa rozvíja zápalový proces (keratis e. lagophthalmo). Obdobne sa rozvíja keratitída aj u pacientov v dlhodobom bezvedomí.

Edém terča zrakového nervu

Pozri Oedema papilae

Eikonometer

Prístroj na zistenie relatívnej veľkosti obrazov videných oboma očami. Využíva sa pri anizeikonii - hodnotení nerovnakých obrazov na sietniciach oboch očí (napr. pri afakii bez jej korekcie implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou).

Ektopia pupily

Korektopia - nepravidelné uloženie (decentrovanie) zreničky na základe vývojovej poruchy. Najčastejší je posun dole a dovnútra.

Ektopia šošovky

Vychýlenie šošovky z axis optica (na vrodenom podklade) zvyčajne smerom temporálne a nohor. Ak je okraj šošovky viditeľný v pupile, vzniká rušivá monokulárna diplopia. Môže sa pridružiť katarakta, alebo iné komplikácie (amócia, sekundárny glaukóm).

Ektoprotéza

Kozmetické prekrytie priestoru po exenterácii orbity (pre nádorové procesy) maketou kozmetickej protézy montovanou na doštičku z umelej hmoty modelovanej podľa tváre a fixovanej na rám okuliarov.

Elektrodynamograf

Prístroj na kontinuálne meranie a grafický záznam hodôt tlaku v a. centralis retinae

Elektromyografia

Vyšetrenie elektrickej aktivity priečne pruhovaných svalov. V oftalmológii sa ňou zisťujú poruchy (parézy)okohybných svalov a dvíhača hornej mihalnice.

Elektrooftalmograf

Elektrofyziologický prístroj na meranie a dokumentovanie závislostí rozdielov potencionálu elektrického poľa oka a času.

Elektrookulogram (EOG)

Grafická registrácia rozdielov potenciálu elektrického "dipólu" oka (existujúcich medzi rohovkou a retinou).

Elektroretinogram (ERG)

Grafický záznam činnostných prúdov sietnce. Po osvetlení sietnice sa objaví negatívna vlna "a" sledovaná výraznou pozitívnou vlnou "b". Po skončení osvetlenia sa objaví malý pozitívny výkyv sledovaný pomalou pozitívnou vlnou "c". ERG je závislý od stupňa adaptácie sietnice (retiny). Je až nevýbavný, napr. pri pigmentovej degenrácii sietnice.

Elevátor

Vonkajší horný priamy okohybný sval (musculus rectus bulbi superioris). Jeho funkcia je rotovanie oka nahor.

Embolia a. centralis retinae

Náhla cievna príhoda pri uzávere artérie vyživujúcej sietnicu (resp. jej kvadranty). Môže nastať buď upchatím odtrhnutou krvnou zrazeninou-trombusom ale aj dlhotrvajúcim spazmom artérie. Pre znemožnenie látkovej výmeny vzniká okamžitá strata videnia daného oka. Ak sa krvný obeh do 6-10 min neobnoví gangliové bunky sietnice odumierajú a strata videnia ostáva trvalá. Takýto stav je ireverzibilný (nezvratný).

Embryopatia

Poškodenie plodu počas prvých troch mesiacov vývoja peristatickými vplyvmi (ionizujúce žiarenie, vírusy, alkohol, tabak, drogy, lieky-antibiotiká a iné.

Emetropia

Stav, keď sila dioptrického refrakčného systému oka má primeranú hodnotu k dĺžke oka. V oku je správny pomer medzi lomivou silou optického systému oka a dĺžkou opticej osi oka. Paralelné lúče dopadajúce na oko z diaľky sa optickým systémom lámu bez použitia akomodácie tak, že sa na žltej škvrne sietnice vytvorí ostrý a jasný obraz. Fyziologická hodnota ostrosti zraku emetropického oka je 5/5 (resp. 6/6)=1,0=100%. Pri neprimeranosti optického systému oka  vznikajú refrakčné chyby - pozri ametropie.

Endoftalmitída

Hnisavý zápalový proces vnútroočných štruktúr po zanesení baktérií  (najmä Staphylococcus aureus) exogénnou cestou (pri perforácii obalov oka - poranenia, fistuly rohovky) resp. endogénne (z hnisavých procesov v tele, napr. gangrény u diabetikov).

Endotel

Vrstva buniek vystielajúca povrch ciev i zadnú plochu rohovky. Plní úlohu pri prestupe látok počas látkovej výmeny a jej prítomnosť je podmienkou udržania priehľadnosti rohovky.

Enoftalmus

Posun bulbu dozadu, tzv. "vpadnuté oko". Typický je u osôb vo vyššom veku pre úbytok retrobulbálneho tuku. Môže byť prejavom pneumatickej zlomeniny dna očnice.

Entropium palpebrae

Prevrátenie okrajov mihalníc dovnútra. Pre mechanické dráždenie epitelu rohovky cíliami vzniká defekt epitelu spojený so silným dráždením oka.

Enucleatio bulbi

Chirurgické odňatie bulbu. Väčšinou pre vnútroočné nádory, silne bolestivé bulby (podmienkou je, že bulbus musí byť bez svetlocitu) a pod. Oko sa po cca mesiaci nahradí kozmetickou protézou, ktorá sa vloží do spojovkového vaku.

Epi-Lasik

Postup používaný v keratorefrakčnej chirurgii na zmenu lámavej (refrakčnej) sily rohovky excimerovým laserom. Ide o zrezanie laloku rohovky ( po oddelení epitelu a Bowmanovej membrány) mikrokeratotómom. Pozri tiež Lasek a Lasik.

Epicantus

Záhyb kože vyskytujúci sa pri koreni nosa ako pokračovanie kože hornej mihalnice. Vyskytuje sa pri mongolskej rase.

Epidemická konjuktivitída

Zápal spojiviek zapríčinený vírusmi. Typickým prejavom je výrazná zrnitosť tarzálnych spojoviek. Po úvodnej spojovkovej fáze sa môže objaviť druhá fáza- postihnutie epitelu rohovky.

Epifora

Slzenie: prejav nedostatočného odtoku sĺz (najčastejšie pri nepriechodnosti slzných ciest).

Epikeratofakia

Implantácia vhodne upravenej platničky rohovky do rohovky pacienta na korekciu refrakčnej chyby (najmä po afakii).

Episkleritis

Ohraničený povrchový zápalový proces tvoriaci v sklére zápalové uzlíky. Má tendenciu k recidívam. Vzniká pri reumatoidnom ochorení, TBC a pod.

Epitel

Vrstvy buniek, ktoré pokrývajú povrch rohovky, spojovky aj kožu mihalníc. Na rohovke a spojovke epitelové bunky majú charakter buniek sliznice (nerohovatejú), kým na mihalniciach, ako súčasť kože rohovatejú a odlučujú sa.

Erosio corneae

Defekt epitelu po mechanickom poškodení. Na rohovke môže vzniknúť erózia aj pri zápalových infiltrátoch. Na rohovke sa rozsah znázorní tzv. fluoresceínovým testom.

Erysipel

Prudký zápalový proces kože a podkožného väziva (ruža) zapríčinený Betahemolytickým streptokokom. Môže sa objaviť ako komplikácia flegmóny slzníka.

Erytropsia

Červené videnie predmetov po oslnení; najčastejšie u pacientov po extrakcii katarakty. Vyskytuje sa aj pri oslnení na horách, pri vode a pod.

Esofória

Heterofória (latentný strabizmus) s tendenciou ku konvergentnému postaveniu bulbov.

Eutiskop

Prístroj na pasívny výcvik pri excentrickej fixácii strabujúceho oka. Princípom je silné oslnenie prístrojom nekrytých častí sietnice.

Eversio punctum lacrimale

Odstávanie slzného bodu od povrchu bulbu (zvyčajne spojené s ectropiom dolnej mihalnice). Zapríčiní trvalé slzenie (=epifora).

Evokované potenciály

Elektrofyziologické vyšetrenie so stimulom v podobe šachovnice (reverse pattern) na hodnotenie tzv. evokovaných potenciálov z okcipitálneho poľa EEG. Aktívne sa využíva pri ochorení zrakového nervu.

Excimerový laser

Laserový prístroj riadený počítačom, používaný pri refrakčných operáciách na rohovke.

Exenterácia bulbu

Odstránenie obsahu očného bulbu chirurgicky, s ponechaním fibrózneho obalu oka (podklad na kozmetickú protézu). Indikáciou sú hnisové endoftalmitídy (s komplikáciami ) a úplná deštrukcia (dilaceratio) bulbu pri poraneniach.

Exenterácia orbity

Odstránenie obsahu očnice (spolu s bulbom a mihalnicami) až po okosticu očnice. Indikáciou sú nádorové procesy vychádzajúce, resp. prerastajúce do orbity. Po operácii sa očnica kozmeticky kryje ,,exoprotézou"

Exkavácia terča zrakového nervu

Prehĺbenie terča zrak. nervu-fyziologicky je plytké prehĺbenie v centre terča. Patologicky v podobe ,,kotlíkovej" exkavácie je typické pre glaukómové ochorenie. Pritom sa cievy na okraji exkavácie ,,bajonovite" lámu.

Exofória

Heterofória (latentný strabizmus) s tendenciou k divergentnému postaveniu bulbov.

Exoftalmometria

Meranie polohy bulbov v očnici exoftalmometrom podľa Hertla. Porovnáva sa vrchol rohoviek a vonkajšie okraje orbít. Fyziologické hodnoty sú: 18-20mm.

Exoftalmus

Posun bulbov dopredu pri zmenšenej orbite a pre zmnoženie obsahu orbity (typický je pri tyreotoxikóze, vedúcej až k malígnemu E.).

Exotorsia

Stáčanie vertikálneho meridiánu rohovky smerom navonok a dole.

Exotropia

Heterotropia (manifestný strabizmus) s trvale divergentným postavením bulbov.

Extrakcia cudzieho telieska

Odstránenie cudzieho telieska z rohovky alebo v prípade intraokulárneho magnetom.

Extrakcia katarakty

Odstránenie sivého zákalu šošovky operáciou, technikou: a)intrakapsulárnej extrakcie (IKE), keď sa šošovka odstráni celá (bez zvyšku); b) extrakapsulárnej extrakcie (EKE), keď sa púzdro šošovky ponechá v oku (= sekundárna katarakta).