Slovník optických a oftalmologických pojmov - D

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Dacryoadenitis

Zápalové ochorenia slznej žľazy.

Dacryocystitis

Zápalové ochorenie slzníka pri bakteriálnej infekcii obsahu (pre nepriechodnosť ductus nasolacrimalis).

Dacryocystografia

Znázornenie odvodných slzných ciest po naplnení rtg kontrastnou látkou.

Dacryocystorhinostomia

Spojenie sliznice slzníka so sliznicou nosa na umožnenie odtoku sĺz pri nepriechodnosti ductus nasolacrimalis. Realizuje sa chirurgicky vytvoreným otvorom cez nosnú kosť (priemeru asi 1 cm).

Ďalekohľadové okuliare

Pozri Teleskopické okuliare.

Ďalekozrakosť

Hypermetropia (hyperopia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa nepomer medzi lámavou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo optický systém oka je slabší (napr. pri afakii).

Ďalekozrakosť - Hyperopia

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii).

Decentrácia okuliarových skiel

Posunutie optického vrcholu okuliarových skiel tak, aby paralelné lúče, dopadajúce rovnobežne s optickou osou do geometrického centra skla, mali požadovanú deviáciu v žiadanom smere. Decentráciou okuliarové sklá nadobúdajú ,,klinový“ efekt, ktorý sa využíva niekedy pri strabizme.

Degeneratio maculae luteae

Chorobné zmeny centrálnej časti sietnice (žltej škvrny): a/ familiárne (heredodegneratívne: infantilné, resp. juvenilné formy); b/ na báze cievnych zmien (arteriosklerotická chorioretinopatia: (,,suchá“, ev.,,vlhká“ forma), vedúca niekedy až k obrazu pseudotumoru makuly. Stav je ireverzibilný, centrálny vízus klesá rýchle, periférny sa zachová. V praxi sa označuje ako ,,vekom zapríčinená zmena makuly“.

Demyelinizácia

Poškodenia myelínového obalu nervového vlákna chorobným procesom. V zrakovom nerve (kde nie sú bunky Schwannove, potrebné na regeneráciu) vedie k atrofii nerv. vlákien a končí slepotou.

Dendritická keratitída

Najčasejšia forma herpetickej keratitídy. Na rohovke exulcerácie majú ,,stromčekovitý“ tvar a popri zápalovej reakcii je citlivosť rohovky znížená až vymiznutá.

Dermoidné cysty (dermoid)

Vývojová anomália (obsahuje vlasy, tuk, rudimenty zubov a pod.). Lokalizujú sa zvyčajne pod spojovkou, v hornom temporálnom kvadrante môžu zasahovať až do hrotu očnice!). Odstraňujú sa chirurgicky, najmä pre kozmetické dôvody.

Descemetokele

Vyklenutie Descemetovej membrány v mieste rozsiahlej nekrózy hlbokých lamiel rohovky pri rohovkovom vrede (keratolytická činnosť baktérií). Pripomína ,,hlavičku muchy“ a ľahko môže perforovať (čím bakterálna infekcia preniká do vnútra oka a rozvíja sa hnisová endoftalmitída).

Descemetova membrána

Zadná elastická membrána rohovky krytá endotelom.

Desenzibilizácia

Metóda na zníženie (utlmenie aktivity) alergickej reakcie (napr. pri konjuntivitíde).

Desmarresova lyžica

Nástroj na dvojitú everziu (prevrátenie) mihalníc pri vyšetrení tarzálnych spojoviek a prechodných záhybov. Pri blefarospazme (a u detí) je pomocným nástrojom aj na otvorenie mihalnicovej štrbiny.

Deuteranomália

Porucha farbocitu s nesprávnym vnímaním odtieňov zelenej farby.

Deuteranopia

Porucha farebného videnia s neschopnosťou vnímať zelenú farbu, ev. pre poruchu v čapíkoch sa farby zmiešajú a vzniká vnem farby žltej.

Deviácia

Nesprávne postavenie bulbu/bulbov s posunom na niektorú stranu od strednej čiary.

Dexamehason

Syntetický, vysokoúčinný glukokortikoid na tlmenie zápalovej (alergickej) reakcie.

Diabetická retinopatia (DR)

Patologické zmeny sietnice pri dlhšie trvajúcom (5-20 rokov) ochorení na Diabetes mellitus. Začína ako neproliferatívna forma (mikroaneuryzmy, hemorágie, úbytok kapilár), pokračuje ako preproliferatívna DR

Diatermokoagulácia

Postup pri operácii sietnice na vyvolanie jazvy medzi retinou a jej podkladom, pri nádoroch a pri diabete sa využíva na deštrukciu jaziev

Dichromázia

Stav, pri ktorom ostáva schopnosť vnímať iba 2 základné farby.

Difrakcia

Ohyb svetla pri lokálnej zmene amplitúdy alebo fázy na vlnoploche. Objaví sa, keď sa svetlo šíri okolo nepriehľadných prekážok, niekedy aj na priehľadných prekážkach.

Diftéria

Akútne infekčné ochorenie zapríčinené corynebacterium diphtheriae. Inkubačbá doba je 2-6 dní. Na oku zapríčiní pablanovitý zápal spojoviek.

Difúzia svetla

Rozptyl svetla, ktorý vzniká výchylkou elektrónov z rovnovážnej polohy a vysielaním sekundárneho vlnenia, ktorého smer vo všeobecnosti nezodpovedá smeru šírenia dopadajúceho vlnenia.

Dilatácia

Rozšírenie orgánov, cievy, zreničky a pod. Označuje aj postup na rozšírenie lúmenu slzných bodov a kanálikov kónickou sondou.

Dioptria

D,Dp. Hlavná jednotka optickej mohutnosti SI. Dioptrickú mohutnosť 1D má šošovka, ktorej obrazová ohnisková vzdialenosť = 1m.

Diplopia

Dvojité videnie. Základný symptóm paralytického strabizmu, resp. aj procesov rozvíjajúcich sa v orbite. Je následkom obmedzenia pohyblivosti a dislokácie bulbu.

Diploskop

Prístroj na diagnostiku symetrického postavenia očí pri pohľade nablízko a na nácvik akomodácie konvergenciou.

Discissio cataractae secundariae

Discízia (rozrezanie) prekážky videnia, ktorú tvorí zadné púzdro šošovky (sekundárna katarakta).

Disk

Terč zrakového nervu, viditeľný oftalmoskopom na očnom pozadí. Zodpovedá slepej škvrne na perimetri.

Dislocatio bulbi

Poloha bulbu v očnici s posunom vo frontálnej rovine, vždy v opačnom smere ako je miesto chorobného ložiska.

DIvergencia

Postavenie očí, pri ktorom sú osi rozbiehavé. Častejšie zisťujeme u myopov, resp. aj pri slepých očiach (ex anopia).

Dondersova krivka

Znázorňuje akomodačnú schopnosť oka v závislosti od veku, resp. vzťah medzi punctum proximum a remotum.

Downov syndróm

Prejav defektu 21 chromozómu (trisomia 21). Klinický obraz sa vyznačuje mongoloidným vzhľadom a anomáliami spojenými s mentálnymi poruchami so znížením IQ.

Drúzy sietnice

Hyalinná degenerácia pigmentového epitelu sietnice, najčastejšie v okolí zadného pólu vpodobe malých uzlíkov.

Ductus nasolacrimalis

Nosovo-slzný kanál, spája slzník s dutinou nosa (dolný priechod nosový), kde odvádza slzy.

Dúhovka

pozri Iris

Dvojité videnie

pozri Diplopia

Dystrophia retinae pigmentosa

Heredodegenaratívne ochorenie s typickými pigmentovými ložiskami (tvaru kostných buniek) v suetnici. Postupuje z periférie k centru. Prejaví sa šeroslepotou (=vlčia tma) už okolo puberty + rúrkovitým videním. Okolo 40-50 roku vedie k slepote.

Dacryoadenitis

Zápalové ochorenia slznej žľazy.

Dacryocystitis

Zápalové ochorenie slzníka pri bakteriálnej infekcii obsahu (pre nepriechodnosť ductus nasolacrimalis).

Dacryocystografia

Znázornenie odvodných slzných ciest po naplnení rtg kontrastnou látkou.

Dacryocystorhinostomia

Spojenie sliznice slzníka so sliznicou nosa na umožnenie odtoku sĺz pri nepriechodnosti ductus nasolacrimalis. Realizuje sa chirurgicky vytvoreným otvorom cez nosnú kosť (priemeru asi 1 cm).

Ďalekohľadové okuliare

Pozri Teleskopické okuliare.

Ďalekozrakosť

Hypermetropia (hyperopia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa nepomer medzi lámavou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo optický systém oka je slabší (napr. pri afakii).

Ďalekozrakosť - Hyperopia

Ďalekozrakosť - Hyperopia (hypermetropia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej sa pre nepomer medzi lomivou silou optického systému a dĺžkou oka obraz z nekonečna vytvorí za zmyslovou vrstvou retiny, resp. až za bulbom. Zvyčajne ide o chybu osovú (predozadná os je kratšia), alebo je optický systém oka slabší (napr. pri afakii).

Decentrácia okuliarových skiel

Posunutie optického vrcholu okuliarových skiel tak, aby paralelné lúče, dopadajúce rovnobežne s optickou osou do geometrického centra skla, mali požadovanú deviáciu v žiadanom smere. Decentráciou okuliarové sklá nadobúdajú ,,klinový“ efekt, ktorý sa využíva niekedy pri strabizme.

Degeneratio maculae luteae

Chorobné zmeny centrálnej časti sietnice (žltej škvrny): a/ familiárne (heredodegneratívne: infantilné, resp. juvenilné formy); b/ na báze cievnych zmien (arteriosklerotická chorioretinopatia: (,,suchá“, ev.,,vlhká“ forma), vedúca niekedy až k obrazu pseudotumoru makuly. Stav je ireverzibilný, centrálny vízus klesá rýchle, periférny sa zachová. V praxi sa označuje ako ,,vekom zapríčinená zmena makuly“.

Demyelinizácia

Poškodenia myelínového obalu nervového vlákna chorobným procesom. V zrakovom nerve (kde nie sú bunky Schwannove, potrebné na regeneráciu) vedie k atrofii nerv. vlákien a končí slepotou.

Dendritická keratitída

Najčasejšia forma herpetickej keratitídy. Na rohovke exulcerácie majú ,,stromčekovitý“ tvar a popri zápalovej reakcii je citlivosť rohovky znížená až vymiznutá.

Dermoidné cysty (dermoid)

Vývojová anomália (obsahuje vlasy, tuk, rudimenty zubov a pod.). Lokalizujú sa zvyčajne pod spojovkou, v hornom temporálnom kvadrante môžu zasahovať až do hrotu očnice!). Odstraňujú sa chirurgicky, najmä pre kozmetické dôvody.

Descemetokele

Vyklenutie Descemetovej membrány v mieste rozsiahlej nekrózy hlbokých lamiel rohovky pri rohovkovom vrede (keratolytická činnosť baktérií). Pripomína ,,hlavičku muchy“ a ľahko môže perforovať (čím bakterálna infekcia preniká do vnútra oka a rozvíja sa hnisová endoftalmitída).

Descemetova membrána

Zadná elastická membrána rohovky krytá endotelom.

Desenzibilizácia

Metóda na zníženie (utlmenie aktivity) alergickej reakcie (napr. pri konjuntivitíde).

Desmarresova lyžica

Nástroj na dvojitú everziu (prevrátenie) mihalníc pri vyšetrení tarzálnych spojoviek a prechodných záhybov. Pri blefarospazme (a u detí) je pomocným nástrojom aj na otvorenie mihalnicovej štrbiny.

Deuteranomália

Porucha farbocitu s nesprávnym vnímaním odtieňov zelenej farby.

Deuteranopia

Porucha farebného videnia s neschopnosťou vnímať zelenú farbu, ev. pre poruchu v čapíkoch sa farby zmiešajú a vzniká vnem farby žltej.

Deviácia

Nesprávne postavenie bulbu/bulbov s posunom na niektorú stranu od strednej čiary.

Dexamehason

Syntetický, vysokoúčinný glukokortikoid na tlmenie zápalovej (alergickej) reakcie.

Diabetická retinopatia (DR)

Patologické zmeny sietnice pri dlhšie trvajúcom (5-20 rokov) ochorení na Diabetes mellitus. Začína ako neproliferatívna forma (mikroaneuryzmy, hemorágie, úbytok kapilár), pokračuje ako preproliferatívna DR

Diatermokoagulácia

Postup pri operácii sietnice na vyvolanie jazvy medzi retinou a jej podkladom, pri nádoroch a pri diabete sa využíva na deštrukciu jaziev

Dichromázia

Stav, pri ktorom ostáva schopnosť vnímať iba 2 základné farby.

Difrakcia

Ohyb svetla pri lokálnej zmene amplitúdy alebo fázy na vlnoploche. Objaví sa, keď sa svetlo šíri okolo nepriehľadných prekážok, niekedy aj na priehľadných prekážkach.

Diftéria

Akútne infekčné ochorenie zapríčinené corynebacterium diphtheriae. Inkubačbá doba je 2-6 dní. Na oku zapríčiní pablanovitý zápal spojoviek.

Difúzia svetla

Rozptyl svetla, ktorý vzniká výchylkou elektrónov z rovnovážnej polohy a vysielaním sekundárneho vlnenia, ktorého smer vo všeobecnosti nezodpovedá smeru šírenia dopadajúceho vlnenia.

Dilatácia

Rozšírenie orgánov, cievy, zreničky a pod. Označuje aj postup na rozšírenie lúmenu slzných bodov a kanálikov kónickou sondou.

Dioptria

D,Dp. Hlavná jednotka optickej mohutnosti SI. Dioptrickú mohutnosť 1D má šošovka, ktorej obrazová ohnisková vzdialenosť = 1m.

Diplopia

Dvojité videnie. Základný symptóm paralytického strabizmu, resp. aj procesov rozvíjajúcich sa v orbite. Je následkom obmedzenia pohyblivosti a dislokácie bulbu.

Diploskop

Prístroj na diagnostiku symetrického postavenia očí pri pohľade nablízko a na nácvik akomodácie konvergenciou.

Discissio cataractae secundariae

Discízia (rozrezanie) prekážky videnia, ktorú tvorí zadné púzdro šošovky (sekundárna katarakta).

Disk

Terč zrakového nervu, viditeľný oftalmoskopom na očnom pozadí. Zodpovedá slepej škvrne na perimetri.

Dislocatio bulbi

Poloha bulbu v očnici s posunom vo frontálnej rovine, vždy v opačnom smere ako je miesto chorobného ložiska.

DIvergencia

Postavenie očí, pri ktorom sú osi rozbiehavé. Častejšie zisťujeme u myopov, resp. aj pri slepých očiach (ex anopia).

Dondersova krivka

Znázorňuje akomodačnú schopnosť oka v závislosti od veku, resp. vzťah medzi punctum proximum a remotum.

Downov syndróm

Prejav defektu 21 chromozómu (trisomia 21). Klinický obraz sa vyznačuje mongoloidným vzhľadom a anomáliami spojenými s mentálnymi poruchami so znížením IQ.

Drúzy sietnice

Hyalinná degenerácia pigmentového epitelu sietnice, najčastejšie v okolí zadného pólu vpodobe malých uzlíkov.

Ductus nasolacrimalis

Nosovo-slzný kanál, spája slzník s dutinou nosa (dolný priechod nosový), kde odvádza slzy.

Dúhovka

pozri Iris

Dvojité videnie

pozri Diplopia

Dystrophia retinae pigmentosa

Heredodegenaratívne ochorenie s typickými pigmentovými ložiskami (tvaru kostných buniek) v suetnici. Postupuje z periférie k centru. Prejaví sa šeroslepotou (=vlčia tma) už okolo puberty + rúrkovitým videním. Okolo 40-50 roku vedie k slepote.