Slovník optických a oftalmologických pojmov - A

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Abductor

Je vonkajší priamy okohybný sval. Pohybuje okom smerom navonok.

Abdukcia

Je pohyb oka okolo vertikálnej osi

Aberácie

Termín aberácie označuje chyby zobrazovania optických systémov. 

Abiotrofia

Strata funkcie bez zjavnej príčiny

Abiotrofia sietnice

Je progresívna degenerácia sietnice s poklesom ostrosti zraku. Väčšinou k nej dochádza pri geneticky podmienených chorobných procesoch.

Ablatio retinae

pozri tiež Amotio retinae

Viac

Ablefária (Ablepharon)

Chýbanie mihalníc. Väčšinou vrodeným nevytvorením, resp. neúplným vytvorením.

Abrasio corneae

Obrúsenie povrchového epitelu rohovky pomocou malého mechanického zoškrabnutia.

Abrázia

Zákrok využívaný pri operáciách. Bunky z epitelu spojovky, resp. rohovky sa metódou zoškrabnutia skalpelom náterom nanesú na podložné sklíčko.

Absorbcia svetla

Pri prechode svetla akýmkoľvek prostredím  dochádza k zmenšeniu jeho intenzity. Dochádza pri tom k premene svetelnej energie na iný druh energie.

Absorbčné filtre

Farebné sklá, ktoré prepúšťajú len svetlo v určitej oblasti farebného spetkra. Ostatné oblasti absorbujú.

Acetylcholín

látka nutná pri prenose nervového vzruchu, v oku zužuje zreničku (mióza)

Achromatopsia

Neschopnosť vnímať farby. Farbosleposť ( úplná achromatopsia) býva väčšinou spojená s poklesom zrakovej ostrosti a je dedičná.

Achromatopsia

neschopnosť vnímať farby, farbosleposť. Zriedkavý, genetický kódovaný stav, spojený aj so znížením vízusu

Acorea

Neprítomnosť pupily v oku

Adaptácia

schopnosť ľudského oka prispôsobiť sa danej úrovni osvetlenia; adaptácia n a svetlo a tmu

Addukcia

pohyb oka okolo vertikálnej osi, v zmysle priťahovania k stredovej čiare smerom dovnútra

Adieho pupila

rozšírená na svetlo nereagujúca zrenička, pri pohľade na blízko sa však objaví pomalé zužovanie sa

Adnexa

súhrnné označenie pomocných orgánov oka: mihalnice, slzotvorný a slzovodný aparát, okohybné svaly a spojovky

Afakia

bezšošovkový stav (zvyčajne po operácií kakarakty). Oko je ochudobnené o lomivú silu šošovky (cca +20 D) a je silne ďalekozraké

Akinesia

blokovanie pohyblivosti mimického svalu  v mihalniciach

Akomodácia

schopnosť optického systému oka pomocou akomodačného aparátu pri zmene vzdialenosti obrazu vytvoriť na sietnici ostrý obraz

Akomodačná amplitúda

objem, alebo šírka akomodácie; označuje rozdiel medzi recipročnou hodnotou vzdialenosti blízkeho a vzdialeného bodu ostrého videnia vyjadreného v dioptriách

Akomodačné úsilie

Prevrátená hodnota vzdialenosti od povrchu rohovky k blízkemu bodu ostrého videnia; napr. pri blízkom bode vo vzdialenosti10 cm je akomodačné úsilie 1/0,10=+10D

Akomodačný aparát

hladký sval vo vráskovci riadený vegetatívnym nervovým systémom

Akomodačný interval

oblasť akomodácie; vzdialenosť medzi ďalekým bodom (punctum remotum) a blízkym bodom (punctum proximum) jasného videnia. Poklesom schopnosti akomodácie sa blízky bod počas života vzďaľuje.

Aktinoterapia

 využitie ionozujúceho žiarenia v liečbe nádorov oka, alebo na utlmenie silných bolestí slepých očí

Alexia

neschopnosť čítať pre postihnutie centra pre čítanie v kôre mozgu

Amaurosis

pozri slepota

Amaurosis fugax

stav spojený s náhlou, prechodnou stratou zraku( alebo zorného poľa) jedného alebo oboch očí

Amaurotické mačacie oko

Sivozelený reflex zreničky u kojencov a malých detí. Objaví sa pri progrese patologického tkaniva v oku, najčastejšie ide o nádor sietnice.

Amblyopia

Tupozrakosť. Znamená pokles centrálnej ostrosti zraku pre funkčné poruchy binokulárného videnia. Môže byť jednostranná (napr. pri dynamickom strabizme), alebo obojstranná (napr. po otrave metylakoholom)

Amblyoskop

Prístroj na meranie svalovej rovnováhy s meraním uhla škúlenia (synoptofor) a na určenie schopnosti stereopsie (fúzie, resp. uhla v ktorom sa môžu obe oči používať)

Amblyotréner

Prístroj na cvičenie a obnovu centrálnej ostrosti zraku tupozrakého oka

Ametropia

Refrakčná chyba oka, označuje stav, keĎ pre rozdielnu polohu obrazového ohniska oka a sietnice sa nemôže vytvoriť ostrý a jasný obraz

Amotio retinae

odlúčenie sietnice, tiež ablatio retinae

Amslerova mriežka

jemná štvorčeková mapa, ktorá slúži na zistenie zmien oblasti žltej škvrny

Angiopathia retinae

zmeny ciev sietnice v súvislosti so stratnutím, resp. chorobnými procesmi v organizme (skleróza, hypertenzia,...)

Angulus iridocornealis

Dúhovkovo-rohovkový uhol - na priereze trojuholníkový priestor periférie prednej očnej komory

Anirídia

chýbanie dúhovky (vrodené, alebo po traume)

Anizeikónia

Stav, kde pre rozdielne hodnoty refrakčnej chyby (anizometropia) sú na sietnocoach oboch očí nerovnako veľké a nerovnako ostré obrazy.

Anizokória

Nerovnaký priemer zreničiek

Anizometropia

nerovnaká hodnota refrakčnej sily (ametropie) oboch očí

Anoftalmus

Chýbanie očnej gule v očnici najčastejšie po chirurgickom zákroku (enukleácia), vrodené, alebo po úraze. Koriguje sa nosením očnej protézy vloženej do spojivkovéh vaku.

Anomálna retinálna korešpodencia (ARK)

Dôsledok trvalej úchylky (škúlenia) jedného oka pri dynamickom strabizme. Patologické reflektorické spojenie obrazov z oboch sietníc v kôre mozgu v procese vývoja binokulárneho videnia.

Anomaloskop

Nagelov anomaloskop - prístroj na presné zistenie farbocitu, resp. jeho porúch.

Anophthalmus

pozri tiež Anoftalmus

Antepozícia

Operačný postup pri strabizme so zosilnením ťahu svalu prešitím uvoľneného úponu svalu dopredu.

Aphakia

pozri Afakia

Argyll-Robertsova pupila

Úzka pupila, neragujúca na osvit, ale reaguje na akomodáciu (pri poruchách centrálnej nervovej sústavy).

Argyróza

Patologické zafarbenie spojoviek po dlhodobej lokálnej aplikácii roztoku solí Ag.

Artefakické oko

Oko s implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou.

Arteria centralis retinae

Hlavný cieny kmeň zásobujúci nervovú vrstvu sietnice. Pre každý kvadrant sietnice dáva samostatnú vetvu.

Arteria hyaloidea

Cievny kmeň zásobujúci šošovku aj sklovec počas embryonálneho vývoja. Do doby fyziologického pôrodu z oka vymizne.

Asférické šošovky

Šošovky na korekciu refrakčných chýb, ktoré majú nižší stupeň aberácií než sférické (najmä pri vyšších hodnotách lámavej sily).

Asthenopia accomodativa

Subjektívne ťažkosti u ďalekozrakých osôb (resp. s astigmatizmom). Objaví sa po dlhšej zrakovej námahe na blízko: bolesť hlavy, únava, slzenie, pálenie očí, splývanie písiem (niekedy až napínanie na vracanie). Pozri tiež Únava zraku

Astigmatizmus

Osovo nesymetrická refrakčná chyba oka. Delí sa na astigmatizmus regularis (v oku sú 2 roviny kolmé na seba) a astigmatizmus irregularis (v oku je viac optických rovín).

Astigmokorektor

Zariadenie pozostávajúce z 2 cylindrických šošoviek s možnosťou plynulej zmeny výšky a meridiánu astigmatizmu. POužíva sa na upresnenie hlavných meridiánov (stupňov) a na upresnenie astigmatického rozdielu optickej mohutnosti okuliarových šošoviek.

Atrophia bulbi (oculi)

Zmenšenie sa rozmeru bulbu po prekonaných chorobných procesoch a úrazoch.

Autokeratometer

Prístroj na automoatické meranie a hodnotenie zakrivenia rohovky. Používa sa na výpočet potrebnej hodnoty kontaktných šošoviek.

Avulsio n.optici

Traumatické vytrhnutie zrakového nervu z bulbu.

Axis bulbi

Os bulbu. Rozlišujeme os optickú, os zrakovú, os fixácie a os pupilárnu.

Abductor

Je vonkajší priamy okohybný sval. Pohybuje okom smerom navonok.

Abdukcia

Je pohyb oka okolo vertikálnej osi

Aberácie

Termín aberácie označuje chyby zobrazovania optických systémov. 

Abiotrofia

Strata funkcie bez zjavnej príčiny

Abiotrofia sietnice

Je progresívna degenerácia sietnice s poklesom ostrosti zraku. Väčšinou k nej dochádza pri geneticky podmienených chorobných procesoch.

Ablatio retinae

pozri tiež Amotio retinae

Viac

Ablefária (Ablepharon)

Chýbanie mihalníc. Väčšinou vrodeným nevytvorením, resp. neúplným vytvorením.

Abrasio corneae

Obrúsenie povrchového epitelu rohovky pomocou malého mechanického zoškrabnutia.

Abrázia

Zákrok využívaný pri operáciách. Bunky z epitelu spojovky, resp. rohovky sa metódou zoškrabnutia skalpelom náterom nanesú na podložné sklíčko.

Absorbcia svetla

Pri prechode svetla akýmkoľvek prostredím  dochádza k zmenšeniu jeho intenzity. Dochádza pri tom k premene svetelnej energie na iný druh energie.

Absorbčné filtre

Farebné sklá, ktoré prepúšťajú len svetlo v určitej oblasti farebného spetkra. Ostatné oblasti absorbujú.

Acetylcholín

látka nutná pri prenose nervového vzruchu, v oku zužuje zreničku (mióza)

Achromatopsia

Neschopnosť vnímať farby. Farbosleposť ( úplná achromatopsia) býva väčšinou spojená s poklesom zrakovej ostrosti a je dedičná.

Achromatopsia

neschopnosť vnímať farby, farbosleposť. Zriedkavý, genetický kódovaný stav, spojený aj so znížením vízusu

Acorea

Neprítomnosť pupily v oku

Adaptácia

schopnosť ľudského oka prispôsobiť sa danej úrovni osvetlenia; adaptácia n a svetlo a tmu

Addukcia

pohyb oka okolo vertikálnej osi, v zmysle priťahovania k stredovej čiare smerom dovnútra

Adieho pupila

rozšírená na svetlo nereagujúca zrenička, pri pohľade na blízko sa však objaví pomalé zužovanie sa

Adnexa

súhrnné označenie pomocných orgánov oka: mihalnice, slzotvorný a slzovodný aparát, okohybné svaly a spojovky

Afakia

bezšošovkový stav (zvyčajne po operácií kakarakty). Oko je ochudobnené o lomivú silu šošovky (cca +20 D) a je silne ďalekozraké

Akinesia

blokovanie pohyblivosti mimického svalu  v mihalniciach

Akomodácia

schopnosť optického systému oka pomocou akomodačného aparátu pri zmene vzdialenosti obrazu vytvoriť na sietnici ostrý obraz

Akomodačná amplitúda

objem, alebo šírka akomodácie; označuje rozdiel medzi recipročnou hodnotou vzdialenosti blízkeho a vzdialeného bodu ostrého videnia vyjadreného v dioptriách

Akomodačné úsilie

Prevrátená hodnota vzdialenosti od povrchu rohovky k blízkemu bodu ostrého videnia; napr. pri blízkom bode vo vzdialenosti10 cm je akomodačné úsilie 1/0,10=+10D

Akomodačný aparát

hladký sval vo vráskovci riadený vegetatívnym nervovým systémom

Akomodačný interval

oblasť akomodácie; vzdialenosť medzi ďalekým bodom (punctum remotum) a blízkym bodom (punctum proximum) jasného videnia. Poklesom schopnosti akomodácie sa blízky bod počas života vzďaľuje.

Aktinoterapia

 využitie ionozujúceho žiarenia v liečbe nádorov oka, alebo na utlmenie silných bolestí slepých očí

Alexia

neschopnosť čítať pre postihnutie centra pre čítanie v kôre mozgu

Amaurosis

pozri slepota

Amaurosis fugax

stav spojený s náhlou, prechodnou stratou zraku( alebo zorného poľa) jedného alebo oboch očí

Amaurotické mačacie oko

Sivozelený reflex zreničky u kojencov a malých detí. Objaví sa pri progrese patologického tkaniva v oku, najčastejšie ide o nádor sietnice.

Amblyopia

Tupozrakosť. Znamená pokles centrálnej ostrosti zraku pre funkčné poruchy binokulárného videnia. Môže byť jednostranná (napr. pri dynamickom strabizme), alebo obojstranná (napr. po otrave metylakoholom)

Amblyoskop

Prístroj na meranie svalovej rovnováhy s meraním uhla škúlenia (synoptofor) a na určenie schopnosti stereopsie (fúzie, resp. uhla v ktorom sa môžu obe oči používať)

Amblyotréner

Prístroj na cvičenie a obnovu centrálnej ostrosti zraku tupozrakého oka

Ametropia

Refrakčná chyba oka, označuje stav, keĎ pre rozdielnu polohu obrazového ohniska oka a sietnice sa nemôže vytvoriť ostrý a jasný obraz

Amotio retinae

odlúčenie sietnice, tiež ablatio retinae

Amslerova mriežka

jemná štvorčeková mapa, ktorá slúži na zistenie zmien oblasti žltej škvrny

Angiopathia retinae

zmeny ciev sietnice v súvislosti so stratnutím, resp. chorobnými procesmi v organizme (skleróza, hypertenzia,...)

Angulus iridocornealis

Dúhovkovo-rohovkový uhol - na priereze trojuholníkový priestor periférie prednej očnej komory

Anirídia

chýbanie dúhovky (vrodené, alebo po traume)

Anizeikónia

Stav, kde pre rozdielne hodnoty refrakčnej chyby (anizometropia) sú na sietnocoach oboch očí nerovnako veľké a nerovnako ostré obrazy.

Anizokória

Nerovnaký priemer zreničiek

Anizometropia

nerovnaká hodnota refrakčnej sily (ametropie) oboch očí

Anoftalmus

Chýbanie očnej gule v očnici najčastejšie po chirurgickom zákroku (enukleácia), vrodené, alebo po úraze. Koriguje sa nosením očnej protézy vloženej do spojivkovéh vaku.

Anomálna retinálna korešpodencia (ARK)

Dôsledok trvalej úchylky (škúlenia) jedného oka pri dynamickom strabizme. Patologické reflektorické spojenie obrazov z oboch sietníc v kôre mozgu v procese vývoja binokulárneho videnia.

Anomaloskop

Nagelov anomaloskop - prístroj na presné zistenie farbocitu, resp. jeho porúch.

Anophthalmus

pozri tiež Anoftalmus

Antepozícia

Operačný postup pri strabizme so zosilnením ťahu svalu prešitím uvoľneného úponu svalu dopredu.

Aphakia

pozri Afakia

Argyll-Robertsova pupila

Úzka pupila, neragujúca na osvit, ale reaguje na akomodáciu (pri poruchách centrálnej nervovej sústavy).

Argyróza

Patologické zafarbenie spojoviek po dlhodobej lokálnej aplikácii roztoku solí Ag.

Artefakické oko

Oko s implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou.

Arteria centralis retinae

Hlavný cieny kmeň zásobujúci nervovú vrstvu sietnice. Pre každý kvadrant sietnice dáva samostatnú vetvu.

Arteria hyaloidea

Cievny kmeň zásobujúci šošovku aj sklovec počas embryonálneho vývoja. Do doby fyziologického pôrodu z oka vymizne.

Asférické šošovky

Šošovky na korekciu refrakčných chýb, ktoré majú nižší stupeň aberácií než sférické (najmä pri vyšších hodnotách lámavej sily).

Asthenopia accomodativa

Subjektívne ťažkosti u ďalekozrakých osôb (resp. s astigmatizmom). Objaví sa po dlhšej zrakovej námahe na blízko: bolesť hlavy, únava, slzenie, pálenie očí, splývanie písiem (niekedy až napínanie na vracanie). Pozri tiež Únava zraku

Astigmatizmus

Osovo nesymetrická refrakčná chyba oka. Delí sa na astigmatizmus regularis (v oku sú 2 roviny kolmé na seba) a astigmatizmus irregularis (v oku je viac optických rovín).

Astigmokorektor

Zariadenie pozostávajúce z 2 cylindrických šošoviek s možnosťou plynulej zmeny výšky a meridiánu astigmatizmu. POužíva sa na upresnenie hlavných meridiánov (stupňov) a na upresnenie astigmatického rozdielu optickej mohutnosti okuliarových šošoviek.

Atrophia bulbi (oculi)

Zmenšenie sa rozmeru bulbu po prekonaných chorobných procesoch a úrazoch.

Autokeratometer

Prístroj na automoatické meranie a hodnotenie zakrivenia rohovky. Používa sa na výpočet potrebnej hodnoty kontaktných šošoviek.

Avulsio n.optici

Traumatické vytrhnutie zrakového nervu z bulbu.

Axis bulbi

Os bulbu. Rozlišujeme os optickú, os zrakovú, os fixácie a os pupilárnu.